Lokal użytkowy 45016,0m2, Nowy Sącz, Myśliwska
11 070 000 zł 245,91 zł/m2

POWIERZCHNIA

45016,00 m2

PRZEZNACZENIE

usługi

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Ogłoszenie o przetargu 1. Syndyk masy upadłości Miasteczka Multimedialnego sp. z o.o. w upadłości w Nowym Sączu ogłasza o 7 przetargu na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr NS1S/001pokaż telefon, opisaną w opinii określającej wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 362/24 o pow. 2,0391 ha oraz 362/25 o pow. 2,4625 ha, zabudowanej budynkiem parku technologicznego „Miasteczko Multimedialne”, położonej w Nowym Sączu, obr. 120 przy ul. Myśliwskiej 2, sporządzonej przez Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie wyceny nieruchomości, 2. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy udostępnione są do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Biurze Syndyka przy ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 122, Kraków po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz w aktach sprawy w Sądzie, pod sygn. akt VIII GUp 392/17. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 11 070 000 zł brutto (jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto). 4. Pisemne oferty nabycia nieruchomości spełniające zatwierdzone przez Sędziego-Komisarza warunki przetargu, należy złożyć za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2021r do godz. 1000, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „ Miasteczko Multimedialne sp. z o.o. w upadłości w Nowym Sączu sygn. akt VIII GUp 392/17, OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - NIE OTWIERAĆ ”, w Kancelarii Notarialnej s.c. Notariusz Zygmunt Truszkiewicz, Notariusz Jan Truszkiewicz, 30-112 Kraków, ul. Rtm. Dunin Wąsowicza nr 8/5. W przypadku złożenia oferty w drodze poleconej przesyłki pocztowej nadanej w urzędzie pocztowym operatora publicznego, o dacie złożenia decyduje data wpływu oferty do ww. Kancelarii Notarialnej. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 5. Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 107 000 zł (jeden milion sto siedem tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Miasteczka Multimedialnego sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. nr 64 1050 17pokaż telefon w terminie wskazanym w warunkach przetargu oraz złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na ww. rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w dniu 10.09.2021r o godzinie 900, pawilon K sala 222. 7. Dodatkowe informacje pod nr tel. 502-pokaż telefon oraz e-mail:
Numer oferty: LSgc0004211
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Miasteczko Multimedialne
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nowy Sącz, Myśliwska

Podobne nieruchomości