Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma ustalony konkretny termin ważności?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie ma ściśle określonego terminu ważności. Wytyczne zawarte w takim dokumencie muszą być jednak stale analizowane pod względem aktualności i zasadności.

Zgodnie z zapisami prawa wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek analizowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Jeśli rada gminy uzna, że zapisy miejscowego planu są nieaktualne, przystępuje do procedury uchwalenia nowego aktu.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to rodzaj aktu prawa miejscowego podejmowanego jako uchwała rady gminy. Dokument tego typu powstaje na podstawie studium uwarunkowania przestrzennego. Każdy MPZP składa się z części opisowej i graficznej. Na podstawie miejscowego planu można ustalić przeznaczenie danego obszaru pod względem zabudowy i zagospodarowania.

Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma konkretny termin ważności?

 

Osoby chcące złożyć wniosek o zmiany w MPZP zazwyczaj zadają sobie pytanie, jak długo jest ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem dokument tego typu nie ma prawnie ustalonego terminu ważności. Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek dokonywania analiz zmian dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy oraz oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych. Jest on także zobowiązany do opracowywania wieloletnich planów sporządzania MPZP z uwzględnieniem dostępnej dokumentacji, w tym wniosków o zmianę planu miejscowego. Wyniki tego rodzaju analiz muszą być zaopiniowane przez komisję architektoniczno-urbanistyczną i przekazane co najmniej raz do roku radzie gminy. Na tej podstawie rada podejmuje uchwałę dotyczącą aktualności studium uwarunkowania przestrzennego i miejscowego planu. Jeżeli zostanie uznane, że MPZP jest nieaktualny, zostaje wdrożona procedura jego zmiany.

Kiedy można zgłosić uwagi do MPZP?

 

Uwagi do MPZP mogą być składane na etapie jego uchwalania. Zgodnie z procedurą przed wejściem uchwały w życie plan musi zostać udostępniony publicznie w celach konsultacyjnych. Po wejściu MPZP w życie wszelkie zgłaszane uwagi są analizowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a wyniki analiz, po konsultacji z komisją architektoniczno-urbanistyczną, przedstawiane radzie gminy, która podejmuje decyzję o ewentualnej zmianie planu.