To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Jasło

Lokal użytkowy na sprzedaż Jasło, Floriańska

998,74 m2
1 432 000 PLN 1 434 zł/m2
Opis
Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa ARGUS Sp. z o.o. upadłości z siedzibą w Jaśle z wolnej ręki w drodze pisemnego nieograniczonego przetargu w którego skład wchodzi: - prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr ew. 5/20 o powierzchni 0,1674 ha, położonej w Jaśle przy ul. Floriańskiej 121 (księga wieczysta: KW nr KS1J/00065531/6): wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli (budynek wolnostojący biurowo-usługowy o powierzchni użytkowej 998,74 m², - udziały w działce nr 5/18 o pow. 0,0200 ha - udział ½, (KW nr KS1J/00090267/8 w działce nr 5/14 o pow. 0,0114 ha oraz w działce nr 5/16 o pow. 0,0624 – udział 1/3, (KW nr KS1J/00089723/3, działki stanowią drogę dojazdową do nieruchomości oznaczonej nr ew. 5/20. Cena wywoławcza nie uwzględnia wartość urządzeń, elektronarzędzi, zapasów magazynowych, wyposażenia znajdującego się w budynku, środków transportu. z wyłączeniem: 1) środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa, 2) wierzytelności przysługujących masie upadłości do dnia sprzedaży, Opisane powyżej składniki majątku są przedmiotem dzierżawy. W obiektach dzierżawionych znajdują się również rzeczy należące do dzierżawcy, które nie są objęte przetargiem. I. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza 1 432 000,00 zł/netto (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych). Opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Z powyższymi operatami można się zapoznać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy przy ul. Kustronia 4 oraz w biurze Syndyka masy upadłości w Jaśle przy ul. Wł. Jagiełły 8. II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4 z napisem "PRZETARG – ARGUS Sp. z o. o. – NIE OTWIERAĆ, sygn. akt V GUp 430/18” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2020 r: do godz. 15:00, w sekretariacie Sekcji ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4; - przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sądu. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na rachunek bankowy ARGUS Sp. z o.o. w upadłości na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr: 28 1240 2337 1111 0010 8597 3483, najpóźniej do dnia 23 października 2020 r. – do godz. 15.00 liczy się data uznania rachunku bankowego. 3. Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej: a. imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel lub firmę oferenta, jego siedzibę a także podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru. b. oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie I, która powinna być podana liczbowo i słownie. c. dowód uiszczenia wadium, na w/w rachunek bankowy oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty. d. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści warunków przetargu e. pisemne oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu. III. Pozostałe warunki: 1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie I, i która spełnia wszystkie warunki przetargu. 2. Wyboru oferty dokona Syndyk, wybór ten stanie się prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. Przy dwóch lub więcej ofertach o identycznej cenie zakupu - wyboru dokona Syndyk. 3. Do zaoferowanej ceny netto doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży oraz wpłacenia określonej ceny w terminie wyznaczonym przez Syndyka. 5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Syndyka odrębnym pismem. 6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny. 7. Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 8. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. 9. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Regulaminie Przetargu. 10. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Syndyk - Jan Zawada tel. 606315603 Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu są dostępne w Biurze Syndyka w Jaśle przy ul Wł. Jagiełły 8 w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 606315603. Kontakt: Syndyk Jan Zawada tel: 606 315 603 zawadowie@autograf.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
998,74 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Jasielski gmina: Jasło miejscowość: Jasło ulica: Floriańska

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię biuro na sprzedaż 3364m2 biuro Jasło, 3 Maja
biuro Jasło, 3 Maja

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 148 m 2 . Na terenie znajdują się 3 budynki: biurowy o powierzchni użytkowej - 2799,20 m 2 , magazynowy - 501,90 m 2 i gospodarczy - 62,10 m 2 . Obiek...

biuro na sprzedaż, Jasło
Do schowka
Zwiń
2 000 000 zł
3364 m2 595 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię lokal użytkowy na sprzedaż 3364m2 lokal użytkowy Jasło
lokal użytkowy Jasło

Budynek biurowy z magazynem w centrum Jasła. Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 148 m2. Na terenie znajdują się 3 budynki: biurowy o powierzchni użytkowej - 2799,20 m2, magazynowy - 501,90 ...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Jasło
Do schowka
Zwiń
2 000 000 zł
3364 m2 0 595 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię punkt handlowy na sprzedaż 1882m2 punkt handlowy Jasło
punkt handlowy Jasło

Jasło - obiekt do wynajęcia bądź sprzedaży całości lub poszczególnych kondygnacji !!! Fantastyczny obiekt zlokalizowany niedaleko jednego z najbardziej ruchliwych miejsc w mieście którą przejeżd...

punkt handlowy na sprzedaż, Jasło
Do schowka
Zwiń
4 990 000 zł
1882,15 m2 2 651 zł/m2