Rozliczenie usług budowlanych dla VAT

W przypadku usług budowlanych, w związku z długotrwałym procesem inwestycyjnym regułą jest dokonywanie rozliczeń częściowych w trakcie wykonywania usług budowlanych. W wielu przypadkach kontrakty zawierane przez przedsiębiorców budowlanych z inwestorami zawierają postanowienia umowne, że roboty budowlane będą rozliczane po zakończeniu danego etapu prac.

Budujesz dom? Złóż wniosek o dobry kredyt

 

W przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. ustawą o VAT, na rzecz innego podatnika podatku VAT, będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury, a faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej 30. dnia od dnia wykonania ww. usług.

 

Jaką datę należy uznać za datę wykonania usługi?

 

W praktyce, biorąc pod uwagę najczęściej spotykane zapisy warunków szczegółowych kontraktów, płatności następują w terminie 1-2 miesięcy od fizycznego zakończenia danego etapu robót.

 

Wystawiane są faktury za częściowe wykonanie prac po dokonaniu częściowego odbioru robót zgodnie z harmonogramem robót. Odbiór końcowy zaś wykonywany jest zazwyczaj w ciągu kilkunastu dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru.

 

Powstaje wtedy pytanie kiedy wystąpi obowiązek podatkowy z tytułu częściowych odbiorów robót budowlanych i oraz z tytułu wykonania końcowego?

 

Dla świadczenia usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, zgodnie z obecnie obowiązującym art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT, od 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych - z chwilą wystawienia faktury, a faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej 30. dnia od dnia wykonania ww. usług. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

To czy usługa została wykonana należy ocenić na podstawie stosownych postanowień umowy łączącej strony, które w wielu przypadkach determinowane są specyfiką danego rodzaju świadczenia (usługa lub dostawa towarów) wynikającego z tejże umowy. Ta specyfika bowiem decyduje o momencie, w którym można uznać, że całość lub część świadczenia umownego została wykonana. Znajduje to odzwierciedlenie samej definicji usługi i wynika z niej, że nie precyzuje ona dokładnie, w którym momencie dla celów podatku VAT należy uznać usługę za wykonaną. Oznacza to, że o tym momencie nie przesądza tylko fakt zakończenia czynności wykonanych przez wykonawcę usługi, ponieważ koniecznym jest również ich przyjęcie i rozliczenie przez zleceniodawcę, co szczególnie ma miejsce przy usługach budowlanych.

Jeżeli w umowie kontrahentem uzgodniono, że warunkiem wystawienia faktury jest akceptacja przez zamawiającego, to ten moment należy uznać za moment wykonania usługi. Nie ma znaczenia, że wydanie takiej akceptacji następuje w terminie 1-2 miesięcy od fizycznego zakończenia danego etapu robót. Roboty mogły być fizycznie zakończone, jednak z powodu jakichś usterek zamawiający mógłby nie uznać ich za wykonane, stąd konieczna jest akceptacja która wyznacza formalny koniec wykonanych prac, na podstawie czego można wystawić fakturę.

Podobnie będzie w przypadku odbiorów końcowych, dla których momentem wykonania usługi, co upoważnia do wystawienia faktury częściowej będzie data dokonania odbioru częściowego dająca dla której określono zapłatę. Uzasadnienie dla rozliczania opisanej w pytaniu usługi w taki sposób stanowi brzmienie poniżej wskazanych przepisów ustawy o VAT.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 1, art. 19a ust. 2, ust. 5, art. 106b ust. 1, art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ost.zm. Dz.U. z 2013 poz. 312)

#

 

 

Chcesz kupić mieszkanie? Sprawdź ogłoszenia

 

Szukasz lokalu użytkowego? Zobacz oferty

Więcej o: