Ostatni dzień na spełnienie ważnego obowiązku

Do 15 listopada trzeba zapłacić ostatnią ratę podatku od nieruchomości za 2023 rok. Kto jest zobowiązany do uiszczenia tej daniny publicznej i jakie przysługują zwolnienia? Zasady omówił serwis Bankier.pl. 

Posiadacze nieruchomości mają czas do 15 listopada (środa) na uregulowanie ostatniej raty podatku od nieruchomości za 2023 rok. Chodzi o osoby, które płacą daninę w kwocie powyżej 100 zł i rozliczają ją w czterech ratach. Podatnicy z niższym zobowiązaniem uiszczają je jednorazowo do 15 marca - w tym wypadku termin więc minął. 

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Bankier.pl wymienia, kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. W pierwszej kolejności są to osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa również na osobach prawnych, w tym spółkach, posiadających grunty, budynki i budowle. Podatek odprowadzać muszą także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości.

 

O terminie pamiętać muszą również podatnicy będący posiadaczami samoistnymi oraz użytkownicy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Posiadacz samoistny to osoba fizyczna lub prawna, która faktycznie włada nieruchomością, ale nie ma do niej tytułu prawnego.

 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień z podatku od nieruchomości. Dotyczą one m.in. budynków gospodarczych służących działalności leśnej, rybackiej czy rolniczej. Zwolnienia obejmują również zabytkowe grunty i budynki, nieruchomości wykorzystywane przez stowarzyszenia na cele oświatowe, kulturalne i sportowe oraz grunty na obszarach chronionych.

Ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień z podatku od nieruchomości. Obejmują one m.in. grunty zajęte na działalność oświatową, naukową czy kulturalną. Zwolnienia przysługują również organizacjom pożytku publicznego oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową. Ponadto gminy mogą wprowadzać dodatkowe ulgi dla wybranych podatników.

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie danej gminy ustalają władze samorządowe. Stawki maksymalne określa corocznie Minister Finansów w drodze obwieszczenia. Nieuiszczenie podatku od nieruchomości w terminie może skutkować konsekwencjami. W pierwszej kolejności naliczane są odsetki za zwłokę od zaległej kwoty. Jeśli mimo wezwania podatnik nadal nie uiści należności, organ podatkowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Ostatecznie może dojść do zajęcia nieruchomości i przeznaczenia jej do sprzedaży w drodze licytacji. Dlatego warto pamiętać o terminowym regulowaniu podatku od nieruchomości.