Likwidacja działalności pośrednictwa nieruchomości

Przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane.

Budujesz dom? Policz ratę kredytu

Skutki podatkowe likwidacji działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości zależą od tego, ile czasu upłynie między nabyciem nieruchomości a ich sprzedażą.

Po likwidacji działalności gospodarczej, jeżeli dotychczasowy pośrednik nieruchomości sprzeda grunty będzie musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z wybraną dla prowadzonej działalności gospodarczej formą opodatkowania. Tylko jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym grunty zostały wycofane z działalności a dniem ich odpłatnego zbycia upłynie 6 lat, przychód z działalności gospodarczej nie powstanie.

Źródłem przychodów, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. Nr 361 ze zm.) jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)  nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)  prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zasada ta nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Przepisy te mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Pozarolnicza działalność gospodarcza to jedno ze źródeł przychodów. Za przychód z działalności, uważa się również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a)  środkami trwałymi,

b)  składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 1500 zł,

c)  wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c (dotyczącego odpłatnego zbycia nieruchomości o charakterze mieszkalnym oraz praw związanych z takimi nieruchomościami).

Dochodem z odpłatnego zbycia ww. składników majątku, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego ich zbycia (lub dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od tych środków i wartości).

W remanencie likwidacyjnym nie ujmuje się składników majątku będących środkami trwałymi.

Po likwidacji działalności gospodarczej, w przypadku sprzedaży przedmiotowego gruntu, były pośrednik nieruchomości ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z wybraną dla prowadzonej działalności gospodarczej formą opodatkowania. Dochód stanowi różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia składnika majątku a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku zostanie wycofany z działalności a dniem jego odpłatnego zbycia upłynie 6 lat, przychód z działalności gospodarczej nie powstanie - stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy. W przypadku bowiem składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej przychód z działalności gospodarczej nie powstaje, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat.

Szukasz mieszkania? Sprawdź nasze oferty

Chcesz kupić mieszkanie w Warszawie? Wejdź na Domiporta.pl

Więcej o: