Regulamin Usługi Abo na piątkę

 1. Przedmiot Regulaminu
  1. Usługa „Abo na piątkę” jest świadczona przez Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130727, REGON: 370462969, NIP: 6842168097 (zwanej dalej DOMIPORTA), na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Usługi Abo na piątkę, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz umów abonamentowych. Przy czym, umowa abonamentowa ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem, natomiast niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  3. Warunkiem aktywowania Usługi przewidzianej niniejszym Regulaminem jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta.pl. Korzystając z produktu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z powyższym dokumentem i go w pełni akceptuje.
  4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
   1. a. Potencjalny Klient oznacza osobę fizyczną zainteresowaną zawarciem transakcji na rynku nieruchomości w Polsce, przy czym osoba ta zainteresowana jest zawrzeć taką transakcję osobiście lub w imieniu osoby trzeciej (osoby fizycznej lub spółki).
   2. b. Abo na piątkę oznacza usługę abonamentową świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w ramach której Użytkownik Profesjonalny, który wykupił abonament otrzymuje pięć leadów w okresie pełnego miesiąca kalendarzowego, z wyłączeniem miesiąca, w którym usługa została aktywowana.
   3. c. W ramach abonamentu klient może dodatkowo skorzystać raz na kwartał (maksymalnie 4 razy w danym roku) z publikacji artykułu sponsorowanego w sekcji Porady serwisu Domiporta.pl nieodpłatnie, jednakże przez cały okres świadczenia usługi.
   4. d. Lead oznacza – numer telefonu oraz adres e-mail do Potencjalnego Klienta,
   5. e. Usługa – Usługa Abo na piątkę.
 2. Warunki Usługi
  1. Usługa Abo na piątkę jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych (tj. Użytkownicy Indywidualni nie mogą z niej skorzystać). Zatem, Usługa, o której mowa dostępna jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub działalność deweloperską.
  2. Usługa Abo na piątkę jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach. Usługa Abo na piątkę nie może być łączona z innymi świadczonymi przez Domiporta Sp. z o.o. usługami na abonament, co oznacza że posiadanie abonamentu wyklucza możliwość korzystania w tym czasie z Abo na piątkę (z wyłączeniem klientów publikujących inwestycje na rynku pierwotnym czyli prowadzących działalność deweloperską). Jednak, Usługę Abo na piątkę można łączyć z innymi tj. nieabonentowymi usługami świadczonymi przez Domiporta Sp. z o.o.
  3. Usługa Abo na piątkę jest dostępna wyłącznie w ramach rynku wtórnego i pierwotnego, co oznacza, że usługę może zakupić wyłącznie Użytkownik Profesjonalny, który prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami oraz działalność deweloperską; w ramach niniejszej Usługi Użytkownikowi przekazywane są Leady dotyczące osoby potencjalnie zainteresowanej transakcją na pierwotnym lub wtórym rynku nieruchomości.
  4. Warunki finansowe Usługi Abo na piątkę oparte są na następujących zasadach:
   1. W ramach powyższej usługi klient otrzymuje 5 leadów w pełnym miesiącu kalendarzowym, z wyłączeniem miesiąca w którym usługa została aktywowana
   2. Usługa jest rozliczana proporcjonalnie w zależności w którym dniu miesiąca kalendarzowego została aktywowana
   3. Wysokość abonamentu to 500 zł netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą na terenie danego kraju
  5. Opłaty należne Domiporta Sp. z o.o. z tytułu abonamentu rozliczane są w miesiącu kolejnym po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
  6. Domiporta Sp. z o.o. zastrzega, że ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danych Użytkownikiem Profesjonalnym.
  7. W razie braku spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Domiporta Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji Usługi albo wykonać ją częściowo, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
  8. W przypadku zawarcia umowy przez użytkownika a nie dostarczenia materiałów do publikacji na serwisie opłata na rzecz DOMIPORTA jest należna i zostanie naliczona zgodnie z dniem przyjęcia zamówienia.
  9. Użytkownik uprawniony jest do wykorzystania Leadów wyłącznie do nawiązania kontaktu z Potencjalnymi Klientami. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania Leadów żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem swojego personelu, w celu o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Okres Usługi
  1. Umowa na Usługę Abo na piątkę jest zawierana zgodnie z dyspozycją klienta na czas określony lub nieokreślony.
  2. Użytkownik jak i Domiporta Sp. z o.o. mają prawo wypowiedzenia Umowy na Usługę Abo na piątkę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, przesyłając treść reklamacji na adres Biuro Obsługi Klienta Domiporta Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, email: bok@domiporta.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać firmę Użytkownika, adres i numer telefonu, dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.
  3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
  4. Po rozpatrzeniu reklamacji DOMIPORTA wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 5. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Zaczynając korzystać z Usługi, Użytkownik lub osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika, potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez DOMIPORTA, dla celów i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z Usługi.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika (osób upoważnionych do reprezentacji Uczestników) gromadzonych na potrzeby Usługi jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400, Krosno, email: iod@domiporta.pl,
  3. Z Administratorem Użytkownik może skontaktować się pisemnie lub pocztą elektroniczną, pod adresami wskazanymi powyżej.
  4. W związku z realizacją Usługi, DOMIPORTA przetwarza następujące dane: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu; stanowisko służbowe; adres siedziby lub adres korespondencyjny. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja Usługi (aktywacja; wykonywanie praw i obowiązków związanych z Usługą; rozpoznawanie reklamacji; archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, podatkowymi i rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika na aktywację Usługi, a w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Usługi i zgodności z Regulaminem - prawnie uzasadniony interes Administratora.
  5. Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem,
   2. prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii danych,
   3. prawo żądania sprostowania danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji,
   4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
   7. prawo żądania przeniesienia danych osobowych, tj. przekazania danych osobowych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  6. W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy lub pisemny na adres Administratora, którego dotyczy żądanie, wskazany powyżej.
  7. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Regulamin Usługi Abo na piątkę może zostać zmieniony przez Domiporta Sp. z o.o. Zmiana nie będzie naruszać praw nabytych, chyba że zmiana wymuszona jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zostanie powiadomiony w zmianie Regulaminu przez zamieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie Domiporta.pl z zaznaczeniem zachodzących zmian.
  9. Regulamin P Usługi Abo na piątkę dostępny jest na stronie internetowej www.domiporta.pl
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Usługą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Warszawy-Śródmieścia.
  12. Domiporta Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Usługi, których nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności przypadki siły wyższej, jak również skutki błędnych lub nieprawdziwych danych podanych Domiporta Sp. z o.o. lub przedstawicielowi handlowemu Domiporta Sp. z o.o. przez Użytkownika.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2020