To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Chałupy

Działka pod dzierżawę Chałupy,

8277 m2
26 000 PLN 3 zł/m2
Opis
Władysławowo, dnia 6 marca 2020r. Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo I. Przedmiot przetargów 1. Część nieruchomości oznaczonej nr 154/10 o całkowitej powierzchni 8 277m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026484/8 oznaczona jako stanowisko nr 13 o powierzchni 150m2. 2. Część nieruchomości oznaczonej nr 154/10 o całkowitej powierzchni 8 277m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026484/8 oznaczona jako stanowisko nr 14 o powierzchni 110m2. 3. Część nieruchomości oznaczonej nr 40/2 o całkowitej powierzchni 3 214m2 położona w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00010836/6 oznaczona jako stanowisko nr 15 o powierzchni 3 000m². 4. Część nieruchomości oznaczonej nr 333/4 o całkowitej powierzchni 31 408m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 miasto Władysławowo, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00035930/6, oznaczona jako: a) stanowisko nr 22 o powierzchni 25m2, b) stanowisko nr 23 o powierzchni 25m2. 5. Część nieruchomości oznaczonej nr 49/33 o całkowitej powierzchni 35 465m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra k.m. 6 Gmina Władysławowo przy Promenadzie Światowida, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00020678/3, oznaczona jako stanowisko nr 24 o powierzchni 90m². 6. Część nieruchomości oznaczonej nr 28/71 o całkowitej powierzchni 71 836m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra k.m. 9 Gmina Władysławowo przy ul. Droga Rybacka, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00017498/3, oznaczona jako: a) stanowisko nr 25 o powierzchni 25m2, b) stanowisko nr 26 o powierzchni 25m2, 7. Część nieruchomości oznaczonej nr 185 o całkowitej powierzchni 6 641m2 położonej we Władysławowie, obręb ewidencyjny 02, miasto Władysławowo przy ul. Sportowej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00010346/4, oznaczona jako: a) stanowisko nr 16 o powierzchni 9m2, b) stanowisko nr 17 o powierzchni 9m2, c) stanowisko nr 18 o powierzchni 9m2, d) stanowisko nr 19 o powierzchni 12m2, e) stanowisko nr 20 o powierzchni 10m2, 8. Część nieruchomości oznaczonej nr 2/4 o całkowitej powierzchni 559m2 położonej we Władysławowie, obręb ewidencyjny 03, miasto Władysławowo przy ul. Sportowej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/000346/4, oznaczona jako stanowisko nr 21 o powierzchni 12m2 Części nieruchomości przewidziane do oddania w dzierżawę opisane w pdpkt. 1, 3, 4, 6, 7 i 8 są niezabudowane i nieuzbrojone. Natomiast część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana w pdpkt. 2 zabudowana jest budynkiem szaletu oraz dawnej informacji turystycznej o powierzchni użytkowej ok. 60m², a część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana w pdpkt. 5 zabudowana jest budynkiem szaletu o powierzchni użytkowej ok. 15m², zaś obie te części mają możliwość dostępu sieci energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Wszystkie części nieruchomości przewidziane do dzierżawy nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań. II. Okres dzierżawy 1) Części nieruchomości opisane bliżej w punkcie I pdpkt. 1-6 oddaje się w dzierżawę na okres od dnia 26 kwietnia 2020r. do dnia 30 września 2020r., 2) Części nieruchomości opisane bliżej w punkcie I pdpkt. 7-8 oddaje się w dzierżawę na okres od dnia 20 czerwca 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r. III. Sposób zagospodarowania nieruchomości IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium oraz przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w wysokości 23%. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości opisanych w punkcie I oraz wadium wynoszą: V. Szczególne uwarunkowania poszczególnych stanowisk oraz obiektów na tych stanowiskach 1. Na stanowiskach nr 13, nr 16-23, nr 25 i nr 26 nakazuje się stosowanie obiektów tymczasowych parterowych; elewacja obiektów musi charakteryzować się wysokim standardem estetycznym oraz być spójna w kompleksie zabudowy; bezwzględny zakaz realizacji elewacji obiektów z płyty OSB, sidingu itp. (pod rygorem możliwości rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym); pokrycia ścian obiektów w okładzinie drewnianej lub drewnopodobnej o pionowym układzie słoi, zaleca się stosowanie systemowych rozwiązań elewacyjnych z płyt cementowo-włóknowych lub płyt HPL o fakturze drewna; zakaz stosowania markiz w elewacji frontowej. Dopuszcza się odstępstwa od zalecanych rozwiązań po pozytywnym uzgodnieniu tych odstępstw (w formie pisemnej) z architektem miejskim. 2. Na stanowisku nr 15 wprowadza się możliwość pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w urządzeniach w postaci parkomatów bądź podobnych z zastrzeżeniem, że ich wygląd kolorystyczny nie może sugerować miejskiego charakteru urządzeń wykorzystywanych przez Gminę Władysławowo do pobierania takich opłat. 3. Wykonanie przyłączy Przedmiotów dzierżawy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu dzierżawy. 4. Przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiotach dzierżawy wymagane będzie uzyskanie od Wydzierżawiającego pisemnej pozytywnej akceptacji jego modelu, stylistyki i wizualizacji koncepcyjnej. Koszty przygotowania takiej dokumentacji ponosi Dzierżawca. VI. Warunki przystąpienia do przetargów 1. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2020r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku lub w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu środków na w/w konto Gminy Władysławowo. W przypadku chęci uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu, konieczna jest wpłata wadium na każde stanowisko opisane w punkcie I osobno, z dopiskiem w tytule wpłaty jakiego stanowiska dotyczy dana wpłata, a w przypadku gdy uczestniczyć w przetargu będzie inna osoba niż wpłacający wadium również dane tej osoby. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej, oświadczenia o niezaleganiu na dzień 26 marca 2020r. w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). VII. Terminy i miejsce przetargów Wszystkie przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali nr 319 (III piętro budynku). Przetargi na dzierżawę części nieruchomości opisanych w punkcie I odbędą się w następujących terminach: VIII. Inne postanowienia przetargów 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 2. Wysokość postąpienia w każdym z przetargów wynosi nie mniej niż 500zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 4. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 5. Wylicytowana kwota czynszu dzierżawnego powiększona zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości i będzie podlegać zapłacie najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do złożenia stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020, nie później niż w dniu podpisania umowy dzierżawy. 6. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Władysławowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu, w sposób przewidziany w art. 38 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 319 oraz na stronach internetowych Urzędu www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy. Szczegółowe informacje o przedmiotach dzierżawy i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 319), lub pod nr tel. (58) 674-54-49, tel. (58) 674-54-48 bądź drogą mailowa pod adresem: j.radunska@wladyslawowo.pl lub t.staszewski@wladyslawowo.pl. z up. Burmistrza Tomasz Staszewski Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………….…….. Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………………… Sporządził: Tomasz Staszewski Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 13 i nr 14 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 15 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 16 ÷ nr 21 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 22 i nr 23 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 24 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowisk nr 25 i nr 26 Umowa dzierżawy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3014 Oświadczenie: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3015 Kontakt: Urząd Miasta Władysławowo tel: (58) 674-54-49 grunty@wladyslawowo.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
8 277 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Pucki gmina: Władysławowo miejscowość: Chałupy