Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - co powinna zawierać?

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami została uregulowana w art. 180 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. Musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jakie zapisy powinny się w niej znaleźć?
Do jej istotnych składników treści należą zobowiązania pośrednika i zamawiającego. W umowie pośrednictwa pośrednik zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów (m.in. umów sprzedaży, kupna, dzierżawy, wynajmu, najmu nieruchomości) określonych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się m. in. do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia za czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynika wyłącznie z uzgodnienia pomiędzy stronami umowy pośrednictwa. W razie nieokreślenia wysokości wynagrodzenia w umowie, przysługuje wynagrodzenie zwyczajowo przyjęte w określonym rejonie biorąc pod uwagę rodzaj umowy końcowej. Korzystanie z usług pośredników w obrocie nieruchomościami w Polsce nie jest obligatoryjne. Podpisując umowę pośrednictwa w lokalu prowadzonej przez pośrednika działalności gospodarczej, możemy przyjąć, że osoba, która nas obsługuje, jest uprawniona do działania w imieniu przedsiębiorcy (art. 97 k.c.). Przyjmuje się, że w zakresie nieuregulowanym przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, umowa pośrednictwa jest najbardziej zbliżona nie do umowy zlecenia, lecz do umowy agencyjnej.

Pośrednik świadczy usługi objęte umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zasadami etyki zawodowej. Umowa pośrednictwa należy do umów opartych na zasadzie wzajemnego zaufania i powinna być skonstruowana w sposób jasny, jednakowo chroniący interesy obu stron umowy.

Podstawowe zapisy (klauzule) jakie powinny znaleźć się w umowach pośrednictwa:

- data i miejsce zawarcia umowy;

- nazwa i adresy Stron umowy "Zamawiający" - "Pośrednik", adres do korespondencji Zamawiającego;

- wskazanie pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za wykonanie umowy;

- numer licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami;

- dane dotyczące przedmiotu umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

- opis nieruchomości - przedmiotu umowy;

- cel umowy pośrednictwa;

- czy umowa jest umową na wyłączność, czy też nie; warunki umowy na wyłączność;

- zobowiązanie pośrednika do dokonania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umowy będącej przedmiotem usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami obejmujące, m.in. zapoznanie się ze stanem nieruchomości, współpracę z innymi firmami w celu poszukiwania osób zainteresowanych nabyciem reklamowanej nieruchomości, pomoc w gromadzeniu dokumentów wymaganych do podpisania umowy, przygotowanie i organizacja podpisania notarialnej umowy przenoszącej własność;

- zamawiający powierza wykonywanie czynności pośrednictwa dotyczące przedmiotowej nieruchomości, dla celu określonego w umowie. Zobowiązania zamawiającego, m.in. Zamawiający powiadomi pośrednika o zamiarze i terminie podpisania umowy notarialnej. Zgoda zamawiającego na wykonywanie usługi pośrednictwa przez pośrednika dla obu stron transakcji na warunkach uczciwego traktowania;

- upoważnienie dla pośrednika do występowania w imieniu zamawiającego do organów administracji, urzędów oraz sądów o wydanie i okazanie dokumentów, które okażą się niezbędne lub pomocne do zrealizowania celu umowy pośrednictwa, jak również do ich odbioru;

- należne opłaty i wynagrodzenie pośrednika i warunki płatności;

- ewentualne ograniczenia świadczonych usług;

- okres ważności umowy;

- zasady i warunki rozwiązania umowy pośrednictwa - Możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy;

- możliwość i sposób przedłużenia ważności umowy pośrednictwa;

- informacja na temat ubezpieczenia pośrednika (Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zgodnie z art. 471 k.c., jest uzależniona od zaistnienia szkody i jej rozmiaru);

- oświadczenie o ochronie danych osobowych, zgoda zamawiającego na przetwarzanie danych osobowych i współpracę z innymi biurami pośrednictwa

- klauzula dotyczące właściwej miejscowo jurysdykcji;

- podpisy stron umowy.

Pośrednik nie powinien oferować na rynku żadnych nieruchomości swoich potencjalnych klientów bez podpisanej umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, poza przypadkami, które wynikają z umów zawartych pomiędzy pośrednikami lub przedsiębiorcami.

Klient zamawiający po podpisaniu, np. umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, może żądać od pośrednika udokumentowania działań, jakie ten podjął, aby zrealizować umowę. Prawa zamawiającego wynikają z podpisanej umowy pośrednictwa, standardów zawodowych pośredników, przepisów dotyczących zawierania umów (Kodeks Cywilny) oraz z przepisów o ochronie konsumenta, UOKiK - Niedozwolone klauzule umowne w umowie pośrednictwa. Zakazane jest stosowanie w w/w umowach postanowień zamieszczonych w rejestrze niedozwolonych klauzul umownych.

#

Chcesz kupić mieszkanie? Odwiedź Domiporta.pl

Jesteś zainteresowany kupnem domu? Sprawdź oferty w naszym serwisie

Więcej o: