Zwolnienie z podatku dochodów wydatkowanych na cele mieszkaniowe

W przypadku zbycia nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) dzięki możliwości odliczenia wydatków na określone cele mieszkaniowe, dochody ze sprzedaży będą zwolnione z podatku dochodowego.
Zwolnienie dochodu związane z przeznaczeniem środków na własne cele mieszkaniowe jest wygodnym sposobem nabycia nowej nieruchomości za środki de facto odzyskane w wyniku zbycia poprzedniej własności.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, które przeznaczymy na cele wskazane w ustawie.

Zwolnienie jest limitowane, zarówno co do czasu, jak i co do wysokości. Nową nieruchomość (budynek mieszkalny, odrębny lokal mieszkalny) lub prawo majątkowe (np. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) musimy nabyć w ciągu 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie poprzedniej własności. Dotyczy to również przychodów ze zbycia nieruchomości gruntowej (np. działki) czy też budynków niemieszkalnych i lokali użytkowych.

Wachlarz możliwości, jeśli chodzi o wydatkowanie środków uzyskanych ze zbycia jest szeroki. Środki pieniężne można przeznaczyć na nabycie nieruchomości nie tylko w Polsce, ale też w pozostałych krajach Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do EOG lub Szwajcarii.

Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na:

- nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem;

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie;

- nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli ww. 2 letnim okresie, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego;

- budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego;

- rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wydatkowanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe, chodzi zatem o to, aby nabyta nieruchomość zaspokajała potrzeby mieszkaniowe podatnika. Własna nieruchomość to budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika albo do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Uzyskany ze zbycia poprzedniej własności dochód nie jest zwolniony w całości od podatku, a jedynie w części. Nie będzie zatem tak, że skorzystamy ze zwolnienia od podatku w stosunku do całości środków uzyskanych ze zbycia dużego budynku mieszkalnego o wysokim standardzie i świetnej lokalizacji w centrum miasta, kupując małe, oszczędnie wyposażone mieszkanko na przedmieściach.

Wolna od podatku jest kwota, która odpowiada iloczynowi uzyskanego ze zbycia dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zatem, im wyższe koszty zbycia poniesiemy, tym mniej będzie zwolnione z podatku. Cała kwota uzyskana ze zbycia będzie zwolniona od podatku tylko wtedy, gdy sprzedamy lokal tańszy, a nabędziemy droższy.

Wydatkami na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych będą także wydatki poniesione na spłatę kredytów lub pożyczek oraz odsetek od tych kredytów lub pożyczek, zwolnienie to obejmuje:

- spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na ww. określone cele;

- spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa wyżej w pkt 1;

- spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w wyżej w pkt 1 i 2;

- zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zwolnienie ma zastosowanie także w przypadku umowy zamiany. Zwolnienie w związku z przeznaczeniem ww. środków na własne cele mieszkaniowe nie ma natomiast zastosowania do tej części wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek, które podatnik już wcześniej uwzględnił, korzystając z innych ulg podatkowych (chodzi o ulgę odsetkową obowiązującą do końca 2006 r.).

Należy pamiętać, że nie uprawniają do zwolnienia wydatki poniesione na:

- nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku - albo:

- budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku bądź jego części przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Jeżeli chcemy skorzystać ze zwolnienia, musimy posiadać udokumentowane dowody poniesienia ww. wydatków na nabycie nowej nieruchomości lub na spłatę ww. kredytu. Nie muszą to być wyłącznie faktury, mogą to być również umowy, rachunki, paragony, dowody przelewów na rachunki bankowe.

W roku następującym po zbyciu pierwotnie posiadanej nieruchomości, do 30 kwietnia składamy deklarację podatkową PIT-39, w której deklarujemy, czy zamierzamy wydatkować uzyskany przychód na nabycie nowej własności. Obecnie nie ma obowiązku składania specjalnego odrębnego oświadczenia o zamiarze zakupu nowej nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Jeżeli po upływie wskazanego dwuletniego okresu lat pieniądze nie zostaną wydane na własne cele mieszkaniowe albo wydamy mniej niż zadeklarowaliśmy, należy złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-39 i zapłacić podatek wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty podatku włącznie.

#

Chcesz kupić mieszkanie? Odwiedź Domiporta.pl

Jesteś zainteresowany kupnem domu? Sprawdź oferty na Domiporta.pl

Więcej o: