To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Chałupy

Działka pod dzierżawę Chałupy,

150 m2
15 000 PLN 100 zł/m2
Opis
Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg pisemny na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będących własnością Gminy Władysławowo I. Przedmiot przetargów 1. Część nieruchomości oznaczonej nr 154/10 o całkowitej powierzchni 8 277m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026484/8 oznaczona jako stanowisko nr 13 o powierzchni 150m2. 2. Część nieruchomości oznaczonej nr 154/10 o całkowitej powierzchni 8 277m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026484/8 oznaczona jako stanowisko nr 14 o powierzchni 110m2. 3. Część nieruchomości oznaczonej nr 40/2 o całkowitej powierzchni 3 214m2 położona w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00010836/6 oznaczona jako stanowisko nr 15 o powierzchni 3 000m². 4. Część nieruchomości oznaczonej nr 185 o całkowitej powierzchni 6 641m2 położonej we Władysławowie, obręb ewidencyjny 02, miasto Władysławowo przy ul. Sportowej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00010346/4, oznaczona jako: a) stanowisko nr 16 o powierzchni 9m2, b) stanowisko nr 17 o powierzchni 9m2, c) stanowisko nr 18 o powierzchni 9m2, d) stanowisko nr 19 o powierzchni 12m2, e) stanowisko nr 20 o powierzchni 10m2, 5. Część nieruchomości oznaczonej nr 2/4 o całkowitej powierzchni 559m2 położonej we Władysławowie, obręb ewidencyjny 03, miasto Władysławowo przy ul. Sportowej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/000346/4, oznaczona jako stanowisko nr 21 o powierzchni 12m2 6. Część nieruchomości oznaczonej nr 333/4 o całkowitej powierzchni 31 408m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 miasto Władysławowo, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00035930/6, oznaczona jako: a) stanowisko nr 22 o powierzchni 25m2, b) stanowisko nr 23 o powierzchni 25m2. 7. Część nieruchomości oznaczonej nr 49/33 o całkowitej powierzchni 35 465m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra k.m. 6 Gmina Władysławowo przy Promenadzie Światowida, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00020678/3, oznaczona jako stanowisko nr 24 o powierzchni 90m². 8. Część nieruchomości oznaczonej nr 333/4 o całkowitej powierzchni 3,1408ha położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny 03 miasto Władysławowo, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00035930/6, oznaczona jako stanowisko nr 27 o powierzchni 40m2 Części nieruchomości przewidziane do oddania w dzierżawę, opisane w pdpkt. 1, pdpkt. 4 oraz pdpkt. 6 są niezabudowane, nieuzbrojone, a także nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań. Część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana w pdpkt. 2 zabudowana jest budynkiem szaletu oraz dawnej informacji turystycznej o powierzchni użytkowej ok. 60m2. Nieruchomość opisana w pdpkt. 3 jest niezabudowana, nieuzbrojona, przebiegają przez nią magistralne sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna, wzdłuż północnej graniczy nieruchomości przebiega trasa kolejowa nr 213, a nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. Część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana w pdpkt. 7 zabudowana jest budynkiem szaletu o powierzchni ok. 15m2. Nieruchomości opisane w pdpkt. 2 i pdpkt. 7 podłączone są do sieci energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań. II. Okres dzierżawy Części nieruchomości opisane bliżej w punkcie I oddaje się w dzierżawę na okres od dnia 29 czerwca 2020r. do dnia 15 września 2020r. III. Sposób zagospodarowania nieruchomości Położenie: Chałupy ul. Kaperska Numer działki: 154/10 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego WCH-2 i przewidziana pod: 61KDX – ciąg pieszo-jezdny zakończony placem manewrowym oraz 42UP/U – teren zabudowy usług publicznych i usług komercyjnych; teren usług sportu i rekreacji oraz 52ZN – teren zieleni objęty formą ochrony przyrody – Nadmorski Park Krajobrazowy – teren zieleni ochronnej z wałem przeciwsztormowym Położenie: Chałupy ul. Kaperska Numer działki: 40/2 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego WCH-2.1 i przewidziana pod: teren obsługi komunikacji kołowej – parking oraz zabudowy usługowej z minimalnym 80% udziałem terenu przeznaczonego pod parking. Teren położony w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Położenie: Władysławowo 02 ul. Sportowa Numer działki: 185 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod drogi zbiorcze podstawowe Położenie: Władysławowo 03 ul. Sportowa Numer działki: 2/4 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod drogi zbiorcze podstawowe Położenie: Władysławowo 03 Numer działki: 333/4 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod drogi zbiorcze podstawowe Położenie: Jastrzębia Góra k.m.6 Promenada Światowida Numer działki: 49/33 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod park leśny IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium oraz przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu pisemnego. Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w wysokości 23%. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości opisanych w punkcie I oraz wadium wynoszą: V. Szczegółowe uwarunkowania poszczególnych stanowisk oraz obiektów na tych stanowiskach: 1. Na stanowiskach nr 13 oraz od nr 16 do nr 23 zaleca się stosowanie obiektów tymczasowych parterowych: elewacja obiektów musi charakteryzować się wysokim standardem estetycznym oraz być spójna w kompleksie zabudowy; bezwzględny zakaz realizacji elewacji obiektów z płyty OSB, sidingu itp. (pod rygorem możliwości rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym); pokrycia ścian obiektów w okładzinie drewnianej lub drewnopodobnej o pionowym układzie słoi, zaleca się stosowanie rozwiązań elewacyjnych z płyt cementowo-włóknowych lub płyt HPL o fakturze drewna; zakaz stosowania markiz w elewacji frontowej. Dopuszcza się odstępstwa od zalecanych rozwiązań po pozytywnym uzgodnieniu tych odstępstw (w formie pisemnej) z architektem miejskim. 2. Na stanowisku nr 15 nie przewiduje się możliwości lokalizacji obiektów budowlanych poza: używaniem do pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych urządzeń w postaci parkometrów bądź podobnych urządzeń, jednakże w takim przypadku kolor parkometru musi być różny od koloru zastosowanego na parkometrach będących w dyspozycji Gminy Władysławowo 3. Wykonanie przyłączy Przedmiotów dzierżawy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu dzierżawy. 4. Przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiotach dzierżawy wymagane będzie uzyskanie od Wydzierżawiającego pisemnej pozytywnej akceptacji jego modelu, stylistyki i wizualizacji koncepcyjnej. Koszty przygotowania takiej dokumentacji ponosi Dzierżawca. VI. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2020r. (piątek) na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku lub w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie. O uznanie, że wadium wpłacono w terminie, decyduje data wpływu środków na w/w konto Gminy Władysławowo. W przypadku chęci uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu, konieczna jest wpłata wadium na każde stanowisko opisane w punkcie I odrębnie, z dopiskiem w tytule wpłaty, jakiego numeru działki i stanowiska dotyczy dana wpłata oraz wskazać osobę, która dokonuje wpłaty. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium oraz złożą ofertę w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. VII. Pisemna oferta powinna zawierać: 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub podmiot prawny, wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu kontaktowego. 2. Datę sporządzenia oferty 3. Oświadczenie o niezaleganiu na dzień 22 czerwca 2020r. w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych na rzecz Gminy Władysławowo (stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia) 4. Proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego i sposób jej zapłaty 5. Dowód wniesienia wadium (potwierdzenie z banku bądź kasy Urzędu Miejskiego we Władysławowie) Pisemne oferty na udział w przetargu należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przy ul. Gen. J. Hallera 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na stanowisko nr …” najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020r. (piątek) do godziny 14:00. W przypadku złożenia ofert równorzędnych komisja przetargowa przeprowadzi dodatkowe postępowanie (ustne) z oferentami, którzy złożyli te oferty. VIII. Termin i miejsce przetargu: Otwarcie i analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami w ogłoszeniu, a następnie ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa przeprowadzi w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pokoju nr 320 (III piętro budynku) w dniu 22 czerwca 2020r. o godzinie 9:00 (stanowisko nr 13), o godzinie 9:15 (stanowisko nr 14), o godzinie 9:30 (stanowisko nr 15), o godzinie 9:45 (stanowisko nr 16), o godzinie 10:00 (stanowisko nr 17), o godzinie 10:15 (stanowisko nr 18), o godzinie 10:30 (stanowisko nr 19), o godzinie 10:45 (stanowisko nr 20), o godzinie 11:00 (stanowisko nr 21), o godzinie 11:15 (stanowisko nr 22), o godzinie 11:30 (stanowisko nr 23), o godzinie 11:45 (stanowisko nr 24), o godzinie 12:00 (stanowisko nr 27). IX. Inne postanowienia przetargów: 1. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu pisemnego. Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w wysokości 23%. 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości lub części nieruchomości. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 3. Burmistrz Władysławowa zawiadomi o wynikach przetargu wszystkich, którzy złożyli oferty, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 4. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Burmistrz Władysławowo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert. 6. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pokój 319 i 320 oraz na stronach internetowych Urzędu www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy. Szczegółowe informacje o przedmiotach poddzierżawy i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej), ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 318 i nr 319 i nr 320), lub pod nr tel. (58) 674-54-48, (58) 674-54-57 bądź drogą mailową pod adresem: j.radunka@wladyslawowo.pl lub a.siuchninska@wladyslawowo.pl. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …. Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia … Kontakt: Urząd Miasta Władysławowo tel: (58) 674-54-48 j.radunka@wladyslawowo.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
150 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Pucki gmina: Władysławowo miejscowość: Chałupy

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na wynajem 6000m2 działka Ligota Piękna, Wrocławska
działka Ligota Piękna, Wrocławska

Do wynajęcia działka 6 000 m2 przy drodze S5 w miejscowości Ligota Piękna, w odległości 2 min od zjazdu z obwodnicy. Teren utwardzony, możliwość wjazdu TIR Teren ogrodzony i monitorowany.  Dostępna...

Działka na wynajem, Ligota Piękna
18 000 zł
6000 m2 3 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 2000m2 działka Ligota Piękna, Wrocławska
działka Ligota Piękna, Wrocławska

Do wynajęcia utwardzony plac 2 000 m2 widoczny z drogi S5 w miejscowości Ligota Piękna, w odległości 2 km od zjazdu z obwodnicy. Teren utwardzony, możliwość wjazdu TIRów. Teren ogrodzony i monitorow...

Działka na wynajem, Ligota Piękna
6 000 zł
2000 m2 3 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 5524m2 działka Szczecin, Stołczyn
działka Szczecin, Stołczyn

Do wynajęcia, utwardzony płytami jumbo, teren przemysłowy, nadający się do składowania przemysłowego. Teren położony jest blisko jednego z kanałów Odry, co umożliwia wykorzystanie transpotru rzeczneg...

Działka na wynajem, Szczecin
33 000 zł
5524 m2 6 zł/m2