Działka 1500,0m2, Jeżowe
1 500 zł 1 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 500 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

37-430 Jeżowe 136A NIP 602-pokaż telefon www.jezowe.pl e-mail: tel. 15 8pokaż telefon fax: 15 8pokaż telefon Jeżowe, 21.07.2021 r. GK.6845.8.2.2020 WÓJT GMINY JEŻOWE OGŁASZA PRZEPROWADZENIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY JEŻOWE Lp. Numer działki Numer KW Położenie Powierzchnia do dzierżawy [ha] Możliwy termin zawarcia umowy 1. 4532/77 i 4533/133 TB1N/000pokaż telefon Jeżowe 0,1500 Po rozstrzygnięciu przetargu. Dzierżawa na okres 15 lat. Nieruchomość zlokalizowana jest w Jeżowem, sołectwie Jeżowe Centrum pomiędzy składem budowlanym a boiskiem rezerwowym. Teren ten objęty jest decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa myjni samochodowej samoobsługowej dwustanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nowoprojektowanych działkach, wydzielonych z działek nr ewid. 4532/64 i 4533/123 położonych w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe wraz ze zmianą decyzją z dnia 13.05.2021 r. znak GK.6730.39.2021. Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do końca każdego miesiąca trwania umowy. Wydzierżawiający ma prawo do dokonania waloryzacji wysokości czynszu raz na rok, w oparciu o aktualny wskaźnik inflacji za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku ujemnego wskaźnika cen towarów i usług wysokość czynszu pozostaje bez zmian. Cena czynszu wynosi 1500 zł netto /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych za 1 miesiąc trwania umowy plus należny podatek VAT. W postępowaniu przetargowym stawkę tę należy traktować jako podstawę do ustalenia wysokości czynszu wywoławczego. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.08.2021 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą organizatorowi przetargu wadium w pieniądzu w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Jeżowe na konto nr 10943010pokaż telefon w terminie do dnia 23.08.2021 r. (za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na konto Urzędu Gminy Jeżowe). Ustala się wadium w wysokości 300 zł /słownie: trzysta złotych O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 20 zł. Przed przystąpieniem do przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wpłacone przez oferenta wadium, który nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyliła się od zawarcia umowy dzierżawy co stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30 w Urzędzie Gminy Jeżowe biuro nr 8 lub telefonicznie pod numerem 15 pokaż telefon w. 124. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jeżowe, na stronie www.jezowe.biuletyn.net oraz w prasie internetowej www.monitorurzedowy.pl. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak Kontakt: Urząd Gminy Jeżowe tel: 15 pokaż telefon w. 124
Numer oferty: 1900/3186/OGW

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jeżowe