Podwyżka podatku od nieruchomości 2020 - najbardziej zaboli przedsiębiorców

W przyszłym roku właścicieli nieruchomości czeka niewielka podwyżka podatku od nieruchomości. Więcej natomiast zapłacą przedsiębiorcy za lokale usługowe, biura i magazyny.

Wysokość maksymalnej podwyżki podatku od nieruchomości zostanie ogłoszona dopiero w październiku, ale już teraz można się pokusić o wyliczenia, gdyż podwyżka jest ściśle powiązana z wynikiem inflacji w pierwszym półroczu roku poprzedzającego okres podatkowy.

Podatek od mieszkania

Inflacja w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła 1,8 proc., co oznacza, że podatek od nieruchomości może zostać podniesiony w przyszłym roku o tę wartość. Mimo to, podwyżka będzie się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości. Suma jest naliczana od m2 nieruchomości i w przypadku mieszkań własnościowych wzrosty cen nie powinny być dotkliwe.

  • budynki i lokale mieszkalne oraz ich części - wzrost stawki z 0,79 zł/m2 w 2019 roku do 0,81 zł/m2 w 2020 roku,
  • pozostałe budynki (np. wolnostojące garaże) - wzrost stawki z 7,90 zł/m2 w 2019 roku do 8,05 zł/m2 w 2020 roku,
  • pozostałe grunty - wzrost stawki z 0,49 zł/m2 w 2019 roku do 0,50 zł/m2 w 2020 roku.

Podatek za mieszkanie własnościowe można wyliczyć z aż czterech tytułów:

  • podatek naliczany od powierzchni lokalu mieszkalnego,
  • podatek od powierzchni gruntu i części wspólnych budynku, w których posiada się udział jako właściciel mieszkania,
  • podatek od powierzchni miejsca postojowego w garażu podziemnym (jeśli posiada się udział w hali garażowej jako odrębnej nieruchomości),
  • podatek od powierzchni gruntu i części wspólnych budynku, w których posiada się udział jako współwłaściciel hali garażowej.
Podatek od nieruchomości firmowych

O ile, właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych nie powinni odczuć podwyżki zbyt dotkliwie, to przedsiębiorcy już nie mogę powiedzieć tego samego. Przede wszystkim, nieruchomości firmowe posiadają najczęściej dużo większą powierzchnię niż nieruchomości prywatne, a ponadto wzrost podatku jest bardziej dotkliwy.

Zmiany stawek podatku dla przedsiębiorców:

  • grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - wzrost stawki z 0,93 zł/m2 w 2019 roku do 0,95 zł/m2 w 2020 roku,
  • budynki i lokale firmowe oraz ich części - wzrost stawki z 23,47 zł/m2 w 2019 roku do 23,90 zł/m2 w 2020 roku.

Wzrost najlepiej pokazać na przykładzie. Właściciel magazynu o powierzchni 1000 m2 położonego na działce o metrażu 2000 m2, w 2019 roku zapłacił około 25 330 zł podatku, a w 2020 roku zapłaci około 25 800 zł - więcej o 470 zł, czyli dokładnie 1,8 proc.

Podatek od nieruchomości - ustawa

Kwestia maksymalnej podwyżki podatku od nieruchomości rozstrzyga Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustalają rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Jeżeli do końca bieżącego roku nie zostaną uchwalone nowe stawki to obowiązują te dotychczasowe.

"Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki, o których mowa w ust. 1, obowiązujące w następnym roku podatkowym, przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1–3, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy" - czytamy w podpunkcie Art. 12b ustawy.

Co roku Minister Finansów publikuje obwieszczenie, określające maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na następny rok. Maksymalna stawka jest podwyższana o współczynnik rosnącej inflacji, odnotowany w pierwszym półroczu poprzedniego roku.

Na szczęście, podatnik nie musi samodzielnie dokonywać obliczeń, ponieważ decyzję wraz z wyliczoną przez gminę kwotą powinien otrzymać listownie na swój adres. Opłata powinna zostać uiszczona maksymalnie do 15 marca każdego roku. Maksymalny podatek za mieszkanie w br. wyniósł 0,79 zł za m2.

źródło: money.pl