Działka 16442 m2, Gniew
1 500 zł 0,09 zł/m2
Kontakt

Działka rolna pod dzierżawę Gniew - 16442 m2

Cena 1 500 0,09 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Starosta Tczewski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, położonej w Gniewie, arkusz mapy 1, działka 18/6 na cele rolne 1. Oznaczenie nieruchomości gruntowej: niezabudowana działka nr 18/6 o powierzchni 1,6442 ha położona w Gniewie, arkusz mapy nr 1, zapisana w księdze wieczystej GD1T/000pokaż telefon. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako RIVa – grunty orne (1,2900 ha), ŁIII – łąki trwałe (0,3108 ha), PsV – pastwiska trwałe (0,0434 ha). 2. Opis nieruchomości: działka położona przy drodze krajowej nr 91, w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo. 3. Cel dzierżawy: uprawy rolne. 4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Tereny usług i przemysłu (UP). 5. Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. 6. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r., poz. 701) dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona od podatku od towarów i usług. 7. Okres dzierżawy: 5 lat 8. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego: płatny z góry w dwóch równych ratach: pierwsza rata płatna do 31 marca każdego roku kalendarzowego, druga rata płatna w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego. W razie opóźnienia w zapłacie czynszu, Wydzierżawiającemu służy prawo naliczenia odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Zasady aktualizacji czynszu: w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wysokość rocznego czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2020 roku. 10. Obciążenia nieruchomości: nie dotyczy. 11. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy 12. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej, uniemożliwiającej identyfikację oferenta kopercie z napisem "Oferta: przetarg – dzierżawa - działka nr 18/6" w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00. 13. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: siedziba Starostwa Powiatowego w Tczewie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój 131, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Tel. 58 7pokaż telefon lub 58 7pokaż telefon. 14. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 30 sierpnia 2019 r., godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 127 - sala ZUD 15. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: wadium ustala się w wysokości 5 % kwoty wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego tj.: 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019 r. w podanej powyżej wysokości na konto Powiatu Tczewskiego: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Warszawa nr 06 1560 00pokaż telefon. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako dzierżawca, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego w 2019 roku. 16. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: przepadek wadium. 17. Zastrzega się że, Staroście Tczewskiemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 18. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1) wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości i terminie, 2) złożenie pisemnej oferty w wyżej podanym terminie i miejscu, Oferty złożone po wyznaczonym terminie, nieczytelne lub niezawierające wymaganych elementów, nie będą rozpatrywane. 19. Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; 2) datę sporządzenia oferty; 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 4) oferowaną kwotę rocznego czynszu dzierżawnego za działkę nr 18/6 - oferowana kwota czynszu nie może być niższa niż kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego podana w ogłoszeniu o przetargu.; 5) własnoręczny podpis; 6) kopię dowodu wniesienia wadium; 7) wyrażenie zgody przez oferenta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i wyniku przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni, a wszyscy, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu zostaną zawiadomieni odrębnym pismem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Ponadto oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy. 20. Kryteria wyboru oferty: Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena za dzierżawę. Oferta z najwyższym czynszem dzierżawnym stanowi ofertę najkorzystniejszą. Cena podana w ofercie powinna być wyższa od ceny wywoławczej. 21. Warunki przetargu: Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać lub ustanawiać na nim jakichkolwiek innych praw. Dzierżawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji i opłacenia podatku rolnego. Właściwym organem w sprawie podatku rolnego jest Burmistrz Miasta i Gminy Gniew. Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki rolnej i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego udzielonej na piśmie Jeżeli Dzierżawca dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu dzierżawnego co najmniej za dwa pełne okresy płatności, Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Dzierżawca jest zobowiązany do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym (przy uwzględnieniu normalnego zużycia). Dzierżawca nie ma obowiązku ulepszania go i zwiększania jego użyteczności. Wszelkie nakłady dokonane w przedmiocie dzierżawy nie podlegają zwrotowi i wymagają pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Dzierżawca nie ma prawa budowania na dzierżawionym terenie jakichkolwiek budynków i budowli. Starosta Tczewski może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu oraz przyczynę odwołania przetargu. W przypadku złożenia równorzędnych ofert uznanych za najkorzystniejsze, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto umieszcza się na stronie internetowej Starostwa www.powiat.tczew.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa www.bip.powiat.tczew.pl i w prasie. Na podstawie Zarządzenia z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.109.2018 Wojewoda Pomorski wyraził zgodę Staroście Tczewskiemu na wydzierżawienie na okres 5 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego w/w nieruchomości z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Tczewie tel: 58 7pokaż telefon
Numer oferty: 1632/3186/OGW
Zwiń

Kategoria:
Działki i grunty na wynajem
Lokalizacja:
Gniew
Cena:

1 500 zł

Rodzaj działki:
rolna
w tym czynsz:
1 500 PLN
Powierzchnia całkowita:
16 442 m2
Powierzchnia działki:
16 442 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Pomorskie powiat: Tczewski gmina: Gniew miejscowość: Gniew
Numer oferty:
1632/3186/OGW


Średnie ceny w tej lokalizacji

1 500
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa