Okres kredytowania

Okres liczony od momentu przyznania kredytu, postawienia środków do dyspozycji klienta lub wykorzystania przez niego środków z pierwszej lub ostatniej transzy do nieprzekraczalnego terminu, w jakim kredytobiorca zobowiązany jest spłacić zaciągnięty kredyt. Długość okresu kredytowania jest ściśle sprecyzowana w umowie kredytowej.