Kupujesz projekt domu - sprawdź, co to jest PZT

Projekt zagospodarowania terenu to jeden z ważniejszych elementów dokumentacji budowlanej, na podstawie której można uzyskać pozwolenie na budowę. PZT zawiera część opisową i rysunkową, informujące o usytuowaniu obiektu na terenie posesji oraz wyglądu przestrzeni wokół niego. Czym dokładnie jest i co zawiera projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu – co to takiego?

Projekt zagospodarowania terenu – nazywany także projektem zagospodarowania działki – to obowiązkowa część wszystkich projektów domów. Przygotowywany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, jest niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Poprawnie wykonany, będzie miał także niebagatelny wpływ na nasz komfort korzystania z działki w przyszłości. Warunkuje on bowiem prawidłowe usytuowanie obiektu, wytyczenie miejsca do wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu oraz sposób dostępu i użytkowania działki budowlanej. Projekt zagospodarowania terenu jest opracowywany dla każdego rodzaju budynku oraz nanoszony na mapę do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:1500. Nie będzie wymagany w przypadku przebudowy lub montażu obiektów budowlanych, które nie generują potrzeby ustalenia Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Co obejmują poszczególne części PZT – opisowa i rysunkowa?

Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa

Zawartość projektu zagospodarowania działki jest ściśle określona przez rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z tym dokumentem, w części opisowej PZT musi znaleźć się m.in.:

 • obecny stan zagospodarowania działki oraz opis planowanych zmian,
 • projektowane zagospodarowanie terenu,
 • układ komunikacyjny (parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzeń uzbrojenia),
 • ukształtowanie terenu i zieleni,
 • informacja o ewentualnym wpisaniu działki do rejestru zabytków lub jej ochronie zgodnie z zapisami MPZP,
 • informacja o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników,
 • zestawienie powierzchni poszczególnych elementów, takich jak powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów, wielkość powierzchni utwardzonych oraz biologicznie czynnych.
Projekt zagospodarowania terenu – część rysunkowa

Każdy projekt domów jednorodzinnych zawiera również część rysunkową PZT. Jest ona opracowana na aktualnej mapie do celów projektowych, obejmując:

 • orientację położenia działki w stosunku do stron świata i sąsiednich terenów,
 • granice działki,
 • usytuowanie, obrys, układ, wymiary i odległości istniejących oraz projektowanych obiektów (oznaczenie ich wejść, wjazdów czy liczby kondygnacji),
 • istniejące i projektowane zmiany w zakresie ukształtowania terenu i zieleni,
 • układ komunikacji wewnętrznej,
 • układ sieci i instalacji uzbrojenia,
 • rodzaj i zasięg uciążliwości prowadzonej inwestycji, wraz ze wskazaniem obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Projekt zagospodarowania terenu to integralny element dokumentacji architektonicznej, jaką są projekty domów nowoczesnych. Podzielony na część opisową i rysunkową, ma ogromny wpływ na funkcjonalność i estetykę nieruchomości. Choć koszt jego wykonania wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych, jest to dokument, na którym nie warto oszczędzać. Prawidłowo przygotowany, będzie bowiem warunkował nasz komfort użytkowania posesji oraz maksymalne wykorzystanie jej potencjału.

 

Zdjęcie główne: Projekt M253 Szczęśliwy z kolekcji Muratora, arch. Katarzyna Słupeczańska

 

Projekty domów od MURATORA