Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DOMIPORTA.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników / Użytkowników Profesjonalnych usług dostępnych w ramach internetowego serwisu www.domiporta.pl, którego właścicielem i administratorem jest Trader.com (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, a w szczególności reguluje zasady:

   1. korzystania z Serwisu (ogólne);
   2. dodawania ogłoszeń Standard i Premium (usługa „Dodaj Ogłoszenie”), aktywowania pakietów ogłoszeń Standard i Premium (usługa „Pakiet Ogłoszeń”), przedłużania czasu publikacji ogłoszeń (usługa „Przedłuż”), ponownej aktywacji ogłoszeń (usługa „Ponowna Aktywacja”), podnoszenia pozycji ogłoszenia na liście ogłoszeń (usługa „Podbij”), publikowania aktywnego ogłoszenia w sekcji Premium (usługa „Wyróżnij”);
   3. zakładania konta Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego;
   4. zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń;
   5. dokonywania płatności;
   6. w zakresie dopuszczalnej treści ogłoszeń;
   7. publikacji ogłoszeń dodanych przez Użytkowników Profesjonalnych korzystających z zewnętrznych programów do eksportu danych;
   8. w zakresie kolejności wyświetlania ogłoszeń;
   9. zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
   10. odstępowania od zawartych umów;
   11. odpowiedzialności Trader
  2. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

   Trader - spółka pod firmą: „Trader.com (Polska) sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000087256, NIP 522-010-28-63; kapitał zakładowy: 35,637,000.00 złotych;

   Serwis Domiporta.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Domiporta.pl, prowadzony przez Trader, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej www.domiporta.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Trader;

   Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w serwisie Domiporta.pl;

   Użytkownik Profesjonalny – podmiot prowadzący w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub prowadzący działalność deweloperską, dodający ogłoszenie w serwisie Domiporta.pl i korzystający z innych usług dostępnych w serwisie Domiporta.pl;

   Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi/Użytkownikowi Profesjonalnemu identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);

   Regulamin - niniejszy regulamin;

   Cennik - zestawienie ustalanych przez Trader opłat za usługi świadczone w ramach serwisu Domiporta.pl;

   Umowa Abonamentowa - umowa z Trader na publikacje ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl zawarta wyłącznie z Użytkownikami Profesjonalnymi, posiadającymi ważną licencję właścicielami nieruchomości lub deweloperami.

 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU DOMIPORTA.PL

  1. Serwis Domiporta.pl umożliwia Użytkownikom/Użytkownikom Profesjonalnym publikowanie w sieci internetowej za wynagrodzeniem i przez czas określony ogłoszenia dotyczącego rynku nieruchomości oraz umożliwia korzystanie z innych usług dostępnych w ramach serwisu Domiporta.pl, opisanych szczegółowo w Sekcji III Regulaminu. Serwis świadczy również doradztwo w zakresie wyboru nieruchomości, warunków jej zakupu, a także wyboru narzędzi i technik służących do podnoszenia skuteczności ogłoszeń, czego wyrazem są takie usługi, jak w szczególności: wysyłanie powiadomień o nowych ofertach, wysyłanie newslettera zawierającego treści redakcyjne, a także informacji o nowych usługach serwisu Domiporta.pl.
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu Domiporta.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
  3. Trader jest zobowiązany do prawidłowego wykonywania usługi.
  4. Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  5. W trakcie składania zamówienia, Trader udostępnia Użytkownikowi/Użytkownikowi Profesjonalnemu metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia.
  6. Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny może edytować treść ogłoszenia w trakcie emisji, usunąć ogłoszenie z Serwisu, wybrać dodatkową usługę promocji ogłoszenia lub przedłużyć czas emisji ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji Ogłoszenia.
  7. Rozpoczęcie wykonywania usług na zasadach wynikających z Regulaminu rozpoczyna się po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (termin przysługujący Użytkownikowi na odstąpienie od umowy), chyba że:

   1. w stosunku do świadczenia usługi „Dodaj Ogłoszenie”, „Pakiet Ogłoszeń”, „Przedłuż”, „Wyróżnij”, „Ponowna Aktywacja” - Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy;
   2. w stosunku do usług jednorazowych, tj. usługi „Podbij”- Użytkownik wyrazi wolę wykonania jej w całości przed upływem przysługującego mu terminu na odstąpienie od Umowy.

   Szczegółowe zasady dotyczące postanowień lit. a. i b. opisano w Sekcji XI ust. 1-5 Regulaminu. Regulacje dotyczące odstępowania od umowy dotyczą jedynie konsumentów.

  8. O ile dotyczy, po zawarciu umowy, Trader przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia, informując Użytkownika o treści zawartej umowy, przysługujących mu uprawnieniach, a także podając inne informacje wymagane przez obowiązujące Trader przepisy chroniące prawa konsumenta.
  9. Po upływie okresu publikacji, ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne i niemożliwe staje się jego wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki dostępnej w serwisie. Jeżeli Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia, zostanie ono usunięte z bazy.
  10. Usługi publikacji ogłoszeń, a także pozostałe usługi świadczone przez Trader w ramach serwisu Domiporta.pl są odpłatne. Opłatę za publikację ogłoszenia Użytkownik może wnieść za pomocą SMS-a (wysyłanego wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą).
  11. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Trader w ramach serwisu Domiporta.pl określają każdorazowo cenniki usług, zamieszczone na stronach serwisu Domiporta.pl, mianowicie:

   1. cennik ogłoszeń nieruchomości jest dostępny pod adresem: http://www.domiporta.pl/cennik-ogloszen
   2. cennik reklam jest dostępny pod adresem: http://www.domiporta.pl/pl/oferta/reklama/cennik-reklam.asp

   Trader w ramach organizowanych akcji promocyjnych może oferować usługi w czasie trwania takich akcji w korzystniejszej dla Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego cenie niż wskazane w odnośnych cennikach, co nie będzie stanowić zmiany Regulaminu.

  12. Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl zezwala i upoważnia Trader na dokonanie publikacji treści ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst, zdjęcia, filmy, prezentacje, animacje i inne elementy wchodzące w jego treść) lub części ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do Trader oraz serwisach należących do partnerów Trader. Udzielenie przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie skutkuje po stronie Trader obowiązkiem publikacji ogłoszenia lub części ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do Trader lub serwisach należących do partnerów Trader. Celem publikacji ogłoszenia w innych serwisach Trader oraz internetowych serwisach partnerów Trader jest pozyskanie jak największej liczby odbiorców ogłoszenia. Lista serwisów partnerów Trader jest publikowana na stronach serwisu Domiporta.pl. Za usługi publikacji ogłoszenia w pozostałych serwisach Trader oraz serwisach należących do partnerów Trader, Trader nie pobiera od Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego dodatkowych opłat.
  13. Trader chroni dane Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych zgodnie dokumentem pod nazwą „Ochrona prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu, dostępną pod adresem http://www.domiporta.pl/pl/your-privacy.asp.
 3. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ STANDARD I PREMIUM (USŁUGA „DODAJ OGŁOSZENIE”), AKTYWOWANIA PAKIETÓW OGŁOSZEŃ STANDARD I PREMIUM (USŁUGA „PAKIET OGŁOSZEŃ”), PRZEDŁUŻANIA CZASU PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ (USŁUGA „PRZEDŁUŻ”), PONOWNEJ AKTYWACJI OGŁOSZEŃ (USŁUGA „PONOWNA AKTYWACJA”), PODNOSZENIA POZYCJI OGŁOSZENIA NA LIŚCIE OGŁOSZEŃ (USŁUGA „PODBIJ”), PUBLIKOWANIA AKTYWNEGO OGŁOSZENIA W SEKCJI PREMIUM (USŁUGA „WYRÓŻNIJ”)

  usługa „Dodaj Ogłoszenie”

  1. W celu zamieszczenia ogłoszenia (usługa „Dodaj Ogłoszenie”), Użytkownik powinien:

   1. wypełnić formularz dostępny na stronach serwisu Domiporta.pl oraz wpisać treść Ogłoszenia, dodać fotografie nieruchomości w liczbie i formatach określonych przez Trader i/lub link do filmu prezentującego nieruchomość;
   2. w chwili wyrażenia woli związania się umową, potwierdzić iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi;
   3. wybrać rodzaj ogłoszenia (Standard, Premium lub Pakiet Ogłoszeń) oraz czas trwania umowy, a także opłacić usługę – sposób i metody płatności określone zostały w ust. 4 poniżej;
   4. bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie za świadczenie, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie zobowiązań;
   5. potwierdzić w chwili składania zamówienia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
   6. dokonać aktywacji ogłoszenia.

   Powyższe wymogi odnoszą się do Użytkowników Profesjonalnych na takich zasadach, na jakich wynika to z umowy łączącej Trader z Użytkownikiem Profesjonalnym, przy uwzględnieniu funkcjonalności Serwisu udostępnianych Użytkownikom Profesjonalnym.

  2. Umowa z Użytkownikiem na świadczenie usługi „Dodaj Ogłoszenie” jest wykonywana po upływie 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu.
  3. Ogłoszenie Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego może być publikowane jako ogłoszenie Standard lub ogłoszenie Premium. Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny (chyba, że inaczej postanowiono w umowie łączącej Użytkownika Profesjonalnego z Trader), w zależności od wyboru, może zawrzeć umowę na okres 15, 30, 60 i 90 dni. Ogłoszenia Premium są publikowane wyżej, tj. nad ogłoszeniami Standard na liście ogłoszeń. Ogłoszenie Premium pozostanie w sekcji Premium w zależności od tego, jaka długość wyróżnienia została wybrana (na jaki czas zawarto umowę).
  4. Usługa „Dodaj Ogłoszenie” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie sms i/lub PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i wynoszą odpowiednio:

   1. dla ogłoszenia Standard:

    1. ogłoszenie Standard 15, tj. zawarcie umowy na okres 15 dni – 24,90 zł w przypadku płatności PayU lub 30,75 zł w przypadku płatności SMS (z czego kwota 12 zł to opłata prowizyjna nie podlegająca zwrotowi w razie odstąpienia od umowy),
    2. ogłoszenie Standard 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 34,90 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Standard 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 49,90 zł- płatność PayU,
    4. ogłoszenie Standard 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 69,90 zł- płatność PayU.
   2. dla ogłoszenia Premium:

    1. ogłoszenie Premium 15, tj. zawarcie umowy na okres 15 dni – 39,90 zł w przypadku płatności PayU,
    2. ogłoszenie Premium 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 49,90 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Premium 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 89,90 zł- płatność PayU,
    4. ogłoszenie Premium 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 99,90 zł- płatność PayU.
  5. Cena za usługę ogłoszenie Standard 15 przy płatności za pomocą SMS zawierają opłatę prowizyjną w wysokości 12 zł dla ogłoszenia Standard 15, która nie jest zwracana w razie odstąpienia przez Użytkownika od umowy.

  usługa „Pakiet Ogłoszeń”

  1. W ramach usługi „Pakiet Ogłoszeń”, Użytkownik może zakupić

   1. Pakiet Standard- który daje możliwość opublikowania lub ponownej aktywacji 5 lub 10 ogłoszeń Standard, co pozwala na wyróżnianie aktywnych ogłoszeń przez okres 30 dni w stosunku do każdego ogłoszenia;
   2. Pakiet Premium - który daje możliwość opublikowania lub ponownej aktywacji 5 lub 10 ogłoszeń Premium, co pozwala na wyróżnianie aktywnych ogłoszeń przez okres 30 dni w stosunku do każdego ogłoszenia.
  2. Wszystkie ogłoszenia zakupione w ramach Pakietu Standard i Premium można wykorzystać w ciągu 90 dni począwszy od chwili zapłaty.
  3. Usługa „Pakiet Ogłoszeń” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub zapłata kartą płatniczą) i wynosi odpowiednio:

   1. za wykupienie Pakietu Standard obejmującego 5 ogłoszeń Standard - 129 zł,
   2. za wykupienie Pakietu Standard obejmującego 10 ogłoszeń Standard - 249 zł,
   3. za wykupienie Pakietu Premium obejmującego 5 ogłoszeń Premium - 249 zł,
   4. za wykupienie Pakietu Premium obejmującego 10 ogłoszeń Premium - 390 zł.
  4. Usługa „Pakiet Ogłoszeń” pozwala na publikowanie wybranej liczby ogłoszeń (5 lub 10) przez okres 30 dnia w stosunku do każdego ogłoszenia. Czas ten jest równocześnie czasem trwania umowy.
  5. Umowa z Użytkownikiem na świadczenie usługi „Pakiet Ogłoszeń” jest wykonywana po upływie 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu

  usługa „Przedłuż”

  1. Usługa „Przedłuż” powoduje wydłużenie czasu publikacji ogłoszenia w zależności od wyboru o 15, 30, 60 lub 90 dni. Przedłużenie dotyczy zarówno ogłoszeń Standard, jak i Premium. Przedłużyć można tylko aktywne ogłoszenie. Przedłużenie nie zmienia rodzaju ogłoszenia, tj. przedłużając ogłoszenie Standard, nadal pozostaje ono ogłoszeniem Standard (nie zamienia się w ogłoszenie Premium). Nie istnieje również możliwość zamiany ogłoszenia Premium w ramach przedłużenia w ogłoszenie Standard.
  2. Usługa „Przedłuż” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie sms i/lub PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i wynoszą odpowiednio:

   1. dla ogłoszenia Standard:

    1. ogłoszenie Standard 15, tj. zawarcie umowy na okres 15 dni – 24,90 zł w przypadku płatności PayU lub 30,75 zł w przypadku płatności SMS (z czego kwota 12 zł to opłata prowizyjna nie podlegająca zwrotowi w razie odstąpienia od umowy),
    2. ogłoszenie Standard 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 34,90 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Standard 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 49,90 zł- płatność PayU,
    4. ogłoszenie Standard 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 69,90 zł- płatność PayU.
   2. Ogłoszenia Premium:

    1. ogłoszenie Premium 15, tj. zawarcie umowy na okres 15 dni – 39,90 zł w przypadku płatności PayU,
    2. ogłoszenie Premium 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 49,90 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Premium 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 89,90 zł- płatność PayU,
    4. ogłoszenie Premium 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 99,90 zł- płatność PayU
  3. Cena za usługę ogłoszenie Standard 15 przy płatności za pomocą SMS w ramach świadczenia usługi „Przedłuż” zawiera opłatę prowizyjną w wysokości 12 zł dla ogłoszenia Standard 15, która nie jest zwracana w razie odstąpienia przez Użytkownika od umowy.
  4. Umowa z Użytkownikiem na świadczenie usługi „Przedłuż” jest wykonywana po upływie 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu

  usługa „Ponowna Aktywacja”

  1. Usługa „Ponowna Aktywacja” umożliwia ponowne aktywowanie na okres 15, 30, 60 lub 90 dni ogłoszeń, których czas aktywacji wygasł. Ogłoszenie może być aktywowane jako Premium lub Standard.
  2. Z uwagi na fakt, że zarówno ogłoszenia Standard, jak i Premium są usuwane z bazy po upływie 180 dni od ostatniej aktywacji, po w/w okresie ich ponowna aktywacja nie jest możliwa.
  3. Usługa „Przedłuż” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie sms i/lub PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i wynoszą odpowiednio:

   1. dla ogłoszenia Standard:

    1. ogłoszenie Standard 15, tj. zawarcie umowy na okres 15 dni – 24,90 zł w przypadku płatności PayU lub 30,75 zł w przypadku płatności SMS (z czego kwota 12 zł to opłata prowizyjna nie podlegająca zwrotowi w razie odstąpienia od umowy),
    2. ogłoszenie Standard 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 34,90 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Standard 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 49,90 zł- płatność PayU,
    4. ogłoszenie Standard 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 69,90 zł- płatność PayU.
   2. Ogłoszenia Premium:

    1. ogłoszenie Premium 15, tj. zawarcie umowy na okres 15 dni – 39,90 zł w przypadku płatności PayU,
    2. ogłoszenie Premium 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 59 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Premium 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 99 zł- płatność PayU.
    4. ogłoszenie Premium 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 99,90 zł- płatność PayU.
  4. Cena za usługę ogłoszenie Standard 15 przy płatności za pomocą SMS w ramach świadczenia usługi „Przedłuż” zawiera opłatę prowizyjną w wysokości 12 zł dla ogłoszenia Standard 15, która nie jest zwracana w razie odstąpienia przez Użytkownika od umowy.
  5. Umowa z Użytkownikiem jest wykonywana po upływie 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu

  usługa „Podbij”

  1. Usługa „Podbij” to usługa umożliwiająca podniesienie pozycji dodanego już ogłoszenia na domyślnej liście ogłoszeń. Podbite ogłoszenie trafia na górną pozycję wśród ogłoszeń Standardowych lub ogłoszeń Premium – w zależności od tego, w jakiej sekcji jest opublikowane. Ogłoszenie pozostanie na pierwszym miejscu, dopóki inny Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny nie doda nowego ogłoszenia, nie podbije pozycji swojego ogłoszenia lub nie aktywuje innej usługi na swoim ogłoszeniu
  2. Usługa „Pobij” jest płatna. Jej koszt to 3,69 zł. Opłaty można dokonać wysyłając SMS na numer 7355.
  3. Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po upływie przysługującego Użytkownikowi 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie usługi w całości (z uwagi na jej jednorazowy charakter) przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu.
  4. Skorzystać z usługi „Podbij” może jedynie Użytkownik, który posiada aktywne ogłoszenie przeznaczone do podbicia. Jeżeli Użytkownik decydując się na aktywację usługi „Podbij” z zachowaniem 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, po upływie tego terminu nie będzie miał aktywnego ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl, usługa „Podbij” nie zostanie wykonana.
  5. Umowa świadczenia usługi „Podbij” zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi.

  usługa „Wyróżnij”

  1. Ogłoszenie Premium jest publikowane w sekcji Premium w zależności od tego, jaka długość wyróżnienia została wybrana (czas trwania umowy), tj.:

   1. 15 dni dla ogłoszenia Premium 15
   2. 30 dni dla ogłoszenia Premium 30
   3. 60 dni dla ogłoszenia Premium 60
   4. 90 dni dla ogłoszenia Premium 90
  2. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 25 powyżej, ogłoszenie z powrotem stanie się ogłoszeniem Standard na czas, jaki pozostał do końca usługi Standard.
  3. Usługa „Wyróżnij” jest płatna. Płatność za wyróżnienie ogłoszenia może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub karta płatnicza). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i metody płatności.
  4. Płatność PayU, o której mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy ogłoszeń Premium 15. Premium 30, Premium 60 i Premium 90. Cena przy płatności PayU wynosi odpowiednio:

   1. za publikację ogłoszenia Premium 15 (przez okres 15 dni) – 39,90 zł,
   2. za publikację ogłoszenia Premium 30 (przez okres 30 dni) – 49,90 zł,
   3. za publikację ogłoszenia Premium 60 (przez okres 60 dni) - 89,90 zł,
   4. za publikację ogłoszenia Premium 90 (przez okres 90 dni) – 99,90 zł.
  5. Umowa z Użytkownikiem jest wykonywana po upływie 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu
  6. Wszystkie ceny wskazane w niniejszym rozdziale zawierają podatek Vat. Trader stosuje faktury elektroniczne.
  7. Zapisy ust. 1-30 powyżej są stosowane odpowiednio do Użytkowników Profesjonalnych jedynie na takich zasadach, jakie wynikają z umowy łączącej Trader z Użytkownikiem Profesjonalnym, przy uwzględnieniu funkcjonalności Serwisu udostępnianych Użytkownikom Profesjonalnym. Użytkownik Profesjonalny prowadzący działalność deweloperską ma możliwość dodawania ogłoszeń w Serwisie jedynie jako prezentacja inwestycji, w ramach której prezentowane są poszczególne ogłoszenia lokali. Nie ma możliwości prezentacji pojedynczych ogłoszeń poza prezentacją inwestycji.
 4. KONTO

  1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia oraz innych usług związanych z publikacją ogłoszenia dostępnych w serwisie Domiporta.pl wymaga utworzenia Konta.
  2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy z Trader w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które utworzyły Konto, w ich imieniu wszelkich czynności w ramach serwisu Domiporta.pl może dokonywać jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  4. Pierwsze logowanie następuje automatycznie wraz z podaniem przez Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego danych wskazanych w formularzu i nie wymaga aktywowania hasła (tzw. "pierwsze logowanie"). Każde ponowne logowanie wymaga uaktywnienia hasła w ramach utworzonego Konta. Za wyjątkiem pierwszego logowania, Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu się (tj. podaniu loginu/ adresu e-mail i hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny (również w ramach tzw. "pierwszego logowania"). Użytkownik może dokonywać logowania przy wykorzystaniu kont społecznościowych Facebook oraz Google+. Szczegółowe zasady opisano w Polityce prywatności.
  5. Dostęp do Konta Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny uzyskuje po zalogowaniu się (tj. podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny.
  6. Użytkownik Profesjonalny prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oświadcza, iż jest uprawniony do podania adresów e-mail, numerów telefonów i innych danych kontaktowych swoich pracowników lub współpracowników za pomocą funkcjonalności „Dodaj Agenta” dostępnej w ramach Konta. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być prezentowane w treści ogłoszenia i służą nawiązaniu kontaktu z Użytkownikiem Profesjonalnym. W celach statystycznych, podany przez Użytkownika Profesjonalnego numer telefonu zostanie zaprezentowany w ogłoszeniu w ten sposób, że w treści ogłoszenia wyświetlony zostanie wewnętrzny numer telefonu należący do Trader przekierowujący osobę dzwoniącą na wskazany przez Użytkownika Profesjonalnego numer telefonu. Podane adresy e-mail służą przekazywaniu powiadomień i informacji, na zasadach określonych w Regulaminie.
  7. Zakładając Konto Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach Tradera.
  8. Zakładając Konto Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone zgody, kontaktując się z BOK
  9. Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny może wyrazić zgodę na korzystanie z usługi „powiadamiacz”, polegającej na powiadamianiu Użytkownika na podane adresy e-mail o nowych ogłoszeniach w serwisie Domiporta.pl („powiadamiacz”). Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu powiadamiacza e-mail.
  10. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Trader poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@domiporta.pl. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika Profesjonalnego wymaga – zachowania 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego, pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej i wysłania oświadczenia woli listem poleconym na adres Trader, chyba że co innego wynika z umowy zawartej indywidualnie z Użytkownikiem Profesjonalnym.
 5. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ

  1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Trader umożliwia Użytkownikom / Użytkownikom Profesjonalnym zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć w serwisie Domiporta.pl na warunkach określonych poniżej.
  2. Zamieszczenie treści, zdjęć lub filmów w serwisie Domiporta.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
  3. Poprzez umieszczenie treści, zdjęć i filmów w serwisie Domiporta.pl Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Trader z zamieszczonych w serwisie Domiporta.pl treści, zdjęć i filmów, bezterminowo od dnia zamieszczenia przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego treści, zdjęcia lub filmu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego częściach serwisu Domiporta.pl oraz w innych wydawanych przez Trader serwisach internetowych oraz internetowych serwisach partnerskich współpracujących z Trader. Poprzez umieszczenie treści, zdjęć lub filmów w serwisie Domiporta.pl Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny zezwala także Trader na dokonywanie opracowań treści lub zdjęć zamieszczonych w serwisie Domiporta.pl oraz na korzystanie z nich na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu
  4. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie Domiporta.pl Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny oświadcza, że zamieszczone treści, zdjęcia i filmy nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w serwisie Domiporta.pl.
  5. Jeżeli Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny w tym samym czasie zamówi jednocześnie kilka rodzajów usług dotyczących tego samego ogłoszenia, będą one realizowane w następującej kolejności: ogłoszenie Premium (od najwcześniej dodanego), ogłoszenie Standard (począwszy od najwcześniej dodanego).
 6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Płatność za świadczenie usług przez Trader może być zrealizowana przez Użytkownika w podanych niżej formach płatności, na zasadach szczegółowo wskazanych w Sekcji III ust.: 4, 8, 12, 13, 17, 18, 21, 28, 29 niniejszego Regulaminu, tj.:

   1. w formie płatności SMS- dla usług:

    1. „Dodaj Ogłoszenie” - w zakresie ogłoszeń Standard 15
    2. „Ponowna Aktywacja” - w zakresie ogłoszeń Standard 15
    3. „Przedłuż” - w zakresie ogłoszeń Standard 15
    4. „Podbij”
   2. w formie zapłaty realizowanej za pomocą systemu PayU, (przelew internetowy i karta płatnicza)- dla usług:

    1. „Dodaj Ogłoszenie” - w zakresie ogłoszeń Standard 15, 30, 60, 90 oraz Premium 15, 30, 60, 90
    2. „Ponowna Aktywacja” - w zakresie ogłoszeń Standard 15, 30, 60, 90 oraz Premium 15, 30, 60, 90
    3. „Przedłuż” - w zakresie ogłoszeń Standard 15, 30, 60, 90 oraz Premium 15, 30, 60, 90
    4. „Wyróżnij” - w zakresie ogłoszeń Standard 15, 30, 60, 90 oraz Premium 15, 30, 60, 90
    5. „Pakiet Ogłoszeń” - w zakresie pakietu ogłoszeń Standard i Premium, obejmujących 5 lub 10 ogłoszeń wybranego rodzaju
  2. Ogłoszenia zlecone do publikacji przez Użytkowników Profesjonalnych ukażą się wyłącznie w serwisach partnerskich wskazanych przez Trader na stronach serwisu Domiporta.pl jako przeznaczonych do publikacji Ogłoszeń Użytkowników Profesjonalnych. Ogłoszenia publikowane w serwisach partnerskich, o których mowa powyżej, będą publikowane przez czas przez nich ustalony.
  3. Sposoby płatności za usługi świadczone w ramach serwisu Domiporta.pl Użytkownikowi Profesjonalnemu określa Umowa Abonamentowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem Profesjonalnym i Trader.
 7. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ

  1. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych na w serwisie Domiporta.pl treści, zdjęć i filmów:

   1. sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
   2. przedstawiających przedmiot inny niż oferowany w treści ogłoszenia,
   3. zawierających informacje umożliwiające kontakt z Użytkownikiem / Użytkownikiem Profesjonalnym z pominięciem funkcjonalności serwisu Domiporta.pl (m.in. adres, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, numer konta w komunikatorze internetowym),
   4. sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt,
   5. sprzecznych z charakterem serwisu Domiporta.pl.
  2. Trader ma prawo usunięcia ogłoszenia, jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia zawiera ono nieaktualną ofertę.
  3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu.
  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w miejscu przeznaczonym na zdjęcie oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty lub planem architektonicznym oferty, w szczególności: mapy (wyjątek stanowią oferty działek), znaki firmowe, pliki animowane. Zabrania się również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek znaków graficznych lub tekstów. Wyjątek stanowią tu znaki wodne na zdjęciach. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych, jednak wielkość i forma znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.
  5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w miejscu przeznaczonym na umieszczenie filmu jakichkolwiek linków kierujących do materiałów video, które nie prezentują bezpośrednio danej oferty nieruchomości. W szczególności zabrania się umieszczania linków do filmów, które stanowią materiał promocyjny ogłoszeniodawcy, np. reklamę agencji nieruchomości.
  6. Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny publikuje treści i zdjęcia w serwisie Domiporta.pl na własną odpowiedzialność. W szczególności Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w niniejszej Sekcji.
  7. Trader zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, wstrzymania publikacji, żądania wprowadzenia zmian, usuwania treści i zdjęć, niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jak również prawo do usunięcia ogłoszenia Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego oraz zablokowania na serwerach serwisu Domiporta.pl ogłoszeń oraz adresów IP Użytkownika, naruszającego postanowienia Regulaminu, a szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy lub Umowy Abonamentowej w trybie natychmiastowym.
  8. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników, w szczególności celowe podawanie w ogłoszeniach nieprawdziwych danych, np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ogłoszeń z innymi numerami w celu oznaczenia ich w Serwisie symbolem „Nowość” lub podobnym, oraz wszelkie inne działania, które w rozsądnej opinii Trader powodują pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane
  9. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych. Trader zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia wszystkich ogłoszeń danego Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego na wcześniejszą o 3 miesiące, jeśli te same oferty zostały wprowadzone ponownie do serwisu; zmiana ta jest nieodwracalna.
  10. Niedopuszczalne jest wpisywanie ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty, na przykład: mieszkań i inwestycji rynku pierwotnego do bazy danych rynku wtórnego, gdzie nieruchomość z rynku wtórnego rozumiana jest jako nieruchomość oddana do użytku nie później niż do bieżącego miesiąca aktualnego roku i jej właścicielem jest osoba prywatna, a nieruchomość z rynku pierwotnego jako nieruchomość nie oddana jeszcze do użytku i/lub jej właścicielem jest spółdzielnia lub deweloper.
  11. Niedopuszczalne jest powielanie ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach lub materiałach wideo. Jedno ogłoszenie zamieszczone w Serwisie w dziale sprzedaży lub wynajmu może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości - za wyjątkiem ogłoszeń inwestycji zamieszczanych przez Użytkowników Profesjonalnych.
  12. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ogłoszeniach, w miejscu przeznaczonym na konkretne informacje (ulica, dzielnica itp.) innych treści niż przeznaczenie danego pola, np. w polu ulica podana może zostać tylko i wyłącznie nazwę ulicy; w polu dzielnica podana może zostać tylko i wyłącznie nazwę dzielnicy.
  13. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
  14. Użytkownik Profesjonalny zamieszczający ogłoszenia za pomocą formularzy dodawania ogłoszeń zobowiązany jest do zaznaczenia opcji "Ogłoszenie zamieszcza agencja nieruchomości" znajdującej się w treści formularza. W przypadku nie zaznaczenia opcji, o której mowa powyżej, Trader zastrzega sobie prawo do samodzielnego zaznaczenia opcji w dodanym ogłoszeniu.
  15. Niedopuszczalne jest umieszczanie ofert bezpośrednich przez nieruchomości Użytkowników Profesjonalnych tj. zawierających informację, z kontaktem (np. tel., e-mail) do osoby sprzedającej/wynajmującej nieruchomość bezpośrednio.
  16. Użytkownicy Profesjonalni mogą zamieszczać wyłącznie takie oferty, w których pośredniczą w transakcji i mają podpisaną umowę pośrednictwa.
  17. Prawo zaznaczenia opcji "Jestem osobą prywatną i chcę dodatkowo wysłać to ogłoszenie do agencji nieruchomości, aby przyspieszyć zawarcie transakcji" przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
  18. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie serwisu Domiporta.pl i serwisów partnerskich Trader do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  19. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Trader narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, lub dobre obyczaje, Trader ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia i zablokowania Konta.
  20. Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu Domiporta.pl lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
  21. Dane kontaktowe przy ogłoszeniu nieruchomości w serwisie Domiporta.pl lub w serwisach partnerskich mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  22. Trader zastrzega sobie prawo do stosowania rozwiązań VCC i/lub PLICBD (Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych) w celu monitorowania skutecznej realizacji zadań serwisu opisanych w II.1. Regulaminu.
  23. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu lub serwisów partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem Konta oraz konsekwencjami prawnymi.
 8. ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z ZEWNĘTRZNYCH PROGRAMÓW DO EKSPORTU DANYCH

  1. Użytkownicy Profesjonalni zamieszczający ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl za pośrednictwem tzw. eksportów danych, czyli wysyłający treść ogłoszeń przy wykorzystaniu zewnętrznego oprogramowania, zobowiązani są do:

   1. zamieszczania ogłoszeń aktualnych, to znaczy dotyczących nieruchomości pozostających w obrocie;
   2. aktualizowania ofert na bieżąco, to znaczy niezwłocznego usuwania z serwisu ofert nieaktualnych (nieruchomości sprzedane czy wynajęte);
   3. zamieszczania ofert, do których ogłoszeniodawca posiada prawa autorskie do zdjęć, filmów i treści lub został upoważniony do ich wykorzystania;
   4. zamieszczania ofert, dla których ogłoszeniodawca posiada prawo lub upoważnienia do sprzedaży nieruchomości;
   5. eksportu ofert przy wykorzystaniu tzw. eksportu różnicowego, tzn. eksportu tylko takich ofert, których treść uległa zmianie.
  2. Trader ma prawo odmówić przyjmowania ofert pochodzących z eksportu, jeśli:

   1. Użytkownik Profesjonalny wysyła ogłoszenia przy użyciu tzw. eksportu całościowego, tzn. ogłoszeniodawca przesyła oferty, których treść nie została zmieniona. W takim przypadku ogłoszeniodawca zostanie wcześniej poinformowany naruszeniu postanowień Regulaminu. Jeśli w dalszym ciągu Użytkownik Profesjonalny wysyłał będzie oferty w podobny sposób, przyjmowanie takich ofert zostanie zablokowane, a data zamieszczenia wszystkich ogłoszeń ogłoszeniodawcy zostanie cofnięta o 60 dni. Przyjęcie eksportu danych może zostać odblokowane na wniosek Użytkownika Profesjonalnego, jednak nie wcześniej niż 30 dni od daty ostatniego eksportu naruszającego postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik Profesjonalny jest zobowiązany do kontaktu ze swoim opiekunem w serwisie Domiporta.pl i przekazania mu wniosku o odblokowanie przyjmowania eksportu ogłoszeń;
   2. zachodzi przypuszczenie, że Użytkownik Profesjonalny nie jest właścicielem praw autorskich do zdjęć, filmów i treści użytych w ogłoszeniach lub nie został zobowiązany do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami opisanymi w ogłoszeniach;
   3. Użytkownik Profesjonalny narusza elementarne zasady i dobre obyczaje obowiązujące w obrocie.
 9. REGUŁA KOLEJNOŚCI WYŚWIETANIA OGŁOSZEŃ

  1. Ogłoszenia w Serwisie wyświetlane są w następujących sekcjach, w następującej kolejności: Ogłoszenia Premium, Ogłoszenia Standard.
  2. Ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl w poszczególnych sekcjach, o których mowa w ust. 1, prezentowane są w kolejności dodania ich do Serwisu (usługa „Dodaj ogłoszenie”) lub aktywowania na nich określonych usług (usługi: „Podbij”, „Przedłuż”, „Wyróżnij”, „Ponowna aktywacja”). Oznacza to, że ogłoszenia dodane w dniu dzisiejszym lub na których aktywowano w dniu dzisiejszym określone usługi będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania powyżej ogłoszeń, które dodano później lub na których później aktywowano określone usługi. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń.
  3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcjonalności sortowania ogłoszeń na podstawie następujących kryteriów: powierzchni nieruchomości, cenie, nazwie miejscowości, dzielnicy lub ulicy. Użytkownik dodatkowo ma możliwość sortowania ogłoszeń po tzw. najlepiej opisanej ofercie.
  4. Serwis Domiporta.pl oferuję usługę promocji ogłoszeń – usługa „Podbij”, którą szczegółowo opisano w Sekcji III ust. 20-24.
 10. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

  1. Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez Trader świadczonej mu usługi w ramach Serwisu.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego przypisany do Konta, numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego związane ze składaną reklamacją.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Trader przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta(BOK) pod wybranym adresem e-mail lub numerem telefonu podanym na stronie serwisu pod adresem: http://www.domiporta.pl/pl/contact-nieruch.asp lub pisemnie drogą pocztową na adres: Trader.com (Polska) Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
  5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty prawidłowo zgłoszonej reklamacji przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego. Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 11. ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMOWY (dotyczy jedynie Użytkowników)

  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego tutaj. Formularz udostępniany jest na stronie internetowej serwisu Domiporta.pl pod adresem http://www.domiporta.pl/panel/Content/wzor_odstapienia_domiporta.pdf.
  3. Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu na adres Trader, tj. : Trader.com (Polska) Sp. z o. o., ul. Czerska 8/10 , 00-732 Warszawa lub na adres e-mailowy: bok@domiporta.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Trader niezwłocznie prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Usługi opisane w Sekcji III Regulaminu mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie do umowy, o którym mowa w ust. 1, jedynie w razie wyrażenia zgody przez Użytkownika.
  5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. Powyższy zapis nie dotyczy usługi „Pobij”. Usługa ta ma jednorazowy charakter i może być wykonana jedynie w całości. Użytkownik może wyrazić zgodę na jej wykonanie w całości przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy.
 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TRADER

  1. Trader umożliwia Użytkownikom / Użytkownikom Profesjonalnym umieszczanie ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl.
  2. Trader nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów związanych z treścią ogłoszenia.
  3. Trader nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników / Użytkowników Profesjonalnych, a także zdolność do realizacji transakcji.
  4. Trader nie odpowiada za:

   1. brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia,
   2. realizację obowiązków Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia,
   3. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Trader,
   4. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych,
   5. składane przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego oświadczenia drugiej stronie transakcji.
  5. Trader nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania wykorzystywanego do eksportu ofert do serwisu Domiporta.pl oraz treść i kompletność danych wprowadzonych do serwisu Domiporta.pl za pośrednictwem takiego oprogramowania.
  6. Trader nie odpowiada za brak dostępu do serwisu Domiporta.pl lub serwisów partnerskich spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego.
  7. Trader zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania serwisu Domiporta.pl. Trader dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania serwisu Domiporta.pl.
  8. W przypadku błędnego dodania ogłoszenia lub jego usunięcia przed upływem terminu ważności Użytkownikowi / Użytkownikowi Profesjonalnemu nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację ogłoszenia.
  9. Trader nie odpowiada za spełnianie przez przedmioty prezentowane w ogłoszeniach publikowanych w serwisie Domiporta.pl i oznaczone informacją o treści: "Inwestycja zawiera oferty spełniając warunki programu Mieszkanie dla Młodych" kryteriów, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 01.08.2017 r. Do umów zawartych przed datą wskazaną w zdaniu poprzedzającym zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.
  2. Regulamin dostępny jest w serwisie Domiporta.pl. Na żądanie Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
  3. O zmianie Regulaminu Trader poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu Domiporta.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
  4. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do praw i obowiązków Użytkownika Profesjonalnego, w takim zakresie w jakim umowa zawarta przez Trader z Użytkownikiem Profesjonalnym nie stanowi inaczej.
  5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem / Użytkownikiem Profesjonalnym a Trader, której przedmiotem jest świadczenie przez Trader usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  6. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Poprzednie wersje regulaminu dostępne są pod adresami:
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_13_09_2017.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_31_07_2017.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_17_01_2017.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_27_06_2016.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_05_04_2016.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_21_02_2016.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_28_09_2015.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_22_04_2015.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_18_03_2015.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_25_12_2014.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_07_10_2014.pdf