To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Brzeg Dolny

Mieszkanie dwupokojowe na sprzedaż Brzeg Dolny, Oławska 29

77 m2
186 200 PLN 2 418 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI SYNDYK SPRZEDA MIESZKANIE W BRZEGU, UL. OŁAWSKA 29 Syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg pisemno-ustny na następujących warunkach: Sprzedaż odbywa się zgodnie z Postanowieniem Sędziego Komisarza Przedmiotem sprzedaży jest :samodzielny lokal mieszkalny nr 10, położony na 4 piętrze w budynku nr 29 przy ulicy Oławskiej w Brzegu. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i garderoby o łącznej powierzchni użytkowej 77,10 m.kw oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego - piwnicy o powierzchni 17,30 m.kw., który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 76 / 1000 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (OP1B/00032232/0) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/ 00037537/3. Powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 94,40m2. Cena sprzedaży brutto wynosi : 186.200,00 złotych, słownie : sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych zero groszy. Aktualnie w skład mieszkania wchodzą następujące pomieszczenia: nie oddzielone drzwiami - pokój dzienny, kuchnia i przedpokój, drugi pokój - dostępny tylko z pokoju dziennego, trzeci pokój oraz łazienka. Aktualnie w mieszkaniu zabudowane są następujące materiały, elementy wykończeniowe i wyposażenie: - okna - typowe, rozwieralno-uchylne, termoizolacyjne, z szybami zespolonymi, w profilach z PCV lub drewnianych - drzwi - zewnętrzne drewniane, płycinowe, fornirowane; drzwi wewnętrzne typowe, płytowe, do jednego pokoju - pełne, laminowane, drewnopodobne, do drugiego pokoju - przeszklone ze szprosami, powlekane, białe, do łazienki - z przeszkleniem, powlekane, starego typu; - podłogi - w przedpokoju i pokojach panele podłogowe, w kuchni panele imitujące płytki ceramiczne, w łazience posadzka z płytek ceramicznych; - ściany i sufity - tynki zwykłe, ściany w większości oklejone tapetami. - wyposażenie sanitarne i inne ; w kuchni zlewozmywak dwukomorowy z opiekaczem, na szafce kuchenka gazowa z piekarnikiem , pochłaniacz zapachów, w łazience wanna obudowana płytkami ceramicznymi, umywalka, wc, piec gazowy dwufunkcyjny C.O. i wody użytkowej. - Instalacja: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, grzewcza C.O. wentylacja grawitacyjna Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy syndyka Dariusza Chudego w Alior Banku S.A. O/Wrocław nr 85 2490 0005 0000 4000 9876 8082, przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto nieruchomości. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek, Jeżeli nabywca nie przystąpi do przetargu lub nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają, W przetargu nie mogą uczestniczyć: syndyk, jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkująca i gospodarująca. Zakaz ten trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, Oferta winna zawierać: - oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia nieruchomości, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z ewidencji działalności gospodarczej, - w przypadku złożenia ofert przez pełnomocnika - pełnomocnictwo w oryginale - wraz z dokumentem potwierdzającym upoważnienie dla osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania danego podmiotu w dacie wystawienia pełnomocnictwa, - w przypadku spółek prawa handlowego - uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę, - kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, - oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu przedmiotu przetargu, w tym prawnego i technicznego, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, - oświadczenie, że oferent lub jego pełnomocnik nie należy do grona osób określonych w pkt. 6 niniejszego obwieszczenia, - w przypadku kiedy ofertę składa cudzoziemiec, który zobowiązany jest do uzyskania zgody MSWiA na nabycie nieruchomości, zobowiązany jest on do złożenia wraz z ofertą promesy zgody na nabycie nieruchomości udzielonej przez MSWiA, Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych elementów może nie zostać rozpatrzona, Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na przetarg Brzeg, ul. Oławska - nie otwierać” złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) : do dnia 28 lipca 2021 roku do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław, Rozpoznanie ofert nastąpi w w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław w dniu 02 sierpnia 2021 roku, o godz. 10:00, W pierwszej części przetargu dokonane zostanie rozpoznanie ofert pod względem zgodności z warunkami przetargu określonymi wyżej i zaproponowanych cen nabycia, zaś w dalszej części zostanie przeprowadzony przetarg ustny, którą poprowadzi syndyk, Do części ustnej przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli oferty spełniające wyżej opisane warunki. Postąpienie w toku przetargu ustnego ustalone będzie w wysokości 1 % najwyższej oferowanej w toku przetargu pisemnego ceny nabycia zaokrąglonej do pełnych tysięcy złotych w górę, Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu, Przetarg ustny zostanie przeprowadzona pomiędzy obecnymi oferentami, o których mowa w punkcie 11 z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nieobecności oferenta wiążącą będzie jego oferta pisemna, Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w przetargu ustnym będzie jego stawiennictwo na rozpoznanie ofert, bądź osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w jego imieniu, Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży złożona w toku przetargu pisemnego stanowi cenę wywołania w toku przetargu ustnego. Przestaje ona wiązać, gdy inny oferent złoży podczas przetargu ustnego ofertę od niej korzystniejszą, Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk, Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 792.796.670 Kontakt bezpośredni: Imię: Kamila Telefon: 792796670 Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl
Więcej
Mieszkanie:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
2
Powierzchnia całkowita:
77 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: wołowski miejscowość: Brzeg Dolny ulica: Oławska 29