Ruszyło Forum Dialogu Mieszkaniowego - debata publiczna o rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce

Forum ma być głosem środowiska nieruchomościowego w Polsce dla Rady Mieszkalnictwa, która odpowiada za koordynowanie działań służących realizacji polityki mieszkaniowej państwa.

Pierwsze otwarte spotkanie specjalistów odbywa się w Warszawie. Zostało zorganizowane po to, żeby wspierać wyznaczanie optymalnych priorytetów dla Rady Mieszkalnictwa. 

Forum Dialogu Mieszkaniowego

To ogólnopolska debata o rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Debata ma uwzględniać wszystkie kluczowe wyzwania, jakie stoją przed rynkiem – w aspekcie społecznym, ekonomicznym, finansowym i legislacyjnym. Założeniem forum jest udział wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego.

Zależy nam, żeby nowe warunki prowadzenia inwestycji mieszkaniowych pozwoliły nie tylko budować szybciej i sprawniej, ale udostępnić nowe mieszkania osobom mniej zamożnym i młodym.

- mówił Jerzy Kwieciński, szef resortu inwestycji i rozwoju o zmianach w programie Mieszkanie Plus

Zaproszenie jest skierowane do członków izb branżowych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych; przedstawicieli firm deweloperskich i wykonawczych oraz instytucji finansowych; samorządowców, architektów oraz urbanistów; reprezentantów świata nauki i kultury; przedstawicieli administracji publicznej oraz władz państwowych.

Program konferencji

Uczestnicy forum mają zabrać głos w kilku istotnych aspektach dotyczących zmian na rynku nieruchomości. Tematy jakie zostaną poruszone na forum: 

RÓŻNE POTRZEBY I RÓWNE SZANSE

 • Aktywizacja komplementarnych form budownictwa mieszkaniowego
 • Rynek mieszkaniowy dostosowany do grup społecznych o zróżnicowanych potrzebach
 • Nowe narzędzia współpracy samorządów i inwestorów prywatnych 

NOWE NARZĘDZIA PRAWNE I FINANSOWE

 • Diagnoza usług finansowych oferowanych dla różnych segmentów klientów, nowe narzędzia wspierające finansowanie inwestycji mieszkaniowych (m.in. REIT-y, listy zastawne, kasy budowlane, wsparcie kredytów dla rodzin wielodzietnych)
 • Regulacje zwiększające udział mieszkań na wynajem na rynku mieszkaniowym, wzmocnienie równowagi praw i obowiązków właścicieli i najemców mieszkań
 • Przejrzysta polityka podatkowa aktywizująca inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na rynku mieszkaniowym, ochrona inwestorów przed podwójnym opodatkowaniem, narzędzia ograniczające ryzyka koncentracji na rynku
 • Opracowanie narzędzi finansowych wspierających rozwój energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego
 • System oszczędzania na cele mieszkaniowe

URBANISTYKA I PLANOWANIE

 • Zrównoważony rozwój miast, zwiększenie jakości i przejrzystości planowania przestrzennego, standaryzacja lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, lepszy dostęp do infrastruktury społecznej i technicznej w nowo powstających inwestycjach
 • Nowe tereny dla inwestycji mieszkaniowych 
 • Przestrzenne aspekty rewitalizacji (śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe), zmiana struktury zdegradowanych terenów miejskich, efektywna polityka fiskalna w celu eliminacji pustostanów i „ugorów miejskich”

NOWY I ISTNIEJĄCY ZASÓB MIESZKANIOWY

 • Spójny i przejrzysty system prawny regulujący proces inwestycyjno-budowlany
 • Optymalizacja wymogów technicznych dla mieszkań, budynków, garaży, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej w oparciu o europejskiej standardy.
 • Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych
 • Poprawa stanu technicznego istniejących zasobów, przyśpieszenie uzgodnień konserwatorskich oraz ujednolicenie zasad remontów zabytków mieszkalnych, termomodernizacja budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych
 • Poprawa estetyki inwestycji mieszkaniowych, wzmacnianie więzi społecznych w oparciu o dobrze zaprojektowane budynki i przestrzenie, rozwiązania promujące i poszerzające pola współpracy pomiędzy architektami projektującymi budynki a artystami. Przestrzeń dostępna dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

PRACA I INNOWACJE

 • Efektywne zwiększenie podaży pracy na rynku mieszkaniowym – rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego, programy przekwalifikowania dla osób bezrobotnych, ułatwienia zachęty dla pracowników z zagranicy
 • Stabilność i bezpieczeństwo pracy w budownictwie, kodeks dobrych praktyk oraz współpracy inwestorów (w tym administracji publicznej), wykonawców i podwykonawców, standaryzacja w kontraktach wykonawczych i wykonawstwie inwestycji
 • Dodatkowa aktywizacja polskich producentów nowych technologii budowlanych, zwiększenie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym – m.in. budownictwa modułowego, prefabrykowanego i drewnianego