ustawa

  • Program Mieszkanie Plus z kontrowersyjnym zapisem ustawy
  • Możliwość zaliczenia straty w koszty podatkowe
  • Obniżce ulegną opłaty za usunięcie drzew i krzewów

    Obniżce ulegną opłaty za usunięcie drzew i krzewów

    Masz działkę i chcesz usunąć drzewa lub krzewy? Będzie łatwiej i taniej. Senat pracuje nad ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany służące usprawnieniu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, nowelizuje ustawy podatkowe oraz wprowadza zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Między innymi dzięki nowym przepisom, zmieni się sposób naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów, wysokość kar administracyjnych zostanie istotnie obniżona, a nawet planowane jest wprowadzenie możliwości umorzenia nałożonej kary w szczególnych przypadkach.

  • Czy spółdzielnie mieszkaniowe odejdą do lamusa?