Regulamin usługi „Abonament – Test”

 1. Artykuł 1. Informacje wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Abonament Test na internetowym serwisie nieruchomości domiporta.pl, w dalszej części regulaminu zwany jest Serwisem.
  2. Wydawcą Serwisu jest spółka Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727, zwana dalej Wydawcą.
  3. Pojęcia używane z dużej litery w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane tym pojęciom w Regulaminie Serwisu Domiporta, chyba że niniejszej Regulamin stanowi inaczej.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w Regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Regulamin Serwisu Domiporta - Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
  2. Regulamin - niniejszy Regulamin produktowy Usługi „Abonament Test”
  3. Użytkownik - przedsiębiorca związany z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Agencja Pośrednictwa), korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  4. Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Serwisu Domiporta
  5. Usługa Abonament Test - usługa abonamentowa w ramach której Użytkownicy, otrzymują możliwość prezentacji nielimitowanej ilości ogłoszeń przez 30 dni, świadczona na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta
  6. Usługa - Usługa Abonament Test
  7. Umowa Abonament Test - umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Wydawcą, której przedmiotem jest Usługa Abonament Test, zawierana na podstawie Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online
  8. Umowa - Umowa Abonament Test
  9. Zlecenie Papierowe - dokument potwierdzający zawarcie Umowy, w tym zakres świadczonej Usługi oraz cenę na rzecz Użytkownika, mający formę papierową opatrzony podpisami obu stron transakcji
  10. Zlecenie Online - dokument wygenerowany elektronicznie w postaci e-mail potwierdzające zawarcie Umowy, w tym zakres świadczonej Usługi oraz cenę na rzecz Użytkownika, akceptacja odbywa się drogą e-mail
 4. Artykuł 3. Postanowienia Ogólne
  1. Usługa Abonament Test jest świadczona przez Wydawcę na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu, z uwzględnieniem odrębnych uregulowań niniejszego Regulaminu.
  2. Usługa Abonament Test jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  3. Warunkiem aktywowania Usługi Abonament Test jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu oraz zasad przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce Prywatności: https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci Polityce Transparentności: https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci
  4. Użytkownicy korzystając z Usługi Abonament Test oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem, Regulaminem Serwisu Domiporta oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w Polityce Prywatności i Polityce Transparentności i je w pełni akceptują.
 5. Artykuł 4. Warunki Usługi
  1. Usługa Abonament Test oznacza usługę, w ramach której Użytkownicy otrzymują możliwość prezentacji nieograniczonej liczby Ogłoszeń w Serwisie przez 30 dni od momentu uruchomienia, na zasadach bezpłatnego testu.
  2. Usługa Abonament Test jest dostępna tylko i wyłącznie dla nowych Użytkowników, tj. takich, którzy w okresie ostatnich 3 miesięcy nie posiadali aktywnego abonamentu na prezentacje ogłoszeń na Serwisie i nie zalegają z rozliczeniami z Wydawcą z wcześniejszych okresów współpracy.
  3. Użytkownik może skorzystać z usługi Abonament Test raz na 12 miesięcy.
  4. Użytkownik może posiadać jeden abonament Test na prezentacje ofert w ramach Serwisu.
  5. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik składa Wydawcy Zlecenie Papierowe lub Zlecenie Online https://www.domiporta.pl/zlecenia. Zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online przez pracownika Serwisu.
 6. Artykuł 5. Okres obowiązywania Umowy
  1. Umowa zawierana jest na 30 dni zgodnie z okresem wskazanym w Zleceniu Papierowym lub Zleceniu Online.
  2. Po upływie 30 dni okresu testowego umowa automatycznie wygasa.
  3. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z usługi, postanowień Regulaminu Ogólnego Serwisu lub niniejszego Regulaminu Wydawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Artykuł 6. Postępowanie reklamacyjne
 8. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu

 9. Artykuł 7. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym Regulaminie do praw i obowiązków Użytkownika oraz pozostałych warunków świadczenia Usługi znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Domiporta oraz obowiązujące przepisy prawa.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany Cenników dotyczące przedziałów abonamentowych wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
  3. Po otrzymaniu powiadomienia, a przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik może w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania, zrezygnować z okresu powiadomienia.