Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego a VAT

Sprzedaż nieruchomości, w szczególności gruntu może prowadzić do konieczności opodatkowania dokonanej transakcji podatkiem VAT. Gdy sprzedawca jest zarejestrowany dla potrzeb VAT nie ma z tym problemu. Często jednak zdarza się, ze grunt, w szczególności stanowiący teren budowalny podzielony na wiele działek, jest sprzedawany przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, grunt należy do majątku prywatnego albo został nabyty do takiego majątku (np. w drodze dziedziczenia).
Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość? Złóż wniosek o dobry kredyt

Za podatnika VAT może zostać uznana każdy, kto nawet okazjonalnie dokonuje transakcji sprzedaży nieruchomości, w szczególności jeżeli dotyczy to terenu budowlanego.

Przyjęcie, że sprzedając nieruchomość jej zbywca działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem profesjonalnej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że czynności takie przybierają formę zorganizowaną może być np.:

-poniesienie nakładów mających na celu modernizację i uatrakcyjnienie nieruchomości,

-działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży nieruchomości,

-wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia,

-prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze.

Przy czym na tego rodzaju aktywność wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Formalny status sprzedawcy jako podatnika zarejestrowanego dla potrzeb VAT, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Problem ten był już wielokrotnie rozstrzygany przez sądy administracyjne krajowe i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy C-180/10 i C-181/10). Trybunał Sprawiedliwości orzekł że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobiste. Kryterium decydującym o zaliczeniu transakcji sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne do działalności gospodarczej jest podejmowanie aktywnych działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. W konsekwencji powyższego, dostawę nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem VAT, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W przypadku gdy brak jest przesłanek świadczących o aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia nieruchomości, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem - zbycie nieruchomości budowlanej nie stanowi działalności handlowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Chcesz kupić nieruchomość? Sprawdź nasze oferty!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o rynku nieruchomości przejrzyj naszą sekcję porad

Więcej o: