Najem niewykończonego lokalu

"Chce wynająć mieszkanie o powierzchni 120m2 na poddaszu. Nie jest ono wykończone. Czy przepisy pozwalają wynajmować takie powierzchnie w zamian za ich wykończenie i wspólne opłaty? Czy jest to uwarunkowany tylko wolą najemcy i wynajmującego? Gdzie mogę szukać wytycznych dotyczących tej kwestii?"
Kwestie najmu lokali uregulowane zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93), a dokładniej, w Dziale I - Najem. Artykuł 659 § 1 Kodeksu cywilnego określa, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas oznaczony lub nieoznaczonym, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Punkt 2 tego artykułu doprecyzowuje natomiast, że "czynsz" może być wyrażony zarówno w pieniądzu, jak i też w świadczeniach innego rodzaju. Oznacza to, że ustawodawca dał stronom umowy najmu swobodę w doborze formy zapłaty za wynajem lokalu. Wobec powyższego, do świadczeń "innego rodzaju", można zaliczyć wykonanie remontu czy też prac wykończeniowych lokalu. Należy jednak dokładnie określić w umowie najmu, zakres i czas trwania prac, jakie mają być w lokalu wykonane, a także jak najlepiej określić ich wartość. Jednocześnie strony powinny ustalić czas najmu, w którym najemca będzie "zwolniony" z zapłaty czynszu wyrażonego w pieniądzu, tj. ustalić, że wynajmujący w zamian za przeprowadzenie przez najemcę prac wykończeniowych w lokalu, polegających na [ ], w pierwszym roku trwania umowy najmu (która to może zostać zawarta np. na okres 5 lat), nie pobiera żadnych opłat z tytułu czynszu najmu. Dodatkowo, w postanowieniach umowy najmu powinien znaleźć się także artykuł regulujący i określający wysokość czynszu najmu obowiązującego po okresie "zwolnienia" z jego uiszczania, w związku z ustaleniem innej formy rozliczenia. Można to zrobić, pisząc w następujący sposób: "Strony ustalają wysokość czynszu na kwotę X płatną miesięcznie z góry, przy czym pierwsza płatność nastąpi w dniu Y". "Y" jest datą, od której najemca - po przeprowadzeniu remontu - będzie zobowiązany płacić standardowy czynsz najmu wyrażony w pieniądzu. Przed podpisaniem umowy najmu ważne jest, aby sprawdzić, czy wynajmujący posiada tytuł prawny pozwalający mu na wynajem przedmiotowego lokalu, przy czym warto jest załączyć do umowy dokument potwierdzający takie prawo, np. odpis z księgi wieczystej.

#

Więcej o: