Regulamin promocji „Abonament Black Friday”

 1. Przedmiot Regulaminu
  1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Domiporta.pl usług abonamentowych "Abonament Black Friday" (ABO 41-50) (dalej: Abonament) świadczonych na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  2. Organizatorem Promocji przewidzianej niniejszym Regulaminem jest Domiporta Sp. z o.o. wydawca serwisu nieruchomościowego Domiporta.pl z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130727, REGON: 370462969, NIP: 6842168097 (zwanym dalej Spółką lub DOMIPORTA).
  3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla nowych Użytkowników Profesjonalnych w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
  4. Możliwość skorzystania z Promocji przewidzianej niniejszym Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu przez Użytkownika Profesjonalnego. Korzystając z Promocji, Uczestnik oświadcza że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  5. Promocja w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza promocję na warunkach uregulowanych w niniejszym Regulaminie.
  6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu) oraz umów abonamentowych. Przy czym, umowa abonamentowa ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem, natomiast niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  7. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
   1. Uczestnik – Użytkownik Profesjonalny, który nie posiadał aktywnej umowy abonamentowej z DOMIPORTA od co najmniej 3 miesięcy;
   2. Produkt – usługa Abonament oferowana na promocyjnych warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  8. Dany Uczestnik może skorzystać tylko jednokrotnie niniejszej Promocji.
  9. Promocja obowiązuje od dnia 27.11.2019 do dnia 29.11.2019 przy czym może być zakończona przez Organizatora poprzez umieszczenie stosownej informacji o jej zakończeniu w Serwisie internetowym Domiporta.pl
 2. Warunki Promocji
  1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup Abonamentu w dniach trwania Promocji.
  2. W ramach Promocji, Użytkownik Profesjonalny, przy umowach na czas nieokreślny, otrzyma:
   1. miesięczną opłatę za "Abonament Black Friday" (ABO 41-50) w promocyjnej cenie 119 zł zamiast 179 zł za miesiąc,
   2. Pakiet podbić i wyróżnień „Pakiet START” na okres 3mc.
   3. Reklamę w mediach społecznościowych „Facebook” wybranej/wybranych nieruchomości (1 ogłoszenie/mc.) – 1500 impresji/mc. przez okres 3 mc., reklama będzie kierowała do ogłoszenia umieszczonego w serwisie Domiporta.pl.
  3. Skorzystanie z Promocji jest możliwe tylko przy zakupie usług wskazanych w ust. 2, nie jest możliwy ich zakup osobno.
  4. Umowy zawarte w ramach Promocji "Abonament Black Friday" mają 1-miesięczny okres wypowiedzenia.
 3. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Usługą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora tj. Biuro Obsługi Klienta Domiporta Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa – bezpośrednio lub listem poleconym.
  2. Reklamacja powinna zawierać firmę Uczestnika, adres i numer telefonu, dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.
  3. Uczestnik zgłaszający Reklamację otrzyma decyzję Spółki na adres lub adres e-mail podany przez Uczestnika w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Promocji jest Organizator, a przekazane dane będą przetwarzane na warunkach i celach wskazanych w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci, a w szczególności w celach związanych z realizacją Promocji
  2. Regulamin Promocji może zostać zmieniony przez Spółkę. Zmiana nie będzie naruszać praw nabytych, chyba że zmiana wymuszona jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które Spółka zobowiązana jest stosować. Uczestnik zostanie powiadomiony w zmianie Regulaminu.
  3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://www.domiporta.pl/regulaminy
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego oraz regulaminu Serwisu Domiporta.pl dostępnego na stronie internetowej www.domiporta.pl
  5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.