To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Boguszów-Gorce

Magazyn na sprzedaż Boguszów-Gorce, Ludwika Waryńskiego

28,14 m2
19 200 PLN 682 zł/m2
Opis
BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA – GORC OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Lp: 1. Nazwa i adres Nieruchomości: Lokal niemieszkalny położony przy ul. Waryńskiego 2/8 (II piętro). Lokal składa się z jednej izby - pomieszczenia gospodarczego o pow. użytkowej: 28,14 m². Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia piwniczne o pow.: 1,82 m² i 0,92 m². Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej Obręb: 3 Boguszów Nr działki: Dz. Nr 661/5 pow., KW: 0,1162 ha KW/SW1W00042721/5 Cena wywoławcza brutto w zł: 19.200,00 Forma zbycia nieruchomości: Lokal na własność. Grunt na własność w udziale 5,55% (555/10.000) Wadium brutto w zł: 3.000,00 Godz.: 9:20 Lp: 2. Nazwa i adres Nieruchomości: Lokal niemieszkalny położony przy ul. Browarnej 17/7 (II piętro). Lokal składa się z dwóch pomieszczeń gospodarczych o pow. użytkowej: 29,75 m². Sprzedaż bez pomieszczeń przynależnych. Piwnice w budynku stanowią składnik nieruchomości wspólnej. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej Obręb: 3 Boguszów Nr działki: Dz. Nr 351/5 pow., KW: 0,0803 ha KW/SW1W00032022/2 Cena wywoławcza brutto w zł: 18.700,00 Forma zbycia nieruchomości: Lokal na własność. Grunt na własność w udziale 4,19% (419/10.000) Wadium brutto w zł: 3.000,00 Godz.: 9:40 Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2021 r. w Sali 101 Urzędu Miejskiego, Pl. Odrodzenia 1 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Przeznaczenie nieruchomość – lokal niemieszkalny. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 20 sierpnia 2021 r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby najpóźniej na dzień przed przetargiem środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po tym czasie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: - Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). - Okazanie dowodu tożsamości. - W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. - Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 24.08.2021 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 24.08.2021 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. - Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej. III. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega: – zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, – zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, po uprzedniej pisemnej dyspozycji wpłacającego. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IV. Informacje dodatkowe: – Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce PLN na rachunek Gminy Miasto Boguszów – Gorce nr: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 w ciągu miesiąca od daty wygrania przetargu. Nabywca ponosi koszty notarialne oraz sądowe. – Lokal, można oglądać w uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o przy ul. H. Sienkiewicza 46, tel. (74) 8449-411. – Nabywca po zawarciu aktu notarialnego zobowiązany będzie do wnoszenia miesięcznych opłat w udziałach w kosztach eksploatacyjnych i remontów budynku i jego urządzeń w wysokości ustalonej przez Wspólnotę Mieszkaniową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Burmistrzowi przysługuje prawo unieważnienia, odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.bip.boguszow-gorce.pl i na stronie Urzędu Miasta Boguszów – Gorce www.boguszow-gorce.pl. Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206 lub telefonicznie pod nr (74) 8449-311 wew. 74. Boguszów – Gorce 20.07.2021 r. Sporządziła: A.W. Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc Sylwia Dąbrowska Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 wew. 74 sekretariat@boguszow-gorce.pl
Więcej
Magazyn:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
28,14 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wałbrzyski gmina: Boguszów-Gorce miejscowość: Boguszów-Gorce ulica: Ludwika Waryńskiego

Podobne oferty w tej lokalizacji