To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Opole

Mieszkanie dwupokojowe na sprzedaż Opole, Jana Bytnara "Rudego"

61,90 m2
280 000 PLN 4 523 zł/m2
Opis
G.6840.12.2019 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Opolu Przedmiotem przetargu jest sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 809 położonego na osiedlu „Armii Krajowej” przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 3A w Opolu. Lokal mieszkalny o powierzchni 61,90 m² ujawniony w księdze wieczystej OP1O/00128829/5, położony jest na ósmym piętrze budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 141 z arkusza mapy 23 o powierzchni 3,4261 ha należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu w 672726/1000000 części. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni połączonej z salonem, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal posiada również balkon. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie. Lokal od dłuższego czasu nie jest użytkowany. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola uchwalonego uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 05.07.2018 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycznej nr 19 oznaczonej symbolem: 19.1.M – strefa mieszkaniowa. Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została ustalona na kwotę 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wadium ustala się w wysokości 20 000,00 zł. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość odbył się w dniu 2 marca 2021 r. Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowskiej 44 w sali Nr 4 (parter). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 5 kwietnia 2021 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Na dowodzie wniesienia wadium należy wpisać: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez Sprzedawcę. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty), 2. Podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS), 3. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialne poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów, 4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – wierzytelną kopię umowy spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, 5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemna zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana, natomiast koniecznym jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej, 6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (druki do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim), 7. Oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Dobrzeń Wielki dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane: imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim) Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122 (w godzinach pracy Urzędu). Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki /-/ Piotr Szlapa Kontakt: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki tel: 77 4695 483 wew. 122 ug@dobrzenwielki.pl
Więcej
Mieszkanie:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
2
Powierzchnia całkowita:
61,90 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: Opole gmina: Opole miejscowość: Opole ulica: Jana Bytnara "Rudego"

Podobne oferty w tej lokalizacji