1. Mieszkania
 2. mieszkania na sprzedaż
 3. dolnośląskie
 4. Jelenia Góra

Mieszkanie Jelenia Góra, Wyszyńskiego 35 Mieszkanie trzypokojowe na sprzedaż, 47,70 m2

93 500
Cena

93 500 zł

Powierzchnia

47,70 m2

Liczba pokoi

3

Piętro

4

Informacje podstawowe

 • Kategoria: Mieszkania na sprzedaż
 • Lokalizacja:
  Jelenia Góra, , Wyszyńskiego 35
 • Cena:

  93 500 zł

 • Cena za m2 1 960,17 zł/m2
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 4
 • Liczba pięter w budynku: 4
 • Rok budowy: 0
 • Powierzchnia całkowita:47,70 m2
 • Lokalizacja: województwo: dolnośląskie powiat: Jelenia Góra miejscowość: Jelenia Góra ulica: Wyszyńskiego 35

Zobacz na mapie

Zamknij

Opis

Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Jelenia Góra Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 35/M2 Na nieruchomość składa się prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,70 m² wraz z udziałem 32/1000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 375 o powierzchni 929 m². Lokal jest wynajęty na rzecz osoby trzeciej; umowa najmu zawarta na czas określony. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/000pokaż telefon. Cena wywoławcza PLN netto 93500 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na rachunek Centrali Banku Pekao S.A., nr konta 13 1240 00pokaż telefon ze wskazaniem adresu nieruchomości/nr lokalu, której wadium dotyczy. Sprzedaż wszystkich w/w nieruchomości objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania podatkiem VAT po złożeniu organom podatkowym oświadczenia przez Strony. Oferta powinna zawierać: 1. datę, 2. imię i nazwisko oferenta / nazwę oferenta a) w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim prosimy o złożenie oferty wspólnej lub załączenie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości, a w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej lub dokonywania zakupu do majątku osobistego złożenie oświadczenia w tym zakresie, b) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - nazwę, pod którą oferent prowadzi działalność oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty), d) w przypadkach określonych w pkt. b) i c) - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków, zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS, 3. adres zamieszkania lub siedzibę (nr telefonu, ewentualnie adres do korespondencji i adres email), 4. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną - numer dowodu osobistego i nr PESEL, 5. w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę - numer Regon lub NIP, 6. oferowaną cenę w PLN netto, a w przypadku zamiaru skorzystania z opcji opodatkowania podatkiem VAT – złożenie oświadczenia w tym zakresie, 7. dowód dokonania wpłaty wadium, 8. adres nieruchomości/ nr lokalu, 9. termin i sposób zapłaty ceny w przypadku przyjęcia oferty z zastrzeżeniem, że maksymalny termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 60 dni od dnia poinformowania oferenta o wyborze jego oferty; zapłata będzie dokonana w tym samym terminie, 10. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, 11. wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku odrzucenia oferty, 12. oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty złożenia oferty oraz o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu Pisemnego Przetargu Nieograniczonego, 13. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną prosimy o złożenie oświadczenia, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu. Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pisemny przetarg nieograniczony – wpisać dokładny adres nieruchomości/nr lokalu” w Banku Pekao S.A. w Warszawie (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek D, VIII piętro, pok. nr D0819, w terminie do dnia 20.11.2017r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2017r. O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej doręczenia. Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane. Regulamin Przetargu dostępny jest w siedzibie Centrali Banku Pekao S.A. (adres jak wyżej). Osoby zainteresowane otrzymaniem Regulaminu Przetargu prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielami Banku wskazanymi w ogłoszeniu. Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty bez podania przyczyny. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego. Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm). Biuro Obsługi Nieruchomości Banku Pekao SA we Wrocławiu: tel. 605pokaż telefon i 607pokaż telefon.
Numer oferty: MSgc0002730
Osoba odpowiedzialna zawodowo: GC Trader
Nr licencji zawodowej: brak danych

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Skontaktuj się
Informujemy, że administratorem podanych... (rozwiń)

Twoja wiadomość została wysłana do ogłoszeniodawcy

Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie za chwilę.

Średnie ceny w tej lokalizacji

 • Cena za m2
 • Cena całkowita
W tej samej miejscowości Pokaż
To mieszkanie 93 500 zł

Serwisy partnerskie Domiporta.pl

Polecamy!