To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Jasło

Lokal użytkowy na sprzedaż Jasło, Towarowa

1217 m2
1 300 000 PLN 1 068 zł/m2
Opis
Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej „ELA” Hurtownia Materiałów Budowlanych Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Jaśle ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż składników masy upadłości w postaci: 1. Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr ew. 18/37 o powierzchni 0,0995 ha oraz działki nr ew. 18/35 o powierzchni 0,5044 ha wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności położonych w Jaśle przy ul. Towarowej 27 /księga wieczysta KW Nr KS1J/00054729/1 – cena wywoławcza 1 300 000,00 zł/netto (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych). Cena wywoławcza nie uwzględnia wartości urządzeń, elektronarzędzi, zapasów magazynowych, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia znajdującego się w budynkach. 2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr ewid. 454/134 i 454/132 o łącznej powierzchni 0,5223 ha wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli położonych w Gorlicach /księga wieczysta KW Nr NS1G/00059630/5 – cena wywoławcza 400 000,00 zł/netto (słownie: czterysta tysięcy złotych). Cena wywoławcza nie uwzględnia wartości urządzeń wytwórni betonu (węzeł betoniarski BMK 500, betonowe zasieki, silosy na cement), usytuowane na działce. 3. Prawo własności nieruchomości gruntowej działki nr ew. 405/2 o powierzchni 0,2875 ha położonej w Krakowie, księga wieczysta KW Nr KR1P/00189283/0 – cena wywoławcza 350 000,00 zł/netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 4. Prawo własności nieruchomości gruntowej działek: a) nr ew. 1619/12 o powierzchni 0,2698 ha - cena wywoławcza 40 600,00 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset złotych). b) 1619/13 o powierzchni 0,1570 ha - cena wywoławcza 23 600,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych). c) 1619/14 o powierzchni 0,1576 ha - cena wywoławcza 23 700,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych). d) 1619/15 o powierzchni 0,1598 ha - cena wywoławcza 24 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych). e) 1619/16 o powierzchni 0,1603 ha - cena wywoławcza 24 100,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto złotych). Wszystkie w/w działki położone są w Osieku Jasielskim i mają uregulowany stan prawny w księdze wieczystej KW Nr KS1J/00086635/8. z wyłączeniem: 1) środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa, 2) wierzytelności przysługujących masie upadłości do dnia sprzedaży, Opisane powyżej składniki majątku (pkt 1, pkt 2) są przedmiotem dzierżawy. W obiektach dzierżawionych znajdują się również rzeczy należące do dzierżawcy, które nie są objęte przetargiem. Opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Z powyższymi operatami można się zapoznać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy przy ul. Kustronia 4 oraz w biurze Syndyka masy upadłości w Jaśle przy ul. Wł. Jagiełły 8. WARUNKI PRZETARGU I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4 z napisem "PRZETARG – NIERUCHOMOŚCI F.H.” ELA” Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ, sygn. akt V GUp 334/17”. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00, w sekretariacie Sekcji ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4; - przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sądu. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, każdej nieruchomości ujętej w złożonej przez oferenta ofercie, na rachunek bankowy Firmy Handlowej „ELA” Hurtownia Materiałów Budowlanych Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z o.o. w upadłości w Jaśle tj. na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku nr: 23 8642 1171 2017 7100 4167 0004, najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – liczy się data uznania rachunku bankowego. 3. Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej: a. imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel lub firmę oferenta, jego siedzibę a także podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru. b. oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie 1-4, która powinna być podana liczbowo i słownie. c. dowód uiszczenia wadium, na w/w rachunek bankowy oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty. d. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści warunków przetargu e. pisemne oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu. II. Pod uwagę będą brane oferty umieszczone w zamkniętej kopercie, które będą zawierać: 1. imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, 2. oferowaną cenę netto określoną liczbowo i słownie za daną nieruchomość, nie niższą niż cena wywoławcza, 3. dowód uiszczenia wadium, 4. oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie Przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu oferty i nie wnoszenia do nich zastrzeżeń. III. Pozostałe warunki: 1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punktach 1-4 i która spełnia wszystkie warunki przetargu. 2. Wyboru oferty dokona Syndyk, wybór ten stanie się prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. Przy dwóch lub więcej ofertach o identycznej cenie zakupu - wyboru dokona Syndyk, który może kontynuować wybór nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę. 3. Do zaoferowanej ceny netto doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży oraz wpłacenia określonej ceny w terminie wyznaczonym przez Syndyka. 5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Syndyka odrębnym pismem. 6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny. 7. Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 8. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. 9. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Regulaminie Przetargu. 10. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Syndyk - Jan Zawada tel. 606315603 IV. Otwarcie, rozpoznanie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16 kwietnia 2020 roku o godz. 11:45 w sali 29 w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4, sala nr 29. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu są dostępne w Biurze Syndyka w Jaśle przy ul Wł. Jagiełły 8 w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 606315603. Informacja o nieruchomości w Gorlicach: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3018 Informacja o nieruchomości w Jaśle: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3033 Kontakt: Syndyk Jan Zawada tel: 606 315 603 zawadowie@autograf.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 217 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Jasielski gmina: Jasło miejscowość: Jasło ulica: Towarowa

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 140m2 biuro Wrocław, Stare Miasto, Kołłataja
biuro Wrocław, Stare Miasto, Kołłataja

Atrakcyjny lokal w centrum Wrocławia w nowej niższej cenie. Tylko 1 200 000 zł! Zalety nieruchomości: - lokalizacja w tętniącym wielkomiejskim życiem centrum miasta, która w najbliższych latach stan...

biuro na sprzedaż, Wrocław
1 300 000 zł 1 200 000 zł
140 m2 4 8 571 zł/m2
WYRÓŻNIONE hotel / motel / pensjonat / zajazd na sprzedaż 566m2 hotel / motel / pensjonat / zajazd Elbląg, Świętego Ducha
hotel / motel / pensjonat / zajazd Elbląg, Świętego Ducha

„ POLCOTEX „ Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, oferuje do sprzedaży nieruchomość po pensjonacie, dwie kamieniczki na Starówce przy kanale, które mogą być dalej przeznaczone na pensjonat. Nieruch...

hotel / motel / pensjonat / zajazd na sprzedaż, Elbląg
1 950 000 zł 1 750 000 zł
566 m2 13 3 092 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 160m2 biuro Warszawa, Mokotów Sadyba, Kołobrzeska
biuro Warszawa, Mokotów Sadyba, Kołobrzeska

NA SPRZEDAŻ POD BIURO PARTER I SUTERENA NA SADYBIE GREAT OPTION FOR OFFICE-APARTMENT IN SADYBA EUROVILLA  Nieruchmości oferuje na sprzedaż cześć domu na sprzedaż Sadybie .Nieruchomość składa się z 3...

biuro na sprzedaż, Warszawa
1 200 000 zł 980 000 zł
160 m2 6 125 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt usługowy na sprzedaż 10947m2 punkt usługowy Wrocław
punkt usługowy Wrocław

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU AMW HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu. ...

punkt usługowy na sprzedaż, Wrocław
6 000 000 zł
10947 m2 0 548 zł/m2