To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Bestwina

Działka pod dzierżawę Bestwina,

1557 m2
110 PLN 0 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej reprezentujący Powiat Bielski w sprawach gospodarowania nieruchomościami na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości Powiatu Bielskiego położonej w jednostce ewidencyjnej Bestwina, obręb Kaniów 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej: - działka 1179/27 o pow. 0,1557 ha, jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina, obręb: 0005 Kaniów, powiat: bielski, województwo: śląskie; w rejestrze gruntów oznaczona symbolem „Ti”- inne tereny komunikacyjne, księga wieczysta KA1P/00085591/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego. 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,1557 ha. 3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona jest na terenie gminy Bestwina, miejscowości Kaniów, w rejonie ulicy Nad Białką, w okolicach Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na cel związany z prowadzeniem działalności lotniczej, bez możliwości zabudowy. Warunki dzierżawy przedmiotowej nieruchomości zostaną określone w umowie dzierżawy. 5. Obciążenie nieruchomości: brak. 6. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. 7. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 110,00 zł netto. 8. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: ustalona w przetargu ustnym nieograniczonym stawka czynszu dzierżawnego będzie stanowiła miesięczną stawkę netto czynszu dzierżawnego (plus obowiązujący podatek VAT ) i będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (jeżeli będzie dodatni) publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 9. Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny za dany miesiąc będzie płatny w terminie 14 dni od daty otrzymania przez dzierżawcę faktury wystawionej przez wydzierżawiającego do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc. 10. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat. 11. Wadium w wysokości 22,00 zł należy wnieść w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej nr konta: Getin Noble Bank S.A. 24 1560 0013 2009 5636 0000 0004 najpóźniej do dnia 21.07.2021 r., z dopiskiem „Wadium – dzierżawa nieruchomości Kaniów”. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto do dnia 21.07.2021 r. 12. Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, piętro I, bud. A, w dniu 27.07.2021 r. o godz. 12:00, w sali 122. 13. Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości stawki wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego podanej w ust. 7. 14. Regulamin przetargu, w którym określono szczegółowe warunki przetargu można uzyskać pod adresem wskazanym w pkt. 12 lub na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej: www.bip.powiat.bielsko.pl Biuletynie Informacji Publicznej (Menu przedmiotowe, zakładka „Nieruchomości”) oraz www.powiat.bielsko.pl (w zakładce „Aktualności” lub „Nieruchomości” ). Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 33/813 68 23, 33/813 68 22. 15. Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 16. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 17. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, Urzędzie Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, publikuje na stronach internetowych podanych w pkt. 14 oraz w prasie internetowej - www.monitorurzedowy.pl Kontakt: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej tel: 33/813 68 23, 33/813 68 22 kancelaria@powiat.bielsko.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
1 557 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Bielski gmina: Bestwina miejscowość: Bestwina