To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubuskie

Mieszkanie dwupokojowe na sprzedaż ,

53,91 m2
50 000 PLN 927 zł/m2
Opis
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Żarski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,91 m2 stanowiącego własność Skarbu Państwa wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i udziałem w prawie własności w działce gruntu, oznaczonej numerem 30/6 w obrębie Miłowice gmina Żary o powierzchni 0,25 ha, wynoszącym 25/100 części nieruchomości 1. Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku wolnostojącym jednopiętrowym, podpiwniczonym położonym w Miłowicach. Lokal o powierzchni 53,91 m2 usytuowany na pierwszym piętrze budynku przeznaczony jest do remontu. W lokalu brak jest ogrzewania. W lokalu należy dokonać przebudowy instalacji elektrycznej i zawrzeć umowę z operatorem sieci energetycznej. Lokal składa się z przedpokoju, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, kuchni oraz dwóch (2) pokoi. 2. Dla działki 30/6 o powierzchni 0,25 ha położonej w obrębie Miłowice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00021715/6 a dla lokalu mieszkalnego nr 3 urządzona jest księga wieczysta numer ZG1R/00023312/5 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Żarach. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 4. Cena wywoławcza wynosi 50 000 zł w tym: - cena lokalu mieszkalnego – 40 000 zł - cena udziału w gruncie wynoszącym 25 /100 – 10 000 zł 5. wadium wynosi - 7 500 zł. 6. Nabycie nieruchomości zwolnione jest z opłaty podatku VAT 7. Przetarg odbędzie się 20 sierpnia 2021 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 10:00 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Powiatu Żarskiego Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary numer 21 10205460 00005102 00060517 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 17 sierpnia 2021 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. 9. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 10. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2278). 11. Wpłacone wadium podlega: - wliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 12. Wylicytowana cena sprzedaży lokalu obejmująca cenę gruntu podlega zapłacie w takim terminie aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. 13. Koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego oraz opłaty sądowej ponosi nabywca. 14. Ogłaszający przetarg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołanym przetargu do wiadomości publicznej i przyczynę odwołania przetargu. 15. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.2020 poz.1990 ze zm..) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1490) 16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz.1990 ze zm.) upłynął w dniu 7 lipca 2021 roku 17. Wszelkie dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 15 w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach lub pod numerem telefonu 68 4790614 lub 68 4790623. Żary, 14.07.2021 r. Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: (068) 4790614 lub 4790623 poczta@powiatzarski.pl
Więcej
Mieszkanie:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
2
Powierzchnia całkowita:
53,91 m2
Lokalizacja:
województwo: lubuskie powiat: Żarski gmina: Żary miejscowość: Miłowice

Podobne oferty w tej lokalizacji