Kiedy sprzedaż nieruchomości może być zwolniona z VAT

W przypadku gdy firma będąca podatnikiem VAT zakupi kilka lat wcześniej nieruchomość na potrzeby działalności gospodarczej od osoby fizycznej i nie korzystała z odliczenia VAT od zakupu, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana w 2014 roku innemu przedsiębiorcy, również podatnikowi VAT, sprzedający może zastosować stawkę VAT zwolnioną.
Dostawa nieruchomości może być zwolniona z VAT z uwagi na poniższe regulacje ustawy o VAT:

Zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie budynku lub jego części do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

- wybudowaniu lub

- ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Od podatku zwalnia się także dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa wyżej, pod warunkiem że:

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Podstawa prawna:

art. 43 ust.1 pkt 10, pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług tj.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.

#Chcesz kupić mieszkanie z rynku wtórnego? Odwiedź Domiporta.pl

Szukasz mieszkania na rynku pierwotnym? Sprawdź ogłoszenia

Więcej o: