Jak wyliczyć limit metrażu powierzchni uprawniający do stawki 8% dla piwnicy i garażu?

Preferencyjną stawkę VAT można stosować do czynności dotyczących tzw. budownictwa mieszkaniowego. Jest to nie tylko sprzedaż nieruchomości mieszkalnych, ale także ich budowę lub remont. Obniżona stawka VAT uzależniona jest jednak od powierzchni użytkowej obiektów budowlanych, jednak przepisy podatkowe nie wskazują jak ją prawidłowo mierzyć.

Kiedy 8%?

Obecnie obniżoną stawkę VAT 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT). Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumieć należy obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT). Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się jednak (według art. 41 ust. 12b ustawy o VAT):

1)  budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2)  lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W związku ze wskazanymi wyzej limitami, w przypadku obiektów budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej te limity, stawkę 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (w pozostałym zakresie stosuje się stawkę podstawową 23%) (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Powierzchnia użytkowa

Przepisy ustawy o VAT ani przepisów wykonawcze dla tego podatku nie definiują pojęcia "powierzchnia użytkowa", ani nie odsyłają do żadnej innej regulacji w tym zakresie. Powoduje problem, w jaki sposób ustalać powierzchnię całkowitą budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych dla celów ustalenia możliwości stosowania obniżonej stawki podatku VAT. Pojęcie "powierzchnia użytkowa" ma jednak definicje stworzone dla innych celów:

1)  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 1a pkt 5 - za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Przy tym powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się, o czym stanowi art. 4 ust. 2 tej ustawy.

2)  ustawy o podatku od spadków i darowizn - art. 16 ust. 4 - za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Także w tym przypadku powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się (art. 16 ust. 5 tej ustawy). Dodatkowo, w art. 2 ust. 2 omawianej ustawy wskazano sposób obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, odsyłając między innymi do Polskiej Normy odpowiedniej do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

3)  ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - art. 2 ust. 1 pkt 7 - za powierzchnię użytkową uznaje się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Którą definicję stosować wskazują organy podatkowe

Organy podatkowe skłaniają się w większości skłaniają się ku ustalaniu powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. nr 12, poz. 1316 ze zm.; dalej: PKOB) (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 marca 2011 r., IPPP1-443-1324/10-2/ISZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 września 2012 r., IPTPP4/443-433/12-2/UNR, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2014 r., IPPP1/443-1324/10/13-5/S/ISZ). Podkreślają też, że ustawa o VAT odwołuje się do tej klasyfikacji definiując pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, stąd zasadnym jest odwołanie się do niej również w zakresie powierzchni użytkowej.

#

Szukasz mieszkania? Sprawdź ogłoszenia na Domiporta.pl

Chcesz wynająć lokal użytkowy? Zobacz nasze oferty

Więcej o: