To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Racibórz

Lokal użytkowy na sprzedaż Racibórz, Piotrowska

53,06 m2
48 204 PLN 908 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice Infolinia: +48 32 606 0 616 Adres do korespondencji: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice info@tauron-dystrybucja.pl OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w przetargu nieograniczonym Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA Do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż udziału wynoszącego 36/100 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącego pomieszczenia techniczne po zlikwidowanej stacji transformatorowej ST069, o łącznej powierzchni użytkowej 53,06 m 2 wraz z udziałem 36/100 w prawie własności działek gruntu o numerach odpowiednio: 1061/271, 1284/271 o łącznej powierzchni 437m 2, położonej w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 3. Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1R/00036862/8 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 48204,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery złote, 00/100). Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-technicznym położona jest w dzielnicy Stara Wieś w strefie peryferyjnej miasta Racibórz. W otoczeniu nieruchomości znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. Nieruchomość składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 437 m2 , zabudowana budynkiem opisanym powyżej, z którego wyodrębniony i zbyty został samodzielny lokal mieszkalny z częściami przynależnymi (udział 64/100). Przedmiotem sprzedaży jest pozostały udział 36/100 stanowiący pomieszczenia techniczne po zlikwidowanej stacji transformatorowej ST069 usytuowane na parterze budynku. Lokal składa się z 5 pomieszczeń technicznych z których zdemontowane zostały wszystkie urządzenia. Stan techniczny pomieszczeń wymagający remontu. W posadzkach dziury (kanały kablowe i misy olejowe) po transformatorach do wypełnienia betonem. Media w drodze. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości pomiędzy wpisaną powierzchnią użytkową pomieszczeń po byłej stacji transformatowej a rzeczywistymi jej pomiarami występuje różnica na minus 8,40 m2. W związku z powyższym, aktem notarialnym sprzedaży nieruchomości dokonana zostanie korekta przedmiotowej powierzchni użytkowej. Jednocześnie w księdze wieczystej przed przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., błędnie określono okres użytkowania wieczystego nieruchomości. W księdze wieczystej wskazano, iż posiadanie użytkowania wieczystego upływałoby w dniu 29 października 2098 r. podczas gdy zgodnie z Decyzją nr Gd.II-1/7222/452/95 Wojewody Śląskiego, poprzednik prawny TAURON Dystrybucja S.A. nabył użytkowanie wieczyste na okres 99 lat tj. do dnia 5 grudnia 2089 r. Powyższa omyłka pisarka nie podlega obecnie sprostowaniu z uwagi na przekształcenie gruntu z prawa użytkowania wieczystego we własność. Nie mniej jednak powyższe może mieć wpływ na okres i wysokość wnoszenia opłaty przekształceniowej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą nr XLIII/648/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006r. Zgodnie z zapisami w ww. planie przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem F43MN– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości opodatkowana zostanie następująco: 1) sprzedaż udziału w działce niezabudowanej o nr 1284/271 zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT. W chwili obecnej jest to podatek 23%, 2) sprzedaż udziału w budynku wraz z prawem własności gruntu działki nr 1061/271 będzie podlegała zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy składać w dni robocze do dnia 28.09.2020r. do godz.15:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie „Przetarg pisemny na sprzedaż udziału wynoszącego 36/100 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 3 ”. Termin i miejsce wniesienia wadium: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4820,40 zł (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 40/100). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 25.09.2020r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach:73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: „WADIUM – przetarg pisemny na sprzedaż udziału wynoszącego 36/100 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 3”. Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 30.09.2020r., o godz. 12:00 w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 z zachowaniem kolejności według daty i godziny wpływu oferty. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22 lub 32 303 54 27, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 25.09.2020r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonu. Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Sprzedającego. Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione są na stronie internetowej: www.nieruchomosci.tauron.pl Kontakt: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach tel: (32) 303 54 22 Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
53,06 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Raciborski gmina: Racibórz miejscowość: Racibórz ulica: Piotrowska

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię biuro na sprzedaż 164m2 biuro Warszawa, Ochota
biuro Warszawa, Ochota

Lokal usługowy zlokalizowany na warszawskiej Ochocie w wolnostojącym pawilonie handlowo-usługowym. Lokal składa się dwóch sal sprzedaży po ok. 55 m2 przedzielonych ścianą działową. Możliwość zagospoda...

biuro na sprzedaż, Warszawa
Do schowka
Zwiń
1 198 000 zł
164 m2 7 305 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię lokal użytkowy na sprzedaż 15869m2 lokal użytkowy Włocławek, Toruńska 108
lokal użytkowy Włocławek, Toruńska 108

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów w upadłości z siedzibą we Włocławku OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa użytkowania...

lokal użytkowy na sprzedaż, Włocławek
Do schowka
Zwiń
1 707 500 zł
15869 m2 0 108 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię punkt usługowy na sprzedaż 45016m2 punkt usługowy Nowy Sącz, Myśliwska
punkt usługowy Nowy Sącz, Myśliwska

Ogłoszenie o przetargu 1. Syndyk masy upadłości Miasteczka Multimedialnego sp. z o.o. w upadłości w Nowym Sączu ogłasza o 3 przetargu na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości d...

punkt usługowy na sprzedaż, Nowy Sącz
Do schowka
Zwiń
24 595 000 zł 22 140 000 zł
45016 m2 0 492 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię magazyn na sprzedaż 2497m2 magazyn Gorzyczki
magazyn Gorzyczki

Na podstawie Postanowienia z dnia 10 kwietnia 2019 roku XII GUp 104/19 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika Adama Szc...

magazyn na sprzedaż, Gorzyczki
Do schowka
Zwiń
400 000 zł
2497 m2 0 160 zł/m2