Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Zawarta dnia ........................... w .......................... pomiędzy:

1. ....................................................... reprezentowaną przez ...............................zam. w ........................ legitymującym(cą) się dowodem osobistym o numerze i serii ..................... zwanym(ą) dalej Wynajmującym

a

2. ......................................................... reprezentowaną przez ................................... zam. w ........................ legitymującym(cą) się dowodem osobistym o numerze i serii ..................... zwanym(ą) dalej Najemcą, zwana dalej „Umową”.

Wynajmujący i Najemca dalej zwani są również „Stronami”.

§1 Opis Lokalu

 • Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu użytkowego nr ............... położonego w ...................... przy ulicy ....................., znajdującego się na ........ piętrze, o powierzchni ......................... m2 , przeznaczonego na działalność związaną z ............................., zwanego dalej „Lokalem”, dla którego Sąd Rejonowy ....................., ..................... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ......................
 • Na okoliczność oświadczenia o którym mowa w ust. 1 Wynajmujący przedkłada wydruk księgi wieczystej nr........................
 • Wynajmujący oświadcza, że żadna osoba trzecia nie posiada jakichkolwiek praw do Lokalu, które uniemożliwiałyby lub ograniczały wynajęcie Lokalu na mocy Umowy.
 • Lokal ma charakter wyłącznie użytkowy, niemieszkalny, niesłużący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Najemca będzie wykorzystywał lokal wyłącznie do celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to jest.................................

§2 Przedmiot Umowy, okres obowiązywania i warunki wypowiedzenia

 • Wynajmujący oddaje Najemcy Lokal opisany w §1 ust. 1 Umowy w najem na czas określony, począwszy od dnia ..................... do dnia .................... a Najemca zobowiązuje się uiszczać czynsz i inne opłaty na zasadach określonych w Umowie. Po upływie wskazanego okresu Umowa przestaje obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia.
 • Najemca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem .......... miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy:
  • ..........................................
  • ..........................................
  • ..........................................
 • Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadkach określonych przepisami prawa, w tym jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności. Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem .......... miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy:
  • ..........................................
  • ..........................................
  • ..........................................
 • Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

§3 Eksploatacja Lokalu

 • Wynajmujący zobowiązuje się przekazać Lokal Najemcy w dniu zawarcia umowy/do dnia .................. protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, określającym wyposażenie i stan techniczny Lokalu. Najemca oświadcza, że stan techniczny Lokalu jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
 • Najemca zobowiązuje się używać Lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego, dbać o jego należyty stan techniczny i sanitarny oraz stosować się do porządku domowego.
 • Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem Lokalu obciążają Najemcę. Są nimi w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.
 • Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać Lokalu ani jego części w podnajem lub bezpłatne użytkowanie.
 • Najemca może wprowadzić w Lokalu ulepszenia, zmiany itp. tylko za zgodą Wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.
 • Wynajmujący ma prawo do wizytacji przedmiotu najmu po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu z Najemcą.
 • W okresie wypowiedzenia Umowy bądź w okresie ostatniego miesiąca najmu Najemca umożliwi Wynajmującemu pokazywanie Lokalu potencjalnym najemcom, po uprzednim uzgodnieniu z Najemcą terminu każdej takiej wizyty.

§4 Czynsz

 • Strony zgodnie ustalają miesięczny łączny czynsz najmu w kwocie ..................... (słownie: ............................. złotych) plus wartość podatku VAT obliczonego według stawek obowiązujących na dzień świadczenia.
 • Najemca oświadcza, iż zobowiązuje się uiszczać czynsz w wysokości wskazanej w §4 ust. 1 co miesiąc z góry, przelewem bankowym na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze:............................................................. w terminie do dnia ................... każdego miesiąca.

§5 Opłaty eksploatacyjne

 • Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłat eksploatacyjnych niezależnych od Wynajmującego związanych z używaniem Lokalu, w szczególności opłat za energię elektryczną, dostarczanie wody, dostarczanie ciepła, ....................
 • Wysokość opłat eksploatacyjnych ma charakter zmienny, uzależniony od czynników zewnętrznych, jak w szczególności wysokość zużycia poszczególnych mediów przez Najemcę i ustalana będzie na podstawie rachunków lub innych dokumentów rozliczeniowych. Opłaty eksploatacyjne płatne będą w terminie 5 dni od dnia poinformowania przez Wynajmującego Najemcy o wysokości opłat eksploatacyjnych w danym okresie rozliczeniowym, na rachunek bankowy wskazany w §4 ust. 2 Umowy.
 • W przypadku gdy opłaty eksploatacyjne ulegną podwyższeniu lub zaistnieje konieczność dokonania stosownego rozliczenia, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwot wynikających z podwyższenia lub dokonanego rozliczenia.

§6 Kaucja

 • Dla zabezpieczenia pokrycia należności z tytułu najmu Lokalu przysługujących Wynajmującemu w dniu opróżnienia Lokalu przez Najemcę, w dniu podpisania Umowy Najemca przekaże przelewem Wynajmującemu kaucję w wysokości ................. (słownie: ......................... złotych).
 • Należnościami o których mowa w ust. 1 powyżej są w szczególności należności czynszowe, opłaty eksploatacyjne oraz należności z tytułu ponadnormatywnego zużycia Lokalu czy dokonanych uszkodzeń.
 • Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia Lokalu, po potrąceniu ewentualnych należności Wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

§7 Zwrot Lokalu

Po zakończeniu najmu Najemca obowiązany jest zwrócić Lokal w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za jego zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

§8 Postanowienia końcowe

 • Wszelka korespondencja, w tym zawiadomienia, oświadczenia i wypowiedzenie w związku z Umową będą sporządzane na piśmie i przesyłane pocztą poleconą lub kurierską na adresy wskazane przez strony w komparycji Umowy.
 • W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 • Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 • Sądem wyłącznie właściwym dla rozpatrywania sporów z umową związanych lub z niej wynikłych jest sąd właściwy dla miejsca położenia lokalu.
.......................................... Najemca
.......................................... Wynajmujący