Osiedle Rąbieńska - ceny od 4 800,00 zł/m2 do 5 290,00 zł/m2 Łódź, Polesie, Rąbieńska 62

51 - 80 m2 2 - 4 II kwartał 2019
Cena Zapytaj

Opis

Zapraszamy na stronę internetową inwestycji - www.osiedlerabienska.pl Rozpoczęcie IV kw. 2017 planowane zakończenie IV kw. 2018 r. r Projekt powstaje na Złotnie – prestiżowej i ce­nio­nej czę­ści Łodzi – przy uli­cy Rąbieńskiej 62 za­kła­da bu­do­wę 5 funk­cjo­nal­ny­ch bu­dyn­ków, w któ­ry­ch znaj­du­je się oko­ło 90 lo­ka­li miesz­kal­ny­ch, po­ło­żo­ny­ch w bez­po­śred­nim są­siedz­twie te­re­nów o prze­wa­ża­ją­cej za­bu­do­wie jed­no­ro­dzin­nej. Oferujemy lo­ka­le o pow. od 28m2 do 73m2 wraz z in­fra­struk­tu­rą tech­nicz­ną, ga­ra­ża­mi, miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi, dro­ga­mi we­wnętrz­ny­mi, oświe­tle­niem oraz pla­cem za­baw dla dzie­ci. Możliwe je­st rów­nież łą­cze­nie miesz­kań dla uzy­ska­nia me­tra­żu od 80 do 130m2. Kompleks miesz­ka­nio­wy bę­dzie ogro­dzo­ny, z dwo­ma nie­za­leż­ny­mi wjaz­da­mi oraz przy­sto­so­wa­ny dla osób nie­peł­no­spraw­ny­ch, dzię­ki cze­mu osie­dle bę­dzie sprzy­ja­ło kom­for­to­wi i bez­pie­czeń­stwu miesz­kań­ców. Lokalizacja Osiedla Rąbieńska wy­cho­dzi na­prze­ciw zróż­ni­co­wa­nym po­trze­bom przy­szły­ch miesz­kań­ców, łą­cząc za­le­ty szyb­kie­go do­jaz­du do cen­trum Łodzi oraz moż­li­wo­ść spę­dza­nia cza­su w bli­sko­ści łódz­ki­ch te­re­nów par­ko­wy­ch – Parku na Zdrowiu, ZOO czy Ogrodu Botanicznego. Główne zalety: - do­sko­na­ła lo­ka­li­za­cja – ce­nio­na czę­ść Łodzi, są­siedz­two te­re­nów zie­lo­ny­ch i za­ bu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej - lo­ka­le w atrak­cyj­ny­ch me­tra­ża­ch z moż­li­wo­ścią łą­cze­nia miesz­kań - ga­ra­że w par­te­rze i miej­sca par­kin­go­we na te­re­nie osie­dla - du­że i prze­stron­ne bal­ko­ny - 2 nie­za­leż­ne wjaz­dy - te­ren za­mknię­ty, ogro­dzo­ny, przy­go­to­wa­ny pod mo­ni­to­ring - no­wo­cze­sny plac za­baw z bez­piecz­ną na­wierzch­nią - ogól­no­do­stęp­na wóz­kow­nia w każ­dym z bu­dyn­ków
Mniej

Mieszkania dostępne w inwestycji

-
-
-
Rzut Nr ref. Piętro Pokoje Powierzchnia Cena/m2 Cena Zapisz Szczegóły
Bud 3/4 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 58.21m2 Bud 3/4 1 3 58,21 m2 - - Bud 3/4 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 58.21m2
Bud 3/3 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 67.09m2 Bud 3/3 1 3 67,09 m2 - - Bud 3/3 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 67.09m2
Bud 3/1 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 67.31m2 Bud 3/1 0 3 67,31 m2 - - Bud 3/1 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 67.31m2
Bud 2/12 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 64.93m2 Bud 2/12 3 3 64,93 m2 - - Bud 2/12 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 64.93m2
Bud 2/11 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 51.3m2 Bud 2/11 2 2 51,30 m2 - - Bud 2/11 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 51.3m2
Bud 2/10 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 70.68m2 Bud 2/10 2 3 70,68 m2 - - Bud 2/10 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 70.68m2
Bud 2/9 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 62.01m2 Bud 2/9 2 3 62,01 m2 - - Bud 2/9 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 62.01m2
Bud 2/8 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 70.26m2 Bud 2/8 2 4 70,26 m2 - - Bud 2/8 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 70.26m2
Bud 2/7 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 51.48m2 Bud 2/7 1 2 51,48 m2 - - Bud 2/7 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 51.48m2
Bud 2/5 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 62.05m2 Bud 2/5 1 3 62,05 m2 - - Bud 2/5 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 62.05m2
Bud 2/4 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 70.37m2 Bud 2/4 1 4 70,37 m2 - - Bud 2/4 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 70.37m2
Bud 2/2 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 71.17m2 Bud 2/2 0 3 71,17 m2 - - Bud 2/2 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 71.17m2
Bud 2/1 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 61.76m2 Bud 2/1 0 3 61,76 m2 - - Bud 2/1 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 61.76m2
Bud 2/3 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 51.67m2 Bud 2/3 0 2 51,67 m2 - - Bud 2/3 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 51.67m2
Bud 3/15 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 67.88m2 Bud 3/15 3 3 67,88 m2 - - Bud 3/15 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 67.88m2
Bud 3/16 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 80.2m2 Bud 3/16 1 4 80,20 m2 - - Bud 3/16 - Łódź, Polesie, Rąbieńska 62, 80.2m2
Lokalizacja:
Łódź, Polesie, Rąbieńska 62
Informacje dodatkowe:
plac zabaw, teren zamknięty, łącze internetowe, telewizja kablowa
Okolica:
park / las, niska zabudowa
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Łódź miejscowość: Łódź dzielnica: Polesie ulica: Rąbieńska 62

Mapa