......................, dnia ...............

Sz. P.

................................................
................................................
................................................
(imię, nazwisko i adres)

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

Ja, niżej podpisany ............................. oświadczam, że wypowiadam zawartą z Panem, dnia ..............., umowę najmu na czas nieokreślony lokalu mieszkalnego nr..................., położonego w ....................... przy ulicy ...................... znajdującego się na ............. kondygnacji - z zachowaniem …-miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień ...............

.......................................... Z poważaniem