Dąbrowa Górnicza będzie miała nowoczesne centrum?

Pasaż handlowo - usługowy wzdłuż ulicy Kościuszki, park tematyczny na obszarach poprzemysłowych, a w centralnym punkcie śródmieścia nowoczesny budynek Centrum Sztuki Współczesnej. Takie rozwiązania dla reprezentacyjnego obszaru Dąbrowy Górniczej proponuje absolwentka Politechniki Krakowskiej.
Praca to projekt rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Sugerowane rozwiązania służyć mają ożywieniu przestrzeni miejskiej, nadaniu jej nowej, lepszej jakości, z uwzględnieniem budowy nowych i modernizacji istniejących obiektów oraz usprawnieniem komunikacji pomiędzy poszczególnymi częściami śródmieścia. Szczegółowe opracowanie obejmuje obszar ścisłego centrum, naprzeciw Pałacu Kultury Zagłębia. Autorka pracy, Agata Bogacz prezentuje koncepcję nowego obiektu, który - jak uzasadnia - musi pełnić funkcję reprezentacyjną, odpowiednią dla tego miejsca, być wizytówką miasta, jednocześnie nie konkurując z PKZ.

Propozycje projektowe zawarte w nagrodzonej pracy magisterskiej obejmują m. in. przebudowę ulicy Kościuszki (bariera komunikacyjna dla pieszych), umożliwiającą powstanie po wschodniej stronie jezdni pasażu handlowo-usługowego. Takie rozwiązanie - zdaniem autorki, ożywi przestrzeń, która obecnie (z wyjątkiem MBP) pozbawiona jest atrakcyjnych obiektów usługowych. Sugestie zagospodarowania terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie dworca kolejowego oraz Huty Bankowej, zawierają m.in.: w części północnej - projekt osiedla mieszkaniowego oddzielonego barierą akustyczną od torów kolejowych oraz strefy biurowej wzdłuż ul. Konopnickiej.

W części południowej z kolei: park tematyczny.Wskazując możliwość adaptacji obiektów poprzemysłowych na usługowe - park tematyczny, park nauki i rozrywki, autorka pracy podkreśla możliwość wykorzystania znakomitej przeszłości Huty Bankowej do utworzenia obiektu kulturowego np. Centrum Techniki i Nauki, a ciekawej architektury industrialnej Defum do odpowiedniej adaptacji na obiekty sportowe lub kulturalne(np. Muzeum Socrealizmu).

Na zakończeniach ulic: Kościuszki oraz 3-go Maja, autorka proponuje zlokalizowanie wyróżniających się obiektów. Stanowić je mogą: nowy budynek Dworca Kolejowego (Centrum Przesiadkowe, wprowadzenie zaplecza handlowo-usługowego) od północy ulicy Kościuszki oraz ulicy 3-go Maja. Od południa ulicy Kościuszki taką funkcję mógłby pełnić nowy budynek biurowo-handlowy, natomiast od południa ulicy 3-go Maja istniejący budynek Muzeum Miejskiego ?Sztygarka?.

Koncepcja przewiduje również uporządkowanie historycznego osiedla Huty Bankowej - wprowadzenie estetycznych elementów małej architektury (ławki, nowe place zabaw), porządkowanie zieleni, uwydatnienie historycznego układu osiedla. Więcej o nagrodzonej pracy w Przeglądzie Dąbrowskim.

Przegląd Dąbrowski
Więcej o: