Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane polega na zobowiązaniu się Wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
W zamian za to, Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony w umowie o roboty budowlane powinny:

1. opisać jak najdokładniej obiekt, którego budowa jest przedmiotem umowy (jego lokalizacja czy określenie projektu, na podstawie którego roboty są realizowane)

2. ustalić termin realizacji robót budowlanych (termin przekazania terenu budowy, przewidywany termin zakończenia prac, etapy prac i terminy ich realizacji)

3. ustalić szczegółowo zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę i podwykonawców

4. ustalić wzajemne obowiązki stron (np. zgoda Inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą, dostarczenie materiałów budowlanych przez Inwestora)

5. ustalić wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, sposób i termin jego przekazania

6. ustalić gwarancję zapłaty za roboty budowlane, zabezpieczającą terminową zapłatę umówionego wynagrodzenia (np. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa)

7. określić ewentualną wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

8. określić, w jakich przypadkach strony mogą odstąpić od umowy

Przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. Nie stosuje się ich natomiast do umowy o wykonanie usług remontowych w lokalach mieszkalnych, która ma charakter umowy o dzieło.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane (art. 647 - 658).