Regulamin usługi „Abo Lead Test”
(dalej: „Regulamin Usługi Abo Lead Test”)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa „Abo Lead Test” jest świadczona przez Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130727, REGON: 370462969, NIP: 6842168097 (zwanej dalej AUTO CENTRUM), na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Usługi Abo Lead Test, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz umów abonamentowych. Przy czym, umowa abonamentowa ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem, natomiast niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  3. Warunkiem aktywowanie Usługi przewidzianej niniejszym Regulaminem jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Domiporta.pl. Korzystając z Promocji, Użytkownik oświadcza że zapoznał się z powyższym dokumentem i go w pełni akceptuje.
  4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
   1. Potencjalny Klient oznacza osobę fizyczną zainteresowaną zawarciem transakcji na rynku nieruchomości w Polsce, przy czym osoba ta zainteresowana jest zawrzeć taką transakcję osobiście lub w imieniu osoby trzeciej (osoby fizycznej lub spółki).
   2. Abo Lead Test oznacza usługę abonamentową świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w ramach której Użytkownik Profesjonalny, który wykupił abonament otrzymuje umówioną liczbę Leadów w określonym czasie;
   3. Lead oznacza – numer telefonu oraz adres e-mail do Potencjalnego Klienta;
   4. Zweryfikowany Lead – klient potencjalnie zainteresowany wybrana ofertą potwierdzony w rozmowie telefonicznej przez zespół AUTO CENTRUM.
   5. Usługa – Usługa Abo Lead Test
 2. Warunki Usługi
  1. Usługa Abo Lead Test jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych (tj. Użytkownicy Indywidualni nie mogą z niej skorzystać). Zatem, Usługa, o której mowa dostępna jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub działalność deweloperską.
  2. Usługa Abo Lead Test jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach. Usługa Abo Lead Test nie może być łączona z innymi świadczonymi przez Auto Centrum Sp. z o.o. usługami na abonament, co oznacza że posiadanie abonamentu wyklucza możliwość korzystania w tym czasie z Abo Lead Test. Jednak, Usługę Abo Lead Test można łączyć z innymi tj. nieabonentowymi usługami świadczonymi przez Auto Centrum Sp. z o.o.
  3. Usługa Abo Lead Test jest dostępna wyłącznie w ramach rynku wtórnego i pierwotnego, co oznacza, że usługę może zakupić wyłącznie Użytkownik Profesjonalny, który prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami oraz działalność deweloperską; w ramach niniejszej Usługi Użytkownikowi przekazywane są Leady dotyczące osoby zainteresowanej transakcją na pierwotnym wtórym rynku nieruchomości.
  4. Warunki finansowe Usługi Abo Lead Test oparte są na następujących zasadach:
   1. przez pierwsze 2 miesiące trwania Usługi opłata za jednego Leada wynosi 25 zł, przy czym maksymalna wartość – niezależnie od liczby Leadów – opłaty za miesięczne świadczenie Usługi wynosi 100 zł. (przykład: przy wygenerowaniu 100 Leadów Użytkownik zapłaci 100 zł; przy wygenerowaniu 2 Leadów, zapłaci 50 zł);
   2. po 2 miesiącach trwania Usługi będą 2 możliwości: zniesienie limitu 100 zł i naliczanie opłat zgodnie z liczbą dostarczonych leadów (25 zł. /lead) lub przejście na stałą wartość opłaty za abonament zgodnie z obowiązującym w Domiporta.pl cennikiem;
   Wskazane powyższej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia przez Auto Centrum Sp. z o.o. faktury VAT.
  5. Opłaty należne Auto Centrum Sp. z o.o. z tytułu dostarczenia leadów rozliczane są w miesiącu kolejnym po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
  6. Auto Centrum Sp. z o.o. zastrzega, że ceny poszczególnych usług mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku indywidualnych ustaleń z danych Użytkownikiem Profesjonalnym.
  7. Auto Centrum Sp. z o.o. przekazuje zakupione przez Użytkownika Leady do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
  8. W razie braku spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Auto Centrum Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji Usługi albo wykonać ją częściowo, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
  9. Użytkownik uprawniony jest do wykorzystania Leadów wyłącznie do nawiązania kontaktu z Potencjalnymi Klientami. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania Leadów żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem swojego personelu, w celu o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Okres Usługi
  1. Umowa na Usługę Abo Lead Test zawierana jest na czas nieokreślony.
  2. Użytkownik jak i Auto Centrum Sp. z o.o. mają prawo wypowiedzenia Umowy na Usługę Abo Lead Test z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, przesyłając treść reklamacji na adres Biuro Obsługi Klienta Auto Centrum Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa, email: bok@domiporta.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać firmę Użytkownika, adres i numer telefonu, dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.
  3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
  4. Po rozpatrzeniu reklamacji AUTO CENTRUM wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 5. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Zaczynając korzystać z Usługi, Użytkownik lub osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika, potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez AUTO CENTRUM, dla celów i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z Usługi.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika (osób upoważnionych do reprezentacji Uczestników) gromadzonych na potrzeby Usługi jest Auto Centrum Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400, Krosno, email: iod@domiporta.pl,
  3. Z Administratorem Użytkownik może skontaktować się pisemnie lub pocztą elektroniczną, pod adresami wskazanymi powyżej.
  4. W związku z realizacją Usługi, AUTO CENTRUM przetwarza następujące dane: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu; stanowisko służbowe; adres siedziby lub adres korespondencyjny. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja Usługi (aktywacja; wykonywanie praw i obowiązków związanych z Usługą; rozpoznawanie reklamacji; archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, podatkowymi i rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika na aktywację Usługi, a w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Usługi i zgodności z Regulaminem - prawnie uzasadniony interes Administratora.
  5. Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem,
   2. prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii danych,
   3. prawo żądania sprostowania danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji,
   4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
   7. prawo żądania przeniesienia danych osobowych, tj. przekazania danych osobowych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  6. W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy lub pisemny na adres Administratora, którego dotyczy żądanie, wskazany powyżej.
  7. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Regulamin Usługi Abo Lead Test może zostać zmieniony przez Auto Centrum Sp. z o.o. Zmiana nie będzie naruszać praw nabytych, chyba że zmiana wymuszona jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zostanie powiadomiony w zmianie Regulaminu przez zamieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie Domiporta.pl z zaznaczeniem zachodzących zmian.
  9. Regulamin Usługi Abo Lead Test dostępny jest na stronie internetowej www.domiporta.pl
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Usługą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Warszawy-Śródmieścia.
  12. Auto Centrum Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Usługi, których nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności przypadki siły wyższej, jak również skutki błędnych lub nieprawdziwych danych podanych Auto Centrum Sp. z o.o. lub przedstawicielowi handlowemu Auto Centrum Sp. z o.o. przez Użytkownika.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2020