Działka 3703,0m2, Świnoujście, Hugona Kołłątaja
3 703 zł 1 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 703 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 581/2021 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 7 września 2021 r. PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie dzierżawcy nieruchomości o powierzchni 3703 m2, położonej przy ul. Kołłątaja, stanowiącej działkę nr 381/2, obręb 0008, wskazanej na załączniku graficznym, z przeznaczeniem na realizację parkingu wielopoziomowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wybudowanie a następnie zarządzanie obiektem posadowionym na przedmiocie umowy. Umowa dzierżawy na czas określony, tj. 30 lat. I. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja w obrębie ewidencyjnym nr 0008, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/000pokaż telefon. Dział III i IV księgi wieczystej nie wykazuje obciążeń. Działka położona jest na terenie oznaczonym w mpzp symbolem KS.II.C..29-1 – tereny przeznaczone pod zaplecze komunikacji samochodowej oraz ogólnodostępnego parkingu wielopoziomowego dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Obsługa komunikacyjna parkingu (wjazd i wyjazd) będzie realizowana od strony zachodniej z planowanej drogi na działce nr 381/9 obr. 0008. Dzierżawca zobowiązany jest do zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu została przygotowana koncepcja wstępna z kwietnia 2021r., opracowana przez Biuro Projektów ABC. Dzierżawca zobowiązany jest do oddania do użytkowania obiektu w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. II. Warunki przetargu: 1. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy. 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100) za 1 m2 gruntu miesięcznie. Przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca będzie płacił 20% wylicytowanej stawki netto czynszu dzierżawnego, która to kwota zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej. 3. Postąpienie dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 0,10 zł lub wielokrotność tej kwoty, o którą powiększa się czynsz wywoławczy za 1 m2 gruntu określony w pkt. 2. 4. Terminy wnoszenia czynszu i zasady aktualizacji: czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. W przypadku wzrostu cen czynsz dzierżawny może być corocznie waloryzowany w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, publikowany w formie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 5. Do stawki wylicytowanej w przetargu dodaje się podatek VAT w stawce obowiązującej. 6. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie podlega obniżce w czasie trwania umowy dzierżawy. 7. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 26 -29.10.2021 r., z mocą obowiązywania od dnia 01.11.2021 r. 8. Przetarg odbędzie się 11 października 2021 r. o godzinie 12:00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5. 9. Postępowanie przetargowe będzie ważne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego. III. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1) wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2) wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 5 października 2021 roku w podanej powyżej wysokości z oznaczeniem „Przetarg – ul. Kołłątaja parking”, na konto depozytów Miasta Świnoujście: Pekao S.A. nr 27 1240 39pokaż telefon; termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe; 3) wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako dzierżawca, zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości; 4) pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu, na rachunki wskazane przez uczestników przetargu; 5) w przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się w sposób określony w pkt III ppkt 4), 6) wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie. 7) Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: a) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, ewentualnie właściwych pełnomocnictw, b) w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą właściwych pełnomocnictw zawierających umocowanie do reprezentacji w postępowaniu przetargowym, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, c) podpisanie i przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się z treścią projektu umowy dzierżawy i akceptacji wszystkich jej warunków, d) podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na dzierżawę nieruchomości (art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych). Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”. Prezydent Miasta Świnoujścia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami, w pok. nr 209, tel. (91)pokaż telefon lub (91)pokaż telefon. lub na stronie internetowej: http.://www.swinoujscie.pl Kontakt: Urząd Miasta Świnoujście tel: 91 3pokaż telefon lub 91 3pokaż telefon
Numer oferty: 1916/3186/OGW

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Świnoujście, Hugona Kołłątaja

Podobne nieruchomości