Regulamin wystawiania opinii i ocen Agencjom nieruchomości w serwisie Domiporta.pl

 1. Artykuł 1. Zasady podstawowe
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania opinii i wystawiania ocen przez Użytkowników na temat agencji nieruchomości korzystających z usług dostępnych w internetowym serwisie ogłoszeniowym nieruchomości pod nazwą www.domiporta.pl.
  2. Regulamin nie obejmuje zamieszczania opinii i wystawiania ocen wobec innych podmiotów niż określonych w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności wobec agentów współpracujących z daną agencją nieruchomości, ani wobec deweloperów oraz ich współpracowników.
  3. Właścicielem Serwisu jest spółka Domiporta sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727.
  4. Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  • Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Domiporta.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej www.domiporta.pl
  • Właściciel - Domiporta sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno, nr KRS 0000130727
  • Regulamin Serwisu Domiporta - Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
  • Regulamin - niniejszy Regulamin wystawiania opinii i ocen agencjom nieruchomości w serwisie Domiporta;
  • Użytkownik - Użytkownik Indywidualny uprawniony do zamieszczenia Opinii lub Oceny Agencji, który uprzednio wysłał zapytanie o Ogłoszenie Agencji
  • Użytkownik Indywidualny - konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna dokonująca czynności bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Użytkownik Inna Firma - przedsiębiorca związany z inną branżą niż pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub branżą deweloperską, korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Użytkownik Profesjonalny - przedsiębiorca związany z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub branżą deweloperską, korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Agencja - agencja nieruchomości korzystająca z usług dostępnych w internetowym Serwisie jako Użytkownik Profesjonalny na podstawie Umowy Abonamentowej
  • Ogłoszenie Agencji - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Serwisie przez Agencję
  • Umowa Abonamentowa - umowa na publikacje Ogłoszeń w Serwisie zawarta z Użytkownikiem Profesjonalnym lub Użytkownikiem Inna Firma
  • Opinia - każdy fragment opisowy informacji w formie subiektywnej wypowiedzi Użytkownika zamieszczonej przez niego w Serwisie o Agencji lub o świadczonych przez Agencję usługach w Serwisie
  • Ocena - graficzna (liczbowa) subiektywna informacja Użytkownika określana w skali od 1 (najniższej), 2, 3, 4 do 5 (najwyższej) zamieszczona przez niego w Serwisie o Agencji lub o świadczonych przez Agencję usługach w Serwisie
 4. Artykuł 3. Opinie i Oceny
  1. Użytkownik, przesyłając do Serwisu Opinię lub Ocenę, akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Opinię lub Ocenę o danej Agencji może dodać jedynie Użytkownik, który wcześniej wysłał zapytanie o Ogłoszenie Agencji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Ogłoszenia Agencji. Opinię lub Ocenę można dodać w terminie 14 dni po otrzymaniu od Właściciela informacji e-mail z prośbą o dodanie opinii. Właściciel nie jest zobligowany do wysyłania prośby o dodanie opinii przez Użytkowników. Użytkownik może dodać maksymalnie tyle Opinii i/lub Ocen, o ile różnych Ogłoszeń danej Agencji zapytał. Do każdego Ogłoszenia Agencji, Użytkownik może wystawić tylko jedną Opinię i/lub Ocenę, niezależnie ile zapytań wysłał.
  3. Użytkownik musi wystawić Ocenę, aby mógł dodać Opinię o Agencji. Użytkownik może natomiast wystawić tylko Ocenę, bez dodawania jakiejkolwiek Opinii o Agencji.
  4. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie, winna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny lub w innym języku nowożytnym z zachowaniem zasad poprawności języka, w którym została napisana.
  5. Publikowane wypowiedzi i oceny są subiektywnymi Opiniami i Ocenami Użytkowników. Zamieszczając treści w Serwisie oraz udostępniając je, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania ich treści i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zamieszczane przez Użytkownika treści nie wyrażają poglądów Właściciela Serwisu ani jego współpracowników.
  6. W celu opublikowania Opinii lub Oceny Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj.:

   1. oznaczenie Użytkownika (imię lub nick),
   2. treść Opinii lub wartość Oceny,
   oraz zaakceptować Regulamin, a następnie kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii lub Oceny. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
  7. Opinia lub Ocena nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii lub Ocen.
  8. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich.
  9. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii lub Oceny, w szczególności gdy:
   1. narusza obowiązujące przepisy w prawa polskiego lub międzynarodowego, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp., zawiera treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc, obraża uczucia religijne lub dobre obyczaje,
   2. narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej,
   3. zawiera dane osobowe, adresowe, adres mailowy, numer telefonu lub dane do kontaktu za pośrednictwem wszelkich innego rodzaju komunikatorów (np. Skype) itp.,
   4. jest kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu,
   5. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.domiporta.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych,
   6. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
   7. nie dotyczy w całości lub części opiniowanej Agencji,
   8. nie ma wartości merytorycznej,
   9. zawiera treści o charakterze spamu,
   10. nie dotyczy Agencji, ale innych podmiotów, w tym w szczególności agentów współpracujących z daną Agencją lub deweloperów oraz ich współpracowników,
   11. napisana jest niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki (np. nie zawiera polskich znaków, jeśli w danym słowie powinny być one zastosowane) lub napisana jest niezgodnie z zasadami poprawnej pisowni innego języka nowożytnego, w którym została napisana lub nie można zidentyfikować języka Opinii,
   12. w całości pisana jest wielkimi literami.
  10. Dane autorów Opinii mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
  11. Właściciel może ukryć każdą lub wszystkie Opinie lub Oceny o Agencji oraz wstrzymać możliwość zamieszczania dalszych Opinii lub Ocen na czas nieokreślony.
  12. Agencja zostanie powiadomiona o wystawieniu Opinii lub Oceny o niej za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  13. Agencja, której Opinia lub Ocena dotyczy może udzielić jednokrotnej odpowiedzi na Opinię lub Ocenę Użytkownika w terminie 90 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wystawieniu Opinii lub Oceny. Do odpowiedzi Agencji na Opinię lub Ocenę Użytkownika, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące publikowania Opinii przez Użytkowników.
  14. Ocena Agencji jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej indywidualnych i cząstkowych ocen Użytkowników, podanych w formie graficznej (liczbowej) w skali od 1 (najniższej), 2, 3, 4 do 5 (najwyższej), w zakresie ocen cząstkowych dotyczących każdego z następujących zapytań:
   1. Czasu oczekiwania na odpowiedź – oceny w skali od 1 do 5
   2. Kompetencji i życzliwości – oceny w skali od 1 do 5
   3. Zgodności oferty z ogłoszeniem – oceny w skali od 1 do 5
  15. Ocena Agencji obliczana na podstawie średniej ocen będzie publikowana w Serwisie (będzie jawna i dostępna dla wszystkich odwiedzających Serwis). Właściciel może w dowolnym momencie podjąć decyzję o zaprzestaniu publikowania Ocen Agencji lub Opinii na temat Agencji (co dot. zarówno ocen wszystkich Agencji jak i poszczególnych Agencji).
  16. Właściciel może nie opublikować Oceny i nie uwzględniać jej do średniej Ocen Agencji, w szczególności, jeżeli Ocena jest wystawiona w związku z Opinią Użytkownika niezgodną z niniejszym Regulaminem.
  17. Opublikowane treści Ocen, Opinii i odpowiedzi Agencji na Opinie lub Oceny są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis.
 5. Artykuł 4. Prawa autorskie
  1. Użytkownik udziela Właścicielowi nieograniczonej w czasie i terytorium licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie oraz dystrybucję przez Właściciela Serwisu wszelkich zamieszczonych przez niego w Serwisie Opinii lub Ocen.
  2. W ramach udzielonej licencji Właściciel otrzymuje prawo do:
   1. rozpowszechniania Opinii lub Ocen przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
   2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii lub Ocen - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii lub Ocen, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  3. W ramach udzielonej licencji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii lub Ocen w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Właściciela. Jednocześnie Użytkownik udzielając licencji, zapewnia Właściciela, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
 6. Artykuł 5. Zmiany Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom.
  2. O zmianach Regulaminu i o terminach ich obowiązywania Właściciel poprzez wysłanie stosownych powiadomień do Agencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Agencji drogą elektroniczną.
  4. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą świadczone na warunkach dotychczasowych.
  5. Agencjom przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Abonamentowej w terminie 15-dni od dnia powiadomienia o zmianach. Użytkownik Profesjonalny lub Użytkownik Inna Firma może rozwiązać Umowę Abonamentową składając oświadczenie o wypowiedzeniu w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail bok@domiporta.pl . Wzór wypowiedzenia znajduje się pod adresem: https://www.domiporta.pl/panel/Content/wzor-wypowiedzenia-umowy.pdf . Jeżeli Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu w w/w terminie, uznaje się, że akceptuje zmiany Regulaminu.
  6. Regulamin i jego wcześniejsze wersje będą udostępnione w Serwisie pod adresem: www.domiporta.pl/regulaminy.
  7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, Użytkownikiem Indywidualnym, Użytkownikiem Inna Firma, Użytkownikiem Profesjonalnym a Serwisem, której przedmiotem jest świadczenie przez Serwis usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 7. Artykuł 6. Postanowienie reklamacyjne
  1. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta www.domiporta.pl/regulamin-serwisu.
 8. Artykuł 7. Postanowienia końcowe
  1. Właściciel zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię lub Ocenę pod pozostawionym adresem e-mail.
  2. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania Opinii lub Ocen w Serwisie było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
  3. Właściciel stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania z Serwisu zapisywane są przez serwer Właściciela Serwisu na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Właściciel wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić dodawania Opinii lub Oceny w Serwisie.
  4. W celu dodawania Opinii lub Oceny w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Właściciel oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Właściciel Serwisu ani jego współpracownicy nigdy nie zwracają się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła lub innych danych dostępowych.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.