Regulamin Akcji „Domiporta i Przyjaciele”

 1. Przedmiot Regulaminu
  1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie warunków świadczenia przez Domiporta.pl usług abonamentowych oraz usług dodatkowych. Ponadto, Regulamin reguluje warunki uzyskania Bonusu w związku z poleceniem Nowego Klienta.
  2. Organizatorem akcji (dalej Akcja) przewidzianej niniejszym Regulaminem jest Domiporta Sp. z o.o. wydawca serwisu nieruchomościowego Domiporta.pl z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130727, REGON: 370462969, NIP: 6842168097 (zwanym dalej Spółką lub DOMIPORTA).
  3. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych w rozumieniu Regulaminu Serwisu, przy czym rodzaj usługi w ramach Akcji, z jakiej może skorzystać taki Użytkownik Profesjonalny na podstawie niniejszego Regulaminu uzależniony jest od tego, czy dany Użytkownik Profesjonalny korzysta już z usług świadczonych przez DOMIPORTA, czy też czy jest nowym klientem Spółki.
  4. Możliwość skorzystania z Akcji przewidzianej niniejszym Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu przez Użytkownika Profesjonalnego. Korzystając z akcji, Uczestnik oświadcza że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  5. Akcja w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie przedsięwzięcia promocyjne na warunkach uregulowanych w niniejszym Regulaminie.
  6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu) oraz umów abonamentowych. Przy czym, umowa abonamentowa ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem, natomiast niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  7. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
   1. Nowy Użytkownik Profesjonalny – użytkownik, który w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie posiadał abonamentu w Domiporta.pl;
   2. Dotychczasowy Użytkownik Profesjonalny – użytkownik, który obecnie korzysta lub korzystał w ciągu ostatnich 6 miesięcy z usług oferowanych przez Spółkę;
   3. Uczestnik – Nowy jak i Dotychczasowy Użytkownik Profesjonalny oraz Nowy Klient;
   4. Produkt: usługa Pakiet Podbić i Wyróżnień – oferowanych na promocyjnych warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie;
   5. Nowy Klient – Użytkownik Profesjonalny, który chce zawrzeć lub zawarł ze Spółką umowę abonamentową z polecenia przez Nowego lub Dotychczasowego Użytkownika Profesjonalnego, a który w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystał z usług Spółki.
   6. Użytkownik Polecający - Dotychczasowy jak i Nowy Użytkownik Profesjonalny, którego łączy ze Spółką umowa abonamentowa, a który poleca Nowemu Klientowi zawarcie umowy abonamentowej ze Spółką.
  8. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu, Dany Uczestnik może skorzystać tylko jednokrotnie z niniejszej Akcji.
  9. Akcja, o której mowa w § 2 Regulaminu obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r. do odwołania, co oznacza że tylko w powyższym okresie Nowy Klient może powołać się na fakt, że chce zawrzeć ze Spółką umowę z polecenia Użytkownika Polecającego.
 2. Warunki Akcji
 3. Pakiet Ogłoszeń Domiporta i Przjaciele dla Nowego i dotychczasowego Użytkownika Profesjonalnego:

  1. W ramach Akcji, Nowy i dotychczasowy Użytkownik Profesjonalny wykupując Pakiet „Domiporta i Przyjaciele” może skorzystać z usługi abonamentowej na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  2. Kupując Pakiet „Domiporta i Przyjaciele” Nowy i dotychczasowy Użytkownik Profesjonalny wybiera liczbę ogłoszeń w przedmiocie oferty dotyczącej transakcji na rynku nieruchomości, które może opublikować w Serwisie Domiporta.pl. Ogłoszenia są publikowane przez okres 30 dni począwszy od chwili publikacji, co nie uchybia jednak możliwości dalszego publikowania tego samego ogłoszenia przez dalsze 30 dniowe okresy, na warunkach umowy abonamentowe.
  3. Raz opublikowanego ogłoszenia nie można – w okresie 30 dni, o których mowa w ust. 2 powyżej - zastąpić innym ogłoszeniem, tj. pomniejsza ono pulę zakupionych ogłoszeń dostępnych w danym miesiącu.
  4. Umowa na usługę abonamentową zawierana jest na czas nieokreślony, w czasie którego, usługi abonamentowe świadczone są po cenie określonej w niniejszym Regulaminie. Niewykorzystana liczba ogłoszeń z puli ogłoszeń nabytych na zasadach niniejszej Akcji nie przechodzi na kolejny miesiąc.
  5. Warunki Pakietu Ogłoszeń „Domiporta i Przyjaciele” kształtują się następująco: Domiporta i Przyjaciele - warunki pakietu
 4. Bonus za polecenie Nowego Klienta
  1. Użytkownik Polecający może polecić Nowemu Klientowi zawarcie ze Spółką umowy abonamentowej. W powyższej sytuacji i w razie zajścia wszystkich innych warunków opisanych w Regulaminie, prawo do Bonusu powstaje pod warunkiem, że Nowy Klient zawarł ze Spółką umowę abonamentową, przy czym przed jej zawarciem powołał się na Użytkownika Polecającego i podał hasło: „Domiporta i Przyjaciele”.
  2. Z zastrzeżeniem spełnienia innych warunków opisanych w Regulaminie, Prawo do Bonusu powstaje pierwszego dnia po upływie 3 miesięcy obowiązywania umowy abonamentowej zawartej między Spółką, a Nowym Klientem.
  3. Po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie prawo do Bonusu nabywa zarówno Użytkownik Polecający jak i Nowy Klient, z tym że Bonusem jest:
   1. w odniesieniu do Użytkownika Polecającego będącego Nowym Użytkownikiem Profesjonalnym: jeden dodatkowy Pakiet, jednorazowy i bezpłatny Pakiet Podbić w liczbie 30 szt i Ogłoszeń Wyróżnionych w liczbie 3 szt,
   2. w odniesieniu do Użytkownika Polecającego będącego Dotychczasowym Użytkownikiem Profesjonalnym: jeden dodatkowy Pakiet, jednorazowy i bezpłatny Pakiet Podbić w liczbie 30 szt i Ogłoszeń Wyróżnionych w liczbie 3 szt,
   3. w odniesieniu do Nowego Klienta: jeden dodatkowy Pakiet, jednorazowy i bezpłatny Pakiet Podbić w liczbie 30 szt i Ogłoszeń Wyróżnionych w liczbie 3 szt,
  4. Warunkiem otrzymania Bonusu jest to, aby w dacie nabycia do niego prawa umowa abonamentowa Użytkownika Polecającego jak i Nowego Klienta ze Spółką wciąż obowiązywała, nie znajdowała się w okresie wypowiedzenia, a nadto, aby Nowy Klient nie miał jakichkolwiek zaległości płatniczych wobec Spółki.
  5. Bonus może być wykorzystany tylko w ciągu miesiąca od daty jego przyznania (tj. przekazania przez Spółkę informacji o tym fakcie), po tym okresie przepada. Po spełnieniu wszystkich warunków Spółka informuje odrębnie Nowego Klienta oraz Użytkownika Polecającego o przyznaniu Bonusu.
  6. Użytkownikowi Polecającemu nie jest przyznawany Bonus w razie jeśli w dacie o której mowa w ust. 2 powyżej posiada jakiekolwiek zaległości płatnicze wobec Spółki.
  7. Z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich innych warunków, o których mowa w Regulaminie, Użytkownik Polecający otrzyma tyle Bonusów, ilu Nowych Klientów polecił.
  8. Korzystanie z Bonusu odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym oraz na zasadach opisanych bezpośrednio w Serwisie Domiporta.pl.
  9. Po stronie podmiotu któremu przyznano prawo do Bonusu należy uregulowanie wszelkich ewentualnych należności podatkowych z tytułu skorzystania z Promocji.
  10. Nowy Klient, który przed zawarciem ze Spółką umowy abonamentowej powoła się na Użytkownika Polecającego i poda hasło „Domiporta i Przyjaciele” będzie uprawniony do zawarcia umowy abonamentowej na warunkach o których mowa w § 2 Regulaminu, pod warunkiem jednak że do zawarcia umowy dojdzie w terminie wskazanym w § 1 ust. 9 Regulaminu.
 5. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Usługą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. Biuro Obsługi Klienta Domiporta Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa – bezpośrednio lub listem poleconym.
  2. Reklamacja powinna zawierać firmę Uczestnika, adres i numer telefonu, dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.
  3. Uczestnik zgłaszający Reklamację otrzyma decyzję Spółki na adres lub adres e-mail podany przez Uczestnika.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Akcji jest Organizator, a przekazane dane będą przetwarzane na warunkach i celach wskazanych w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci, a w szczególności w celach związanych z realizacją Akcji.
  2. Regulamin Akcji może zostać zmieniony przez Spółkę w każdym czasie. Zmiana nie będzie naruszać praw nabytych, chyba że zmiana wymuszona jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które Spółka zobowiązana jest stosować. Uczestnik zostanie powiadomiony w zmianie Regulaminu.
  3. Regulamin Akcji dostępny jest pod linkiem https://www.domiporta.pl/resources/pdf/Regulamin_Promocji_DomiportaiPrzyjaciele.pdf
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego oraz regulaminu Serwisu Domiporta.pl dostępnego na stronie internetowej https://www.domiporta.pl/
  5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.