To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Szczawno-Zdrój

Działka pod dzierżawę Szczawno-Zdrój,

299562 m2
4 300 PLN 0 zł/m2
Opis
BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 7 stycznia 2019 r. OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę – na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju, obręb Szczawno-Zdrój 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki: nr 679 o powierzchni 24.2558 ha (część działki), nr 687 o pow. 4.1831 ha (część działki), nr 689 o pow. 1.5173 ha objętej księgą wieczystą nr SW1W/00071890/2. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: ŁIV – łąki trwałe o pow. 5.6718 ha, ŁV – łąki trwałe o pow. 2.0910 ha, ŁVI – łąki trwałe o pow. 2.1900 ha PsIV – pastwiska trwałe o pow. 0.3500 ha, PsV- Pastwiska trwałe o pow. 1.2310 ha, PsVI – Pastwiska trwałe o pow. 0.8000 ha, RIVa- Grunty orne o pow. 2.8316 ha, RIVb – Grunty orne o pow. 4.8698 ha, RV – Grunty orne o pow. 4.8400 ha, RVI – Grunty orne o pow. 5.0810 ha, Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna-Zdroju. W oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna-Zdroju” zatwierdzonego przez Radę Miejską w Szczawnie-Zdroju Uchwałą Nr XLVI/17/98 z dnia 8 czerwca 1998 r. z późniejszymi zmianami – nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa rolniczego zainwestowania oraz strefa sportowo rekreacyjna. Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 4.300,00 zł w stosunku rocznym (słownie: cztery tysiące trzysta złotych) i ustalony został na podstawie Zarządzenia Nr 37/07 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 11.04.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne stanowiących własność Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018 r. poz. 1004) Wadium ustalone zostało na kwotę 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) Przetarg odbędzie się dnia 1 lutego 2019 roku o godz.10 00, w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju przy ul. Kościuszki 17. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37, 74 849-39-38 Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn. Czynsz dzierżawny stanowił będzie najwyższą zaproponowaną kwotę przez uczestnika przetargu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Czynsz dzierżawny za rok, w którym zostanie zawarta umowa dzierżawy zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o coroczne komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający następny rok podatkowy. Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach w terminie do 15 maja oraz do 15 listopada każdego roku bez osobnego wezwania. Czynsz płatny jest na konto bankowe Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczano-Zdrój: PKO BP 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458. Płatność za czynsz dzierżawny za rok, w którym zostanie podpisana umowa dzierżawy wyznacza się do 14 dni, licząc od daty podpisania umowy dzierżawy. 1. Ogólne warunki przetargu: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu w wysokości 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój: PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264 z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium za dzierżawę gruntu działki nr 679, 687, 689 położonej w Szczawnie-Zdroju. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przedłożyć dowód wpłaty wadium, oraz dowód tożsamości. Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę wpłaty na rachunek bankowy Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, jest zaliczany na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości i nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu, na wskazany przez nich rachunek bankowy. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na wskazany rachunek bankowy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 43 zł (słownie: czterdzieści trzy złote) W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy następuje przepadek wadium na rzecz Gminy, a przetarg czyni niebyłym. Osoba, ustalona jako dzierżawca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest zgłosić przedmiotową nieruchomość do opodatkowania, w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Szczawnie-Zdroju. nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi na podstawie podpisanego protokołu przeprowadzonego przetargu nie później niż do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Dzierżawcy nie wolno zmieniać przeznaczenia terenu, a także podnajmować osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego. Szczawno-Zdrój 07.01.2019 r. Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
299 562 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wałbrzyski gmina: Szczawno-Zdrój miejscowość: Szczawno-Zdrój

Podobne oferty w tej lokalizacji