Działka 1513736,0m2, Dobrzykowice
45 412 zł 0,03 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 513 736 m2

RODZAJ DZIAŁKI

rolna

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

MTP.6845.17.2021.KZ Czernica, dnia 23 września 2021 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU WÓJT GMINY CZERNICA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dobrzykowic z przeznaczeniem na cele rolne Położenie nieruchomości z oznaczeniem Księgi Wieczystej: Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów: Powierzchnia nieruchomości w m2: Opis nieruchomości: Przeznaczenie nieruchomości: Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 303/2 37 600 m2 Pastwiska trwałe 4RZ Przeznaczenie podstawowe: tereny łąk i pastwisk Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 305 35 200 m2 Łąki trwałe 5RZ Przeznaczenie podstawowe: tereny łąk i pastwisk Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 307 47 200 m2 Łąki trwałe 6RZ Przeznaczenie podstawowe: tereny łąk i pastwisk Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 309 67 000 m2 Łąki trwałe 7RZ Przeznaczenie podstawowe: tereny łąk i pastwisk Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 311/3 7 024 m2 Grunty orne 7ZN Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni nieurządzonej Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 311/6 33 201 m2 Grunty orne 1US Przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 324 309 800 m2 Łąki trwałe Grunty orne 3URS Przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 326/2 108 074 m2 Łąki trwałe 3URS Przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 331/2 486 800 m2 Grunty orne Grunty pod rowami 4URS/5URS Przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 340/2 121 137 m2 Łąki trwałe Grunty orne Nieużytki 5URS Przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 342 119 600 m2 Łąki trwałe 1URS Przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji Dobrzykowice, gm. Czernica KW WR1O/000pokaż telefon obręb Dobrzykowice dz. nr 343 141 100 m2 Łąki trwałe 1URS Przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji - cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego za obszar 151,3736 ha wynosi: 45 412,08 PLN - wysokość wadium: 2 300 PLN - wysokość minimalnego postąpienia: 2 000 PLN Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat, od dnia 1 listopada 2021 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.112 ze zm.). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica w Santander Bank Polska, nr rachunku: 40 1090 23pokaż telefon z dopiskiem: „dzierżawa Dobrzykowice”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15 października 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego za 2021r., zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod nr tel. 501pokaż telefon. Kontakt: Urząd Gminy Czernica tel: 501pokaż telefon
Numer oferty: 1920/3186/OGW

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Dobrzykowice