Umowa najmu mieszkania - wzór umowy wraz z komentarzem

Zamieszkanie w wynajętym lokalu bez podpisania stosownej umowy najmu mieszkania to duży błąd, który popełnia wielu najemców. Niechęć do sformalizowania stosunku prawnego między wynajmującym a najemcą często wynika z niewiedzy i strachem przed legalną umową. A przecież chroni ona na równi właściciela jak i najemcę. Dlatego prezentujemy to jak powinna zawierać umowa najmu mieszkania oraz tak by chronić obie strony.

Umowa najmu mieszkania - najważniejsze

Kiedy zostają ustalone warunki najmu między właścicielem a najemcą, należy sporządzić umowę najmu. Nie istnieje, istnieje jakiś obligatoryjny wzór takiego dokumentu. Dlatego warto pamiętać o danych, które powinny się w nim znaleźć. To np. dane najemcy, właściciela lokalu, dokładnie opisana wysokość czynszu i pozostałych opłat itp.. Wszystkie nieopisane w umowie szczegóły są regulowane na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i w Kodeksie Cywilnym.

Umowa najmu mieszkania - strony

Podczas tworzenia stosowanego dokumentu należy szczególną dbałość położyć na sprawdzenie i dokładne wyróżnienie stron. Najem nieruchomości wiąże obie strony do wzajemnych praw i obowiązków, dlatego należy wyszczególnić, jakie prawa ma właściciel, a jakie najemcy.

W tym celu trzeba podać szczegółowe danych wszystkich stron. Umowa najmu lokalu mieszkalnego musi zawierać adres, pesel, imię i nazwisko oraz pozostałe dane właściciela, oraz najemców. Przede wszystkim należy ustalić, że wynajmującym jest właścicielem nieruchomości, a osoby, które mają zamieszkać w lokalu i regularnie płacić czynsz to najemcy.

Bardzo ważną informacją jest również czas trwania umowy. Jeżeli w umowie najmu nie zostanie zawarta data rozpoczęcia i końca najmu - przyjmuje się, że najem lokalu mieszkalnego jest zawarty na czas nieokreślony. To bardzo istotne dla obu stron.

Parametry lokalu mieszkalnego

Bardzo dokładnie w umowie musi zostać opisana powierzchnia lokalu, wyposażenie mieszkania, wysokość czynszu i wszystkie pozostałe parametry. Powierzchnia mieszkania musi się rzecz jasna zgadzać ze stanem faktycznym podanym w Księdze Wieczystej. A wyposażenie przekazane najemcy powinno być szczegółowo opisane w Protokole Zdawczo-odbiorczym. Umowy najmu najczęściej nie zawierają aż tak dokładnych informacji. Stosowany wzór protokołu zdawczo-odbiorczego można na serwisie Domiporta.pl.

W dokumencie właściciela musi zaznaczyć, że ma całkowite prawo własności do lokalu i określić liczbę pomieszczeń oraz użytych w nim technologii. Warto zawrzeć również fakt, czy do mieszkania przynależy piwnica, garaż bądź komórka lokatorska. Ważny jest również opis stanu technicznego, który może się zawierać także w protokole zdawczo-odbiorczym. Można do niego dołączyć w formie załączników nawet zdjęcia, choć same umowy najmu nie muszą ich zawierać.

Umowa najmu lokalu

Opłaty eksploatacyjne i czynsz to jedne z najważniejszych kwestii, które muszą znaleźć się w umowie najmu lokalu mieszkalnego. Ponownie, dla dobra obu stron umowa wynajmu mieszkania musi zawierać wszystkie szczegóły. Daty, do kiedy należy iścić opłaty. W jakiej formie najemca ma dokonywać płatności. Czy opłaty eksploatacyjne płaci bezpośrednio najemca, czy raczej to właściciel chce je otrzymywać najpierw. Dobrze też pamiętać, że czynsz je to nazwa potoczna opłat, a tak naprawdę prawnie odnosi się jedynie do opłaty płaconej przez najemcę właścicielowi. Umowy wynajmu mieszkania muszą skrupulatnie uwzględniać tę kwestię.

Jako że finanse stanowią najczęstszy powód kłótni między stronami, należy wysokości opłat i czynszu dokładnie pilnować. W przypadku, gdy wynajmujący lokal żąda jakiś dodatkowych opłat, można odmówić ich udzielenia, jeżeli nie zostało do dokładnie opisane w dokumencie. Informacje w niej zawarte muszą być przestrzegane zgodnie z treścią umowy pisemnej.

Oznaczony paragraf dokumentów zobowiązuje najczęściej, by najemca uiścił również na rzecz wynajmującego stosowną kaucję. Najczęściej w wymiarze wartości jednomiesięcznego czynszu. Sposób przekazania kaucji wynajmującemu również powinien być opisany w dokumencie.

Opisane zostać muszą także nie tylko warunki wynajęcia, ale również wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron. W dokumencie powinien znaleźć się taki artykuł, rozwijający i określający zasady wyprowadzki przy określonych warunkach.

Postanowienia końcowe

Właściciel lokalu musi określić czy godzi się np. na podnajem swojej własności przez osoby trzecie. Czy zezwala na posiadanie przez najemców zwierząt. W dokumencie nie może też zabraknąć tak prozaicznych elementów jak podpisy najemców i właściciela oraz parafki na każdej ze stron. Dokument rzecz jasna musi zostać sporządzony w dwóch jednakowobrzmiących egzemplarzach.

Jeżeli nie czujecie się na siłę, by skonstruować samodzielnie taki dokument, możecie skorzystać z serwisu Domiporta, na której są publikowane wzory najczęściej przygotowanych pozycji. Wystarczy wejść w dedykowaną zakładkę i kliknąć Pobierz.