Regulamin usługi „Abo Na Start”

 1. Artykuł 1. Informacje wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Abo Na Start na internetowym serwisie nieruchomości domiporta.pl, w dalszej części regulaminu zwany jest Serwisem.
  2. Właścicielem Serwisu jest spółka Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727, zwana dalej Właścicielem.
  3. Pojęcia używane z dużej litery w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane tym pojęciom w Regulaminie Serwisu Domiporta, chyba że niniejszej Regulamin stanowi inaczej.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w Regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Regulamin Serwisu Domiporta - Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
  2. Regulamin - niniejszy Regulamin produktowy Usługi „Abo Na Start”
  3. Użytkownik Inna Firma - przedsiębiorca związany z inną branżą niż pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub branżą deweloperską, korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  4. Użytkownik Profesjonalny - przedsiębiorca związany z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Agencja Pośrednictwa), korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  5. Użytkownik - Użytkownik Inna Firma lub Użytkownik Profesjonalny (Agencja Pośrednictwa)
  6. Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Serwisu Domiporta.
  7. Usługa Abo Na Start - usługa abonamentowa w ramach której Użytkownicy, którzy wykupili abonament otrzymują możliwość prezentacji w ramach wykupionego wariantu abonamentu określonej liczby Ogłoszeń w Serwisie, świadczona na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta.
  8. Usługa „Bycie na szczycie” - dodatkowo płatna usługa promowania Ogłoszeń prezentowanych w ramach Usługi Abo na Start
  9. Umowa Abo Na Start - umowa na świadczenie Usługi Abo na Start, która może także obejmować świadczenie Usługi „Bycie na szczycie”; Umowa Abonamentowa w rozumieniu Regulaminu Serwisu Domiporta
  10. Umowa - Umowa Abo Na Start
  11. Zlecenie Papierowe - dokument potwierdzający zakres świadczonych usług oraz cenę na rzecz Użytkownika Profesjonalnego lub Użytkownika Inna Firma mający formę papierową opatrzony podpisami obu stron transakcji.
  12. Zlecenie Online - dokument wygenerowany elektronicznie w postaci e-mail potwierdzające zakres świadczonych usług oraz cenę na rzecz Użytkownika Profesjonalnego lub Użytkownika Inna Firma, akceptacja odbywa się drogą e-mail.
  13. Podbicie - element Usługi „Bycie na szczycie”, służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwia wypozycjonowanie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania
  14. Wyróżnienie - element Usługi „Bycie na szczycie”, służący poprawie widoczności Ogłoszenia w Serwisie, umożliwia wypozycjonowanie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania
 4. Artykuł 3. Postanowienia Ogólne
  1. Usługa Abo Na Start jest świadczona przez Właściciela na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu , z uwzględnieniem odrębnych uregulowań niniejszego Regulaminu.
  2. Warunkiem aktywowania Usługi Abo Na Start jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu oraz zasad przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce Prywatności: https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci Polityce Transparentności: https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci
  3. Użytkownicy korzystając z Usługi Abo Na Start oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem, Regulaminem Serwisu Domiporta oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w Polityce Prywatności i Polityce Transparentności i je w pełni akceptują.
 5. Artykuł 4. Warunki Usługi
  1. Usługa Abo Na Start oznacza usługę abonamentową świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w ramach której Użytkownicy, którzy wykupili abonament otrzymują możliwość prezentacji w ramach wykupionego wariantu abonamentu określonej liczby Ogłoszeń w Serwisie, świadczona na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta.
  2. Usługa Abo Na Start dostępna jest w czterech różnych wariantach:
   1. Abonament do 50 ofert,
   2. Abonament do 100 ofert,
   3. Abonament do 200 ofert,
   4. Abonament do 1000 ofert.
  3. Usługa Abo Na Start jest dostępna dla Użytkowników w rozumieniu niniejszego Regulaminu, których działalność jest zarejestrowana poza województwami: dolnośląskim, małopolskim i mazowieckim.
  4. Usługa Abo Na Start jest dostępna tylko i wyłącznie dla nowych Użytkowników, tj. takich, którzy w okresie ostatnich 3 miesięcy nie posiadali aktywnego abonamentu na prezentacje ogłoszeń na Serwisie.
  5. Użytkownik może posiadać jeden abonament na prezentacje ofert w ramach Serwisu.
  6. Warunki finansowe Usługi Abo Na Start zróżnicowane są w zależności od dostępnego limitu miesięcznego publikacji ofert w Serwisie i przedstawia je poniższa tabela:
   Rodzaj Abonamentu Liczba ogłoszeń Cena
   Abonament do 50 ofert 50 29 zł
   Abonament do 100 ofert 100 49 zł
   Abonament do 200 ofert 200 79 zł
   Abonament do 1000 ofert 1000 100 zł
   Wskazane powyżej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dacie wystawienia faktury VAT.
  7. Opłaty należne z tytułu świadczenia Usługi Abo na Start rozliczane są z dołu tzn. na początku kolejnego miesiąca po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
  8. W miesiącu aktywacji Usługi Abo na Start należność obliczana jest proporcjonalnie od dnia aktywacji w/w usługi, w oparciu o stawki miesięczne określone w ust. 6.
  9. W celu zawarcia Umowy Użytkownik składa Właścicielowi Zlecenie Papierowe lub Zlecenie Online: https://www.domiporta.pl/zlecenia zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji zlecenia papierowego lub zlecenia online przez pracownika serwisu.
  10. Ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danym Użytkownikiem z zastrzeżeniem, że odmienne warunki zostaną każdorazowo szczegółowo opisane w Zleceniu Online lub Zleceniu Papierowym.
 6. Artykuł 5. Dodatkowe promowanie ogłoszenia – Usługa „Bycie na szczycie”
  1. Użytkownicy, korzystający z Usługi Abo na Start, mogą dodatkowo odpłatnie promować swoje ogłoszenia korzystając z Usługi „Bycie na Szczycie”, obejmującej podbicia i wyróżnienia w liczbie określonej według wybranego wariantu Usługi „Bycie na Szczycie”.
  2. Usługa „Bycie na szczycie” dostępna jest w czterech różnych wariantach:
   1. Pakiet start,
   2. Pakiet podstawowy,
   3. Pakiet standard,
   4. Pakiet optima.
  3. Liczba podbić i wyróżnień wchodząca w skład poszczególnych wariantów Usługi „Bycie na Szczycie” została określona w tabeli w ust. 5.
  4. W celu aktywacji Usługi „Bycie na szczycie” Użytkownik składa Właścicielowi Zlecenie Papierowe lub Zlecenie Online. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi „Bycie na szczycie” następuje z chwilą akceptacji Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online przez pracownika Serwisu.
  5. Ceny za 1 miesiąc świadczenia Usługi zróżnicowane są w zależności od wykupionego wariantu, a przedstawia je poniższa tabela:
   Pakiet produktu Pakiet start Pakiet podstawowy Pakiet standard Pakiet optima
   Liczba wyróżnień 3 6 10 20
   Liczba podbić 30 60 100 200
   Cena 99 zł 199 zł 319 zł 549 zł
   Wskazane powyżej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dacie wystawienia faktury VAT.
  6. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi „Bycie na szczycie” są rozliczane na zasadach określonych w art. 4 ust. 7, z tym, że w miesiącu aktywacji Usługi „Bycie na szczycie” należność za tę usługę nie jest naliczana proporcjonalnie od dnia startu usługi.
  7. Ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danym Użytkownikiem z zastrzeżeniem, że odmienne warunki zostaną każdorazowo szczegółowo opisane w Zleceniu Online lub Zleceniu Papierowym.
 7. Artykuł 6. Okres obowiązywania Umowy
  1. Umowa zawierana jest zgodnie z okresem wskazanym w Zleceniu Papierowym lub Zleceniu Online.
  2. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Użytkownik Inna Firma będący osobą fizyczną, która zawarła Umowę która nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od Umowyw ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny, wzór odstąpienia znajduje się pod adresem: https://www.domiporta.pl/panel/Content/wzor_odstapienia_domiporta.pdf
   Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w ramach Umowy przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie. W takim przypadku, po rozpoczęciu świadczenia usługi, Użytkownik nadal zachowuje prawo do odstąpienia od umowy jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu.
  4. Właściciel ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z usługi, postanowień Regulaminu Ogólnego Serwisu lub niniejszego Regulaminu Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Właściciel może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części płatności należnych z tytułu Umowy przekraczającego 30 dni.
  6. W przypadku określonym w ust. 4, niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia Umowy abonamentowej ze skutkiem natychmiastowym, Właściciel może również wstrzymać się z wykonywaniem Usługi, w szczególności zablokować możliwość korzystania z Panelu Użytkownika i uniemożliwić publikację ogłoszeń, do chwili uregulowania zaległych płatności przez Użytkownika.
 8. Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne
 9. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu

 10. Artykuł 8. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym Regulaminie do praw i obowiązków Użytkownika oraz pozostałych warunków świadczenia Usługi znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Domiporta oraz obowiązujące przepisy prawa.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany Cenników dotyczące przedziałów abonamentowych wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
  3. Po otrzymaniu powiadomienia, a przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik może w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania, zrezygnować z okresu powiadomienia.
  4. Niniejszy Regulamin zostaje uchylony z dniem wejścia w życie Regulaminu „Abonament na Start”, z tym, że do Umów Abo na Start obowiązujących w ww. dniu stosuje się przepisy dotychczasowe (tj. niniejszego Regulaminu), do czasu upływu terminu obowiązywania ww. umów.