Księga wieczysta

Urzędowy rejestr, prowadzony w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. W Polsce księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Do księgi wieczystej mogą być wpisane wszelkie prawa rzeczowe na nieruchomości, takie jak: własność, użytkowanie wieczyste, służebność, własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych oraz hipoteka.

Księga wieczysta składa się z czterech działów, w których wymienione są:

w dziale 1 - oznaczenia nieruchomości oraz praw związanych z nieruchomością,

w dziale 2 - właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości,

w dziale 3 - ograniczone prawa rzeczowe z wyjątkiem hipotek,

w dziale 4 - hipoteki.

Księgi wieczyste są powszechne (zakłada się je i prowadzi dla każdej nieruchomości) oraz jawne (każdy ma prawo wglądu w dowolną księgę wieczystą).

Określenie "księga wieczysta" nie jest przypadkowe; oznacza ono, iż akta ksiąg wieczystych - w przeciwieństwie do innych akt sądowych - nie są nigdy niszczone. Dzięki temu można dokładnie poznać całą historię nieruchomości, na przykład dowiedzieć się, kto, kiedy i na jakiej podstawie był jej właścicielem albo jakich innych wpisów dokonano od momentu założenia księgi.