Odroczone podatki i opłaty. Korzyści z pakietu antykryzysowego dla właścicieli mieszkań i wynajmujących

W ostatnich dniach dużo mówi się o ustawach tzw. tarczy antykryzysowej w kontekście głównie wsparcia banków i przedsiębiorców. Ale istotne ulgi znajdą w ich zapisach również lokatorzy i właściciele mieszkań. Warto sprawdzić, z czego można skorzystać w tym trudnym okresie.

Tarcza antykryzysowa zawiera się w trzech ustawach podpisanych przez prezydenta Andrzeja Dudę 31 marca 2020 roku. Wśród licznych zapisów znalazły się też takie, które dotyczą najmu mieszkań. 

Opłaty za nieruchomość

Użytkownikom wieczystym, którzy jeszcze mierzą się z opłatami za użytkowanie wieczyste, podpisana ustawa przesuwa termin na uregulowanie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste do końca czerwca. Dotychczasowych termin to 30 marca.

Znalazłem mieszkanie, znalazłem dom. Znalazłem serwis, na którym są. 

- "Art. 15j. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów" - czytamy w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

To samo tyczy się także nieruchomości, których właściciele przekształcili prawo użytkowania wieczystego we własność i ponoszą teraz opłatę przekształceniową. Nowelizacja ustawy przesuwa termin płatności do 30 czerwca br., czyli o trzy miesiące. 

Podatek w gestii gmin

Najemcy i dzierżawcy nieruchomości od urzędu gminy również mogą zgłosić się o umorzenie w całości bądź części należności. Dopuszczalne są również odroczenia, bądź rozbijanie na raty należności. Decyzja ta jednak została pozostawiona władzom lokalnym - starostom i prezydentom miast. 

- "Art. 15zzze. 1. Należności pieniężne, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody" - czytamy w nowelizacji. 

Umowa najmu wydłużona

Na pomoc mogą liczyć również najemcy lokali użytkowych i mieszkań, których umowy wygasają przed 30 czerwca. Do tego momentu nie można rozwiązać z nimi umowy, a jeżeli według wcześniejszych zapisów umowa kończy się wcześniej, np. w kwietniu, to automatycznie jest przedłużana do wyżej wspomnianej daty. 

Ponadto, ustawa reguluje, że w tym okresie nie wolno wprowadzać podwyżek czynszu. Ale jest haczyk. By skorzystać z nowych przepisów, lokatorzy nie mogą mieć dłuższych niż jeden okres rozliczeniowy zaległości w płatnościach. 

To samo tyczy się osób, które miały w tym okresie zostać eksmitowane. Ustawa znosi taki nakaz przynajmniej do 30 czerwca br.