Co zrobić aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do końca 2008 r. podatnicy mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost stanowi, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126, jest złożenie wymaganego prawem oświadczenia w zakreślonym przepisami terminie. Zatem należy przyjąć, że niezłożenie takiego oświadczenia wyłącza możliwość powstania uprawnienia podatnika do zwolnienia podatkowego. Wymienione oświadczenie jest normatywnym elementem konstrukcyjnym analizowanego zwolnienia podatkowego, którego realizacja warunkuje zwolnienia tego zastosowanie, tak wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 13 marca 2015 r., II FSK 43/13, z dnia 27 III 2014 r., II FSK 1064/12.

Termin do jego złożenia jest terminem prawa materialnego, a przepisy Ordynacji podatkowej przewidują jedynie możliwość przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowych. Prawo do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r. jest prawem ściśle związanym z osobą podatnika, i jako prawo o charakterze osobistym nie podlega dziedziczeniu w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, ani przejęciu przez spadkobierców w świetle Ordynacji podatkowej.

Więcej o: