To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Szczecin

Lokal użytkowy na sprzedaż Szczecin, Podgórna

3545,50 m2
8 200 000 PLN 2 313 zł/m2
Opis
Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53, nr 6/2 obręb 1038, Śródmieście 38, oznaczonej w KW SZ1S/00081620/5 Gmina: Miasto Szczecin Obręb: 1038 Śródmieście 38 Nr działki: 6/2 Powierzchnia (ha): 0,1567 Nr KW: SZ1S/00081620/5 Przeznaczenie w MPZP: Brak MPZP, Studium – f. dominująca: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, usługi, w tym usługi publiczne; f. uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowo-użytkowa Cena wywoławcza (zł): 8 200 000 Wadium (zł): 820 000 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 6/2, obręb 1038, gmina Miasto Szczecin zabudowana budynkiem dydaktyczno-biurowym o identyfikatorze 326201_1.1038.53_BUD o powierzchni zabudowy 611 m2 i powierzchni użytkowej 3 006,40 m2, budynkiem laboratorium o identyfikatorze 326201_1.1038.55_BUD o powierzchni zabudowy 155 m2 i powierzchni użytkowej 142,10 m2, budynkiem gospodarczym o identyfikatorze 326201_1.1038.56_BUD o powierzchni zabudowy 17 m2 i powierzchni użytkowej 12 m2 oraz wiatą o identyfikatorze 326201_1.1038.57_BUD o powierzchni zabudowy 68 m2 i powierzchni użytkowej 68 m2. Od strony północno-wschodniej pod podwórkiem znajdują się dwukondygnacyjne piwnice o powierzchni użytkowej ok. 317 m2. Opis budynku dydaktyczno-biurowego: Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, jedną kondygnację podziemną oraz poddasze w znacznej części nieużytkowe. Jest wolnostojący, podpiwniczony, z dachem stromym krytym dachówką i poddaszem w części użytkowym, wybudowany jest w technologii tradycyjnej. Budynek posiada część frontową i oficynę połączoną z halą parterową laboratorium. Opis budynku laboratorium: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji stalowej, parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim krytym płytami warstwowymi. Od strony północnej i zachodniej ścianę zewnętrzną stanowi ściana wykonana z cegły. Opis wiaty stalowej: Wiata stalowa do nauki spawania wykonana z elementów stalowych z poszyciem z blachy stalowej. Opis budynku gospodarczego: Budynek gospodarczy wykonany jest z cegły, przykryty stropodachem żelbetowym. W budynku znajduje się wejście do piwnic dwupoziomowych. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00081620/5 przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Działka położona jest w dzielnicy Śródmieście, w strefie centralnej miasta, na osiedlu Stare Miasto, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od strony północnej granicę działki stanowi ściana murowana piwnic i poprzez podwórko zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego. Od strony wschodniej i zachodniej nieruchomość sąsiaduje z garażami. Dla terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Szczecin teren położony jest w jednostce planistycznej S.S.05 o funkcji dominującej: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, usługi, w tym usługi publiczne oraz funkcji uzupełniającej: zabudowa mieszkaniowo-użytkowa. Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest objęty strefą prawnej ochrony konserwatorskiej (wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1, decyzją z dnia 28.11.1952 r.). Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 8 200 000 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych). Wadium: 820 000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych). Cena netto = brutto. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, w momencie wszczęcia postepowania, podlega zwolnieniu z podatku VAT w związku ze spełnieniem przesłanek art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). Zbycie nieruchomości następuje pod warunkiem niewykonania przez właściwy organ prawa pierwokupu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363). Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 10 art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 z późn. zm.). Sprzedający zastrzega sobie prawo wydania przedmiotu przetargu Kupującemu najpóźniej: w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy sprzedaży - budynek dydaktyczny, budynek gospodarczy i wiata; w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy sprzedaży - budynek pawilonu montażu maszyn, przy czym do czasu przekazania Sprzedający zobowiązuje się ponosić wyłącznie koszty eksploatacyjne dotyczące korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości, jednakże nie poniesie żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości do czasu ich wydania Kupującemu. Kupującemu nie przysługuje od Sprzedającego wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.01.2020 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, w pokoju nr 70, o godz. 10.00. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Akademii Morskiej w Szczecinie, PEKAO S.A. nr 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na dowodzie „Wadium – przetarg ul. Podgórna”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 08.01.2020 r. 2. Oferenci są związani z ofertą przez okres 6 miesięcy od ostatecznego terminu składania ofert. 3. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie Zbycia Nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53, stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie. 4. Kryterium: 100% cena. 5. Wybór najkorzystniejszej oferty: przetarg uznaje się za ważny, jeżeli w przetargu pisemnym wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu. 6. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na adres Uczelni i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na sprzedaż nieruchomości - Podgórna nr 51-53” oraz: „Nie otwierać przed dniem 09.01.2020 r. godz. 10.00”. 7. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (wraz z dokumentami, wskazanymi w Regulaminie) należy składać lub przesłać na adres: Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do 09.01.2020 r. do godziny 9.45. 8. Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i fizycznego nieruchomości. 9. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Zbycia Nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53 stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie, udostępnionym w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, pok. 70 oraz na stronie internetowej Uczelni: http://systembzp.am.szczecin.pl/index.php?type=6. 10. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości, w tym uzgodnienie terminu na oględziny obiektu, można uzyskać w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30, pokój nr 70 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: administracjaag@am.szczecin.pl. 11. Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn. 12. Informację o zamiarze zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się na stronie internetowej Uczelni: http://systembzp.am.szczecin.pl/index.php?type=6, w MonitorUrzędowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Uczelni. 13. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Uczelni z tego tytułu. Kontakt: Akademia Morska w Szczecinie tel: 91 48 09 331 administracjaag@am.szczecin.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3545,50 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Szczecin gmina: Szczecin miejscowość: Szczecin ulica: Podgórna

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 81m2 biuro Warszawa, Ochota
biuro Warszawa, Ochota

Oferujemy Państwu na sprzedaż lokal mieszkalny w przedwojennej kamienicy na Ochocie. Jasne, wysokie (ok. 3 m), klimatyczne mieszkanie, w wyremontowanej kamienicy wybudowanej około 1930 roku. Mieszka...

biuro na sprzedaż, Warszawa
850 000 zł
80,73 m2 3 10 529 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 103m2 biuro Warszawa, Praga-Południe
biuro Warszawa, Praga-Południe

Umeblowany lokal biurowy o powierzchni użytkowej 103 m2. 4 miejsca parkingowe w zamkniętej hali garażowej (płatne dodatkowo - cena do ustalenia). Lokal może być przeznaczony na biuro, kancelarię, gabi...

biuro na sprzedaż, Warszawa
740 000 zł
103 m2 7 184 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt usługowy na sprzedaż 50m2 punkt usługowy Warszawa, Praga Południe, Sulejkowska
punkt usługowy Warszawa, Praga Południe, Sulejkowska

Opis ogłoszenia Sprzedam lokal użytkowy do przeznaczenia usługowego lub biurowego. Lokal użytkowy położony przy ul. Sulejkowskiej 60B (1,5 km od Ronda Wiatraczna) o powierzchni 50 m2, na parterze w ...

punkt usługowy na sprzedaż, Warszawa
500 000 zł
50 m2 2 10 000 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 137m2 biuro Warszawa, Śródmieście, ul. Krucza
biuro Warszawa, Śródmieście, ul. Krucza

Bardzo funkcjonalny lokal użytkowy do własnej aranżacji z własną klatką schodową. Lokal mieści się w antresoli położonej na wysokim parterze. Wejście bezpośrednio od ulicy Kruczej. Obecnie zaaranżowa...

biuro na sprzedaż, Warszawa
1 500 000 zł
137,23 m2 3 10 931 zł/m2